Časopis Naše řeč
en cz

Slovenský výzkum dětské řeči

Iva Nebeská

[Reviews and reports]

(pdf)

Slovakian research on children's speech

The article is a review of Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov, 2010. 110 s.

Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov, 2010. 110 s.

 

Dlouhodobému empirickému výzkumu rané komunikace a řeči slovenských dětí už Naše řeč věnovala pozornost; skupina badatelek, které se podílely na sborníku Štúdie o detskej reči (recenze v NŘ 92, 2009, s. 91–94) výsledky svých výzkumů sumarizovala, analyzovala a interpretovala a představila odborné veřejnosti tentokrát formou kolektivní monografie.

Hlavním přínosem této publikace jsou testy komunikačního chování. Při jejich sestavování autorky vycházejí jednak z poznatků teoretických, jednak z výsledků vlastního výzkumu skutečného chování slovenských dětí. Test TEKOS I hodnotí děti ve věku 8–18 měsíců, TEKOS II děti od 17 do 30 měsíců. Sleduje se pět oblastí: porozumění výpovědím, aktivní a pasivní slovní zásoba, gesta a hra. Každý test má řadu subtestů, zaznamenává se i součinnost gest a slov, úroveň gramatického vývoje, dysgramatismy (tvary utvořené analogicky na základě známých slov), sémantické kategorie užívaných slov, autoreference (mluvení o sobě), průměrná délka výpovědi a další údaje. Testy mají formu dotazníku, který byl předložen rodičům celkem 1715 slovensky mluvících dětí, kteří tvořili regionálně i sociálně vyvážený soubor. Vyhodnocení testů spočívalo mimo jiné v porovnání řady údajů od stejně starých dětí; tak získaly autorky diagnostický nástroj pro určení norem úrovně komunikačního chování se zřetelem k věku dítěte (a také nástroj pro určení odchylek od norem).

Jak je u této skupiny badatelek obvyklé, práce má vysokou teoretickou i metodologickou úroveň. Protože se počítá i s praktickou aplikací testů, postupy práce s testy jsou velmi podrobně a srozumitelně vyloženy, stejně tak kvantitativní výsledky a jejich interpretace. Publikace tak představuje další hodnotný příspěvek ke studiu dětské řeči a vzhledem k blízkosti obou jazyků jistě bude inspirací i pro badatele zabývající se ranou komunikací a vývojem řeči česky mluvících dětí.

Počernická 2E, 100 00 Praha 10
iva.nebeska@seznam.cz

Naše řeč, volume 95 (2012), issue 5, p. 264

Previous Pavel Štěpán: Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Next Martin Beneš: Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice