dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 3.

Zdeňka Sochová, Běla Poštolková

[Articles]

(pdf)

-

mafián, -a m nově ve význ. příslušník (totalitní) mafie: osvědčení m-i v podnikatelských kruzích; mafiánský příd.: m-é způsoby vedoucích pracovníků

mafie, -e ž nově ve význ. skupina vedoucích pracovníků (zejm. býv. totalitních struktur) využívající svého postavení k nelegálním praktikám v rozhodování a k vlastnímu obohacování: nomenklaturní, komunistická m.; ministerská m.

mafióz, -a m (1. mn. -ové) expr. příslušník (totalitní) mafie; mafián: staří m-ové; mafiózní příd.: m. klany

magič, -e m slang magnetofon: nastavte m-e a nahrávejte

majorizace, -e ž nově ve spoj. práv. zákaz m. (v býv. Federálním shromáždění) zákaz přehlasování většinou hlasů (v Sněmovně národů, kdy při schvalování ústavních zákonů hlasovala odděleně česká a slovenská část sněmovny)

makrobiotika [-ty-], -y ž nově ve význ. způsob výživy založený zejm. na konzumování obilnin a zeleniny; makrobiotický příd.: m-á strava

mamograf, -u m med. přístroj k rentgenologickému vyšetření prsu (lat. mamma)

mamografie, -e ž med. rentgenologické vyšetření prsu umožňující diagnostikovat zhoubné nádory; mamografický příd.

management[1] [menydž-, menedž-, menež-, manaž-], -u m odborné, efektivní řízení (podniků, nově i nevýrobních institucí), manažerské vedení: dobrý m. družstva, vědeckého ústavu; managementový příd.

manažer, -a m nově ve význ. odborník efektivně řídící něj. nevýrobní (správní, vědeckou, uměleckou, sportovní aj.) instituci: m-ři na obecních úřadech; schopní vědečtí m-ři; manažerský příd.: mít m-é vlohy; manažersky přísl.: působit m.; manažerství, -í s zaměstnání, činnost manažera

manipulativní [-ny-ty- i -ny-tý-] příd. konaný na základě manipulace; sloužící k manipulaci (s lidmi): m. pedagogika (op. komunikativní); – m. rozhovor; m. kritika

manipulátor [-ny-], -a m publ. kdo manipuluje (s) lidmi: vynalézavý, drzý m.

[114]manipulátor [-ny-], -u m tech. manipulační zařízení, automat jednodušší než robot

mantinel [-ty-], -u m nově ve význ. mn. m-y publ. jasně vymezené hranice, vymezující předpisy, pravidla ap.: vymanit se z dřívějších m-ů tvorby

manupresura, -y ž jedna z metod alternativní medicíny; akupresura

mapovat ned. (co) nově ve význ. konat průzkum za účelem přesného zjišťování urč. skutečností, faktů, okolností: m. politické názory lidí; m. sociální situaci

maratón, -u m nově ve význ. dlouhotrvající, zprav. namáhavá činnost: volební m. skončil; reportérský m.

marjánka, -y ž nově ve význ. hovor. marihuana

marže, -e ž ekon., peněž. rozdíl (rozpětí) mezi nejvyšší a nejnižší cenou, mezi kursy, úrokovými sazbami ap.

mařena, -y ž (často v mn.) slang (německá) marka

masívní příd. nově ve význ. prováděný ve velkém počtu, v širokém rozsahu ap.; značný, rozsáhlý: m. osvěta; masívně přísl.

maskáče, -ů m pomn. voj. slang maskovací vojenská uniforma; jí podobný civilní oděv: m. mírových jednotek OSN; staré německé m.; – skini v m-ích; maskáčový příd.: m-á uniforma

masmédium[2] [-dy-], -ia s (často v mn.) publ. hromadný sdělovací prostředek (tj. tisk, rozhlas a televize): televize je nejsledovanější m.; volební boj v m-iích; masmediální příd.: m. politika; m. legendy

maso, -a s nově ve spoj. publ. obchod s bílým masem ilegální vyvážení žen a dívek do zahraničí za účelem nucené prostituce

masokombinát, -u m kombinát masného průmyslu

mašle, -e ž nově ve fraz. spoj. ob. expr. hodit si mašli oběsit se

matrimoniolog [-ny-], -a m (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v matrimoniologii; matrimonioložka, -y ž

matrimoniologický [-ny-] příd. k matrimoniolog, matrimoniologie: m. výzkum; m-á učebnice

matrimoniologie [-ny-], -e ž vědní obor zabývající se manželstvím

matrjoška, -y ž ruská panenka, kterou tvoří několik různě velkých a do sebe vložených dřevěných postaviček: koupit si jako suvenýr m-u

maxikufr, -u m hovor. (velmi) velký kufr: Volkswagen s m-em

maxirohlík, -u m hovor. (velmi) velký rohlík

maxirozhovor, -u m hovor. (velmi) obsáhlý rozhovor: poskytnout novinám m.

mažoretka, -y ž zprav. mn. m-y skupina dívek ve slušivých barevných uniformách pochodujících v čele slavnostního průvodu n. kapely

médium[3] [-dy-], -ia s (často v mn.) nově ve význ. publ. prostředek určený k informování a působení na veřejnost: rozvoj komunikačních médií masmédií; [115]veřejnoprávní média hromadné sdělovací prostředky; mediální příd.: m. politika

mechanismus [-nyz-], -mu m nově ve význ. mn. m-y publ. ustálená soustava zákonů, postupů ap. zaručujících řádný chod něčeho: ústavní m-y; tržní m-y

měkký příd. nově ve spoj. m-é drogy mající jen mírně aktivující a zároveň utišující účinky na duševní rozpoložení (např. hašiš, marihuana, meskalin); lehké drogy

melanom, -u m med. tmavě zbarvený kožní nádor

měnový příd. nově ve spoj. odb. m-á rozluka, méně přesně odluka rozdělení býv. československé měny na dvě samostatné měny

menu [-ny] neskl. s nově ve význ. výp. tech. seznam operací a funkcí systému na obrazovce, sloužící uživateli k výběru další činnosti

meskalin [-in i -ín], -u m jedna z tzv. měkkých drog

metal, -u m heavy metal (styl tvrdé rockové hudby)

metalista, -y m (1. mn. -é) skladatel n. interpret heavy metalu: rockeři a m-é

metaná, -é ž sport. ve spoj. lední m. curling

míč, -e m nově ve fraz. spoj. být dřív u míče být první v něj. aktivitě: záleží na tom, kdo bude dřív u míče; míč je na něčí straně povinnost jednat, reagovat: m. je teď na straně odborů

migrant, -a m kdo migruje, přichází do cizího státu s úmyslem jím projít n. se v něm usadit; běženec, utečenec, uprchlík: zabránit přílivu ilegálních m-ů; migrantka, -y ž; migrantský příd.: m-é vlny

mikrofiš, -e m i ž odb. mikrofilm se záznamem většího počtu (řady) snímků (mikrokopií)

mikrohra, -y ž hra malého rozsahu: tři rozhlasové m-y v jednom pořadu

mikroklima, -tu s nově ve význ. společenské prostředí, ovzduší menších skupin lidí, menších míst ap.: mafiáni vytvářejí někde děsivé m.

mikroprocesor, -u m výp. tech. procesor, jehož části mohou být obsaženy v jednom integrovaném obvodu, základní programovatelná jednotka pro řízení složitých operací; mikroprocesorový příd.

mikrosubjekt, -u m odb. nejmenší jednotka (osoba, podnik) v urč. systému

mikrotenový příd. zbož. vyrobený z velmi tenké průhledné plastické hmoty: m-á fólie; m-é sáčky

mikrovlnný příd. nově ve spoj. m-á trouba zařízení užívající mikrovlny k rozmrazení, ohřátí a přípravě jídel ve velmi krátké době

mimikry neskl. s nově ve význ. předstírání něčeho jen pro vnější dojem; ochranná maska pro okolí: neúspěšné m. militantních politiků; – zaujmout m. mrtvého brouka

mimosoudní příd. nově ve spoj. práv. zákon o m-ch rehabilitacích

[116]mimotělní příd. nově ve spoj. med. m. oplodnění probíhající mimo tělo (ve zkumavce)

mimozemšťan, -a m příslušník mimozemské civilizace

minifestival [-ny-], -u m (velmi) malý festival: m. pro nadané mládí

minikonference [-ny-], -e ž (velmi) malá konference: tisková m.

miniprostor [-ny-], -u m hovor. (velmi) malý prostor: mít m. pro ledničku

minivysavač [-ny-], -e m malý vysavač určený k odstranění drobných nečistot (např. prachu z počítačů a psacích strojů)

minulorežimní příd. týkající se předcházejícího, minulého (komunistického, totalitního) režimu: publicista s neslavným m-m životopisem

minus [mí-], -u m hovor. nově ve spoj. být v m-u být v neutěšené (finanční aj.) situaci; zabíhat do m-u dostávat se do záporné hodnoty; minusový příd. nově ve význ. špatný: mít m-é dny; m. člověk

minutáž, -e ž odb. délka, trvání (něčeho) v minutách: m. televizních šotů; m. rozhlasové relace; m. filmového záběru

mísa, -y ž nově ve fraz. spoj. hovor. (o člověku) je mimo mísu neví, o čem je řeč, co se děje, není v obraze; je neschopný něco efektivně dělat: ten už nic nemůže, už je mimo mísu; něco je mimo mísu nepodstatné, nedůležité: když není co jíst, jsou úvahy o zdravé výživě mimo mísu

misionářka, -y ž nově ve spoj. círk. m-y lásky (Matky Terezy z Kalkaty) sestry prokazující křesťanskou lásku obětavou péčí o nejubožejší lidi (bez slovní propagace)

Miss, miss neskl. ž královna krásy (ve státě, ale i v oboru činnosti): soutěž o M. Československo 1991; M. Evropa; gymnastická m.; m. ošetřovatelka

Mister [-tr] neskl. m nově ve význ. nejlepší muž v něj. oboru činnosti: titul M. Film v čtenářské anketě o nejpopulárnějšího herce převzal Lukáš Vaculík

mít ned. nově ve fraz. spoj. mít (nemít) na něco být (nebýt) schopen něco vykonat, (ne)umět něco: na to já nemám; na vysokou školu on má

mítinkář [-ty-], -e m účastník mítinku, mítinků; mítinkářka, -y ž

mix, -u m nově ve význ. 1. sport. slang utkání dvou smíšených párů (v tenisové a tabletenisové čtyřhře, volejbalovém deblu ap.): specializovat se na m. 2. sděl. tech. slang mixáž: nahrávku a m. provedl XY

mixáž, -e ž sděl. tech. úprava (s)mícháním zvuků z růz. mikrofonů, nahrávek ap.: m. dialogů, ruchů a hudby; mixážní příd.: m. pult

mlčící příd. nově ve spoj. m. většina neprojevující své politické smýšlení navenek (a tím nevyzpytatelná)

mluvčí, -ho m nově ve význ. kdo je pověřen tlumočit názory aj. něj. významné osobnosti n. instituce: m. prezidenta republiky; tiskový m. ministerstva zahraničí; mluvčí, -í ž: statečné m. Charty 77

mnohohvězdičkový příd. mající mnoho hvězdiček (jako označení kvality): nejluxusnější m-é hotely

mnohorasový příd. obsahující mnoho ras: m-á vláda v Jihoafrické republice

[117]množstevní příd. k množství: m. sortiment, sleva; množstevně přísl.: m. vyrovnané zboží

mobilní příd. nově ve spoj. m. telefon přenosný: auto vybavené m-m telefonem

modem, -u m sděl. tech. měnič datového signálu na modulovaný a naopak (soustava modulátor – demodulátor): superrychlé m-y

moderátor[4], -a m kdo uvádí a komentuje (něj. program), řídí diskusi ap. (zprav. v televizi, v rozhlase n. na kongresech): m. pořadu Co týden dal; moderátorka, -y ž; moderátorský příd.: m-é povolání; moderátorsky přísl.

moderovat ned. (co) uvádět a komentovat (něj. program), řídit diskusi ap. (zprav. v televizi, v rozhlase n. na kongresech): m. publicistické pořady

modrý příd. nově ve spoj. m-é přilby, m-é barety mírové síly OSN: nasazení m-ch přileb v Jugoslávii

monetární příd. nově ve spoj. odb. m. politika peněžní

monitor [-ny-], -a m publ. kdo sleduje, kontroluje něj. závažné dění, chování ap. (ve státě, na urč. území aj.): českoslovenští m-ři v Bosně-Hercegovině; dobrovolný m. dodržování lidských práv

monitor [-ny-], -u m nově ve význ. 1. výp. tech. program, kt. sleduje, řídí n. ověřuje operace výpočetního systému 2. med. přístroj, kt. sleduje životně důležité funkce; monitorový příd.: m. kanál, systém; – m-é hodnocení

monitoring [-ny-], -u m odb. monitorování: m. krajiny

monitorovací [-ny-] příd. sloužící k monitorování: odb. m. zařízení; m. středisko, stanice; – publ. m. mise pozorovatelů ES v Bosně-Hercegovině

monitorovat[5] [-ny-] ned. (co) 1. odb. (pravidelně) sledovat, kontrolovat (pomocí monitoru): m. televizní pořad; m. stav ovzduší; – m. pacienta při operaci 2. publ. kontrolně sledovat, pozorovat a zaznamenávat, vůbec kontrolovat: m. to, co navrhuje smlouva o odzbrojení; politici mohou jen m. dění v Jugoslávii

monodrama, -tu s divadelní hra, v níž hraje jediný herec

moratorium, -ia s nově ve význ. odklad (lhůty) pro něj. závažnou činnost, vyhlašovaný státem, politickými stranami ap.: tříměsíční m. pro použití zbraní; stodenní m. na kritiku nové vlády

motobal, -u m sport. míčová hra obdobná fotbalu, při níž hráči jezdí na motocyklech

motokárista, -y m (1. mn. -é) závodník na motokáře

motokrosař, -e m závodník v motokrosu

moudro, -a s (též v mn.) nově ve význ. moudrý poznatek, moudrá zásada, jejich souhrn: lidové m.; moudra našich předků

mozolník, -u m (6. mn. -cích) sport. zprav. mn. m-y chrániče na rukou pro gymnasty (gymnastky) při cvičení na bradlech

[118]mrtvola, -y ž nově ve fraz. spoj. kopat do m-y pokořovat už poraženého

mrtvý příd. nově ve fraz. spoj. dělat m-ého brouka, být za m-ého brouka, zaujmout mimikry m-ého brouka, chovat se jako m. brouk, řešit krizi metodou m-ého brouka aj. vyhýbat, vyhnout se nepříjemnostem, odpovědnosti ap.

mříž, -e ž nově ve spoj. zlatá m. vězení: za to ho čeká zlatá m.

mudžáhid, méně správně mudžahedín[6] [-dýn], -a m partyzánský n. národně osvobozenecký bojovník v někt. muslimské zemi; mudžáhidský, méně správně mudžahedínský příd.

mukl, -a m slang (politický) vězeň; muklyně, -ě ž; muklovský příd.: m. oděv; m. svět; m-á literatura

multiinstrumentalista [-ty-], -y m (1. mn. -é) hráč na několik nástrojů

multikultura [-ty-tu- i -ty-tú-], -y ž soubor výsledků tělesné i duševní činnosti mnoha etnických společenství žijících v jednom společném geopolitickém prostoru; multikulturní příd.: m. prostředky Severní Ameriky, Austrálie; multikulturně přísl.: m. propojené území; multikulturnost, -i ž

multimédium [-ty-dy-], -ia s odb. zprav. mn. m-ia počítačem řízená audiovizuální technika, při kt. se obrázky a grafická informace doplňují zvukovým doprovodem; multimediální příd.: m. systém výuky; m. programy

multivitamínový [-ty-] příd. obsahující nejdůležitější vitamíny pro lidské zdraví; polyvitamínový: m. přípravek

music shop [mjúzik šop], -u m obchod s hudebními a mluvenými nahrávkami, popř. i s někt. drobnějším zbožím k reprodukci hudby a slova

müsli [mi-] (ze švýc. něm.) neskl. s směs ovesných vloček, ořechů, sušeného ovoce ap., upravovaná jako kaše

Muslim, -a m (1. mn. -ové) příslušník národnostní skupiny na území Bosny; bosenští M-ové jsou největší národnostní skupinou, tvoří 40 % obyvatelstva; pravoslavní M-ové v Bosně; muslimský příd.

myopat, -a m kdo trpí myopatií

myopatie [-ty-], -e ž med. onemocnění svalstva projevující se postupným úbytkem a ochabováním svaloviny; myopatický příd.

myostimulátor [-ty-], -u m odb. přístroj k elektr. dráždění svalů, užív. v rehabilitaci a v kosmetice (k zpevňování ochablého svalstva ap.)

myš, -i ž nově ve význ. výp. tech. vstupní polohovací zařízení (počítače), jehož posouváním se mění poloha značky na obrazovce

na předl. nově nevhodně 1. místo předl. v(e): kluby na menších městech; zbytečná administrativa na státních orgánech 2. film. slang zkoušet na kameru; sport. slang (v tenise) podávat na vítězství (v setu, v zápase) 3. ve fraz. spoj. být na vině (sloven.) být vinen, být viníkem: sjednocení Německa je na vině výbuchům neonacismu; kdo je na vině?

[119]nabalit dok. 1. (co) nově ve význ. slang napojit, připojit: n. na skutečnost svoje iluze 2. nově ve spoj. hovor. n. si holku, kluka namluvit si; nabalovat ned.: n. na své představy různé nesmysly; – n. si holky namlouvat si je, balit

nabalit se dok. slang napojit se, připojit se: trestná činnost nabalená na drogy; nabalovat se ned.: na narkomany se nabalují kriminální živly

nabourat dok. slang 1. nově ve význ. nabourání bytu neoprávněné nastěhování se do něho 2. nově ve fraz. spoj. n. holku přivést ji do jiného stavu: Copak to je za způsoby, holku nám n. a pak ji nechat? (B. Hrabal)

nabourat se dok. nově ve význ. slang n. se do bytu neoprávněně se do něho nastěhovat

nabrat dok. nově ve fraz. spoj. n. na obrátkách (o něj. jednání ap.) dostat se do proudu, zrychlit se, urychlit se; nabírat ned.

načas přísl. nově ve význ. ve stanovenou dobu, přesně, včas: vlak přijel n.

nad předl. nově ve spoj. n. ránem (sloven.) při rozednění, na úsvitu

naformátovat dok. (co) výp. tech. opatřit (čistý) disk formátem (jako příprava pro počítačový záznam): n. disketu

nafta, -y ž nově ve spoj. zelená n. levnější nafta pro zemědělce

nahánět ned. (sloven.) honit, stíhat, pronásledovat: s platnými doklady českého občana na povolených přechodech nikdo n. nebude

náhoda, -y ž nově ve spoj. hovor. ani náhodou vůbec ne: to bych si nepřála ani náhodou

náhradní příd. nově ve spoj. n. sex sexuální hry bez intimního styku: v Americe se dnes hodně žije n-m sexem

nahrávač, -e m sděl. tech. nahrávací zařízení: automatický n. telefonních hovorů (při nepřítomnosti účastníka, v rozhlase ap.)

náladovka, -y ž hovor. 1. injekce k povzbuzení nálady před operačním výkonem 2. scéna navozující urč. náladu: n-y ze zakouřených hospod

namixovat dok. (co) sděl. tech. upravit (s)mícháním zvuků: n. hudbu se štěbetáním ptáků

nanominovat dok. (koho, 4. p.) publ. určit (do funkce), jmenovat: n. nové poslance

napařovací příd. nově ve spoj. n. žehlička mající prostor naplněný vodou, kt. se při žehlení mění v páru

naplácaný příd. expr. tlustý, oplácaný (expr.): n-í Bavoráci

nárazníkový příd. nově ve spoj. polit. n-á zóna (v Jugoslávii) mající tlumit možné politické a vojenské spory států, mezi nimiž leží

narážečka, -y ž sport. slang (v kopané, hokeji) přihrávka spoluhráči na jeden dotek, přímo do akce

narcistní příd. mající ráz narcisismu, narcismu (zamilovanosti do sebe): n. divadelní postava; narcistně přísl.: n. se v sobě zhlížet

narkomafián, -a m příslušník narkomafie: kolumbijští n-i; narkomafiánský příd.: n-é únosy dětí

[120]narkomafie, -e ž tajná organizace obchodující s narkotiky: Slovensko slouží jako překladiště n-ií

narkoobchod, -u m obchod s narkotiky: kriminalita spojená s n-em

narušit dok. (co) nově ve význ. publ. neoprávněně (někam) vkročit: strážní služba kontroluje pouze narušení budov z vnějšku

nařvaný příd. expr. nově ve význ. nadutý, samolibý, arogantní: n-í byrokrati

nasazení, -í s vynaložení velkého úsilí, velké energie (ve prospěch něčeho dobrého): pracovat s plným n-m; ochotný k velkému n.

nasměrovat dok. (co) 1. sděl. tech. nastavit do urč. směru: n. anténu 2. publ. dovést urč. směrem, urč. způsobem zaměřit: nasměrování pořadu úvodními šoty

nasraný příd. expr. zhrub. rozzlobený, naštvaný: n. na vedoucího; je n., že mu nepřidali; nasraně přísl.: n. odseknout

nasrat se dok. expr. zhrub. rozzlobit se, naštvat se: je typ, co se strašlivě nasere; nasírat se ned.: co se pořád nasíráš?

nastartovat dok. (co) nově ve význ. publ. začít (intenzívně) provádět (něco připraveného); rozjet (hovor.), rozběhnout (hovor.); odstartovat: n. ekonomickou reformu; n. prudký růst cen

natupírovat dok. (koho, co) učesat načechráním vlasů do výšky: prosím umýt, vyfoukat a n.; natupírovaný příd.: n-á blondýnka; n. účes

naturální příd. nově ve spoj. 1. práv. n. restituce navrácení protiprávně odňatého majetku původním vlastníkům formou fyzické náhrady 2. n. medicína užívající přírodní prostředky; přírodní medicína

natvrdo přísl. nově ve význ. hovor. expr. s tvrdými důsledky, s pevností, rozhodností, definitivní platností ap.: dostal rok nepodmíněně, n.; jisté je to, co se řekne n., veřejně

navigace, -e ž nově ve význ. navigování 2

navigovat ned. 1. (co) bezpečně vést, usměrňovat (loď, letadlo, auto ap.) po určené trati 2. (koho, co) řídit správným směrem v neznámé, složité, nepřehledné situaci: n. cizince, auto v ulicích velkoměsta; nevyznám se tu, musíš mě n.; přen. publ. n. ekonomiku

naviják, -u m nově ve fraz. spoj. expr. spolknout, zhrub. sežrat něco i s n-em naivně něco se vším všudy přijmout, něčemu bez výhrad uvěřit, něčemu naletět: spolkl mu tu výmluvu i s n-em

navštívenka, -y ž nově ve význ. veřejné představení, předvedení, veřejná prezentace: televizní n-y zajímavých interpretů; tanečně hudební n. jednoho lokálu

navýšit dok. (co) publ. nevh. zvýšit, zvětšit: n. cizí podíl v českém podniku; navýšení mezd; navyšovat ned.: navyšování rozpočtových položek

nebe, -e s nově ve spoj. publ. otevřené n. vzdušný prostor přístupný letadlům států Helsinské dohody; dohoda o otevřeném nebi; operace otevřené n.

nebytovka, -y ž hovor. nebytový prostor v domech

[121]nebytový příd. neurčený k bydlení (sloužící zprav. k podnikatelské činnosti): n. prostor

nečitelný příd. nově ve význ. publ. a hovor. (svým chováním) málo pochopitelný, málo srozumitelný, málo průhledný: současná vládnoucí koalice na Slovensku je pro zahraničí úplně n-á

nedbalostní příd. práv. n. trestné činy spáchané z nedbalosti (bez úmyslu): amnestie byla udělena za n. trestné činy

nedovis, -u m ekon. slang (v kupónové privatizaci) menší počet zájemců o akcie, než má podnik k dispozici (op. převis): výrazný n. poptávky u některých akciových společností

neférový příd. hovor. nenáležitý, nečestný, neslušný: n-é podmínky, schválnosti

negativní [-ty- i -tý-] příd. nově ve spoj. odb. n. zóna působící zhoubně na lidské zdraví; geopatogenní zóna: mít v bytě několik n-ch zón

negociovat ned. i dok. (co) odb. projednávat, projednat (právní, obchodní záležitosti): n. smlouvy o přidružení k ES

nehifi příd. neskl. slang nejsoucí (elektroakusticky) na špičkové úrovni: n. přístroje

nehmatný příd. nově ve význ. publ. takový, kt. nelze ohmatat; abstraktní: úvahy o n-ch a neviditelných skutečnostech

neiluzívní příd. nepodléhající iluzím (klamným představám): n. láska

nektarínka, -y ž ovoce podobné broskvi, ale s hladkou slupkou

nelegál, -a m slang důstojník rozvědky bez diplomatického krytí (a s falešnými doklady)

nenarozený příd. takový, kt. se dosud nenarodil: ochrana n-ého života

nenásledovat ned. (koho, co) neřídit se (podle někoho, něčeho): příklad k nenásledování (o kanadském konfederačním systému)

nepatřičnost, -i ž nově ve význ. odlišnost od okolí, nezařazenost do obvyklých představ společnosti: překonat svůj základní zážitek n-i (V. Havel)

neposlušnost, -i ž nově ve spoj. občanská n. nedbání předpisů výkonné moci aj.: hnutí občanské n-i

neprůchodný příd. polit. slang nepřijatelný, neuskutečnitelný: n. je článek 4 návrhu zákona o zániku federace; nabídky n-é na evropském trhu; neprůchodnost, -i ž: n. kandidatury na prezidenta

nepřevoditelný příd. takový, kt. nemůže být převeden: n-é živnostenské oprávnění; nepřevoditelnost, -i ž: n. uměleckých forem

neumětel, -a m hovor. expr. kdo něco neumí: génius udělá hodnotné dílo, n. udělá kýč; neumětelský příd.; neumětelství, -í s: nešikovnost a n.

neuralgický příd. nově ve spoj. n. bod bolavé, choulostivé, problematické místo: n. bod jednání

nevidět ned. nově ve fraz. spoj. hovor. (pracovat) od nevidím do nevidím od brzkého rána do pozdního večera

[122]nezanedbatelný příd. takový, kt. nemůže být zanedbán: n. počet případů

neziskový příd. takový, kt. nemá zisk ze své činnosti: zákon o n-ch organizacích

nezmapovaný příd. publ. neprozkoumaný, neprobádaný, neznámý: n-é území televizní práce

neznačkový příd. nemající (obchodní) značku: n-á elektronika

nobelovský příd. vztahující se k udělení Nobelovy ceny: přednést tradiční n-ou přednášku; n. komitét

nomenklatura [-tu- i -tú-], -y ž nově ve význ. zprav. mn. n-y 1. (dř.) vyšší (řídící) pracovníci vybraní výkonnými orgány KSČ 2. hanl. řídící funkcionáři konformní s býv. politikou KSČ, zneužívající zprav. výhody z tohoto postavení plynoucí: boj se starými n-mi; nomenklaturní příd.: n. kádry; – n. bratrstva

nomenklaturník, -a m (6. mn. -cích) hanl. příslušník nomenklatury 2: podnikatelští n-ci

no-name [nou nejm] (angl. no-name, tj. bezejmenný) příd. neskl. slang (o počítači) nemající (obchodní) značku, neznačkový; no-name neskl. m neznačkový počítač: koupit ve výprodeji nějaký n.

nonkonformní příd. nepřizpůsobený obvyklým, popř. vyžadovaným normám (v růz. oblastech činnosti); nekonformní: n. umělec; n. postoje pracovníka nepřizpůsobivé; n. pohled na literaturu nekonvenční

normalizace, -e ž nově ve význ. 1. restaurace stalinského komunismu v ČSSR po intervenci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968: odchod inteligence do exilu po československé n-i 2. následující období (1969–1989) spojené s tvrdými represemi proti opozici: ztratit za n. zaměstnání; normalizační příd.: n. úsilí komunistických mocipánů; – n. postihy

normalizátor, -a m kdo se přičinil o stalinskou normalizaci: horliví n-ři sedmdesátých let

notebook [noutbuk], -u m výp. tech. malý přenosný počítač napájený baterií

novinář, -e m nově (v širším smyslu) kdo se věnuje (autorsky, redaktorsky, moderátorsky) činnosti v masmédiích s cílem informovat a působit na veřejnost; publicista: n-i píšící i hovořící; novinářka, -y ž: rozhlasová n.

nůžky, -žek ž pomn. nově ve fraz. spoj. otvírají se n. projevuje se, prohlubuje se rozdílnost, různost: nebezpečně se otvírají n. mezi veřejností a vládou, mezi právem a prováděním spravedlnosti; rozevřené názorové n.

nýmand (něm. niemand, tj. nikdo), -a m hanl. bezvýznamný člověk, (vědecká, umělecká, společenská) nula: ve vědeckém světě je to n.

občasník -u m (6. mn. -cích) 1. pořad vysílaný nepravidelně, občas: závislý zábavný o.; o. Vladimíra Merty 2. časopis, noviny vycházející nepravidelně, občas

obchodovat ned. (co) nově ve význ. provozovat s něčím obchod: české obligace budou obchodovány i na berlínských burzách; akcie, které se neobchodují na burze

[123]obchodovatelný příd. takový, s kt. může být obchodováno: veřejně o-é obligace; státní cenné papíry budou o-é; obchodovatelnost, -i ž

obchvat, -u m nově ve spoj. dopr. silniční o. dopravní cesta vedená okolo obce s cílem vyhnout se frekventovaným místům, zvl. středu obce

obrátka, -y ž nově ve fraz. spoj. nabrat, nabírat na o-ách (o něj. jednání ap.) dostat se, dostávat se do proudu, zrychlit se, urychlit se, zrychlovat se, urychlovat se

obraz, -u m nově ve fraz. spoj. hovor. být v o-e mít přehled o aktuálním stavu (něj. dění, něj. oboru), orientovat se v situaci: být v o-e toho, co se děje, dnes znamená nejméně dvě hodiny denně číst noviny; pokud se týká filmu, jsem v o-e; být mimo o. nemít přehled o aktuálním stavu (něj. dění, něj. oboru), neorientovat se v situaci: dostává se úplně mimo o., žije jen ve svém vlastním světě; uvést do o-u podat přehled o aktuálním stavu (něj. dění, něj. oboru), informovat o situaci: nejraději bych vás uvedla trochu do o-u

obří příd. nově ve význ. expr. mohutný, velkolepý, skvělý: o. ohňostroj nad Vltavou; o. koncert na strahovském stadiónu

obuškový příd. nově ve spoj. publ. hanl. řidč. o. zákon pendrekový zákon

očko, -a s zdrob. nově ve význ. slang 1. (dř.) soukromý detektiv 2. pracovník tajné policie pověřený sledováním někoho: praktiky bdělých oček

odbytovat ned. (co) obch. slang prodávat (výrobky) odběratelům (zprav. ve velkém): o. stavební materiál

oddechovka, -y ž hovor. 1. dílo lehčího žánru, určené pro odpočinek a zábavu: detektivky patří k víkendovým o-ám 2. méně náročná práce ap.: dělám jen takovou o-u

odejít dok. (komu co) nově ve význ. hovor. 1. přestat fungovat: právě mi odešla lednice 2. přestat (uspokojivě, zdárně) působit: odešlo mu podání, udělal dvě dvojchyby za sebou; během koncertu mu odešel hlas

odepsaný příd. takový, s nímž se už nepočítá, kt. už není k potřebě, kt. je odepsán: jsme o-á generace

odeznít dok. nově ve význ. publ. konat se, být pořádán, proveden: v cyklu odeznělo deset přednášek

odchod, -u m nově ve fraz. spoj. hovor. dát si o. odejít, zmizet: předat klíče a dát si o.

odložit dok. nově ve fraz. spoj. o. (co, koho) k ledu odstranit, zbavit se: tvůrci odložení k ledu zakázaní

odluka, -y ž nově ve spoj. odb. měnová o. (méně přesně místo rozluka) rozdělení býv. československé měny na dvě samostatné měny

odpaliště, -ě s sport. (v golfu) místo, odkud se odpaluje míček

odpíchnutý příd. nově ve spoj. sport. o. rittberger provedený s krátkým vzepřením na špičce brusle volné nohy

odpírač, -e m ve spoj. o. vojenské služby muž, kt. projeví rozhodnutí nenastoupit vojenskou službu (a nahradit ji službou civilní)

[124]odstartovat dok. nově ve význ. publ. 1. (co) (rázně) začít, zahájit; začít (intenzívně) provádět (něco připraveného); rozjet (hovor.), rozběhnout (hovor.); nastartovat: o. diskusi, půlhodinku vysílání populární hudby; o. jednodenní seminář; – o. kupónovou privatizaci 2. dát se do (první fáze) něj. činnosti; začít (se): odstartoval čas maturitních zkoušek; v Praze odstartoval Playboy zahájil (vydávání)

odstávka, -y ž dočasné vyřazení z provozu (zprav. z důvodu opravy): letní o. teplé vody přerušení dodávky; dvouměsíční technická o. vysílače

odvysílat dok. (co) uskutečnit vysílání něčeho: o. pořad; odvysílané informace

ohlašovací příd. nově ve spoj. práv. o. živnost kterou lze provozovat po ohlášení u živnostenského úřadu a po splnění všeobecných podmínek (op. koncesovaná)

ohrádka, -y ž nově ve význ. kavárenské, restaurační aj. zařízení na ohrazeném prostranství vedle vlastního podniku; zahrádka: sedět v kavárenské o-e

ochranka, -y ž (rus.) nově ve význ. 1. tělesná stráž (složená ze zdatných mužů a žen) k ochraně významné osobnosti (zejm. politické): atentátníka zadržela o.; slavní filmoví herci si pořizují o-u 2. stráž k udržování pořádku v peněžních ústavech, zábavních podnicích, růz. objektech aj.: o. v bance, ve spořitelně; o. noční kavárny; stanice Rádio 1 má vlastní o-u

ochrankář, -e m člen ochranky: dva o-i na poště

okecat dok. hovor. expr. (co) mnohomluvně (kecáním) zdůvodnit, vyřídit, provést (s úmyslem zastřít pravý stav věcí): všechno se dá o.; u zkoušek to okecal

okrajník, -u m (6. mn. -cích) rubrika v novinách při kraji stránky: o. Mladé fronty Dnes

olympismus, -mu m olympijské hnutí: myšlenky a ideály o-u

ombudsman [-man i -men], -a m (ze švéd.) kdo hájí práva občanů proti byrokracii úřadů, ochránce lidských práv: prezidentská kancelář hraje roli tzv. o-a, tj. roli instance posledního odvolání; návrh na zřízení Úřadu o-a

omyl, -u m nově ve spoj. hovor. ani omylem vůbec ne: to se mi nemůže stát ani o-em

opečovávat ned. (koho, co) zahrnovat péčí: o. manžela, dítě; o. květiny

open [oupn] (angl. open, tj. otevřený) příd. neskl. ve spoj. sport. Prague o., Škoda Czech o. aj. větší mezinár. tenisový turnaj, kterého se mohou zúčastnit všechny skupiny hráčů (pův. amatéři i profesionálové)

optika [-ty-], -y ž nově ve význ. zorný úhel, způsob nazírání, vůdčí hledisko (při posuzování věcí): přijímat nové poznatky v osobité o-ce; lidé si to vykládají v socialistické o-ce; názor na sex je otázkou o-y

optimalizace [-ty-], -e ž optimalizování: o. investic

optimalizovat [-ty-] ned. i dok. (co) (u)činit co možná nejlepším, optimálním: o. privatizační návrhy

[125]optoelektronika [-ny-], -y ž odb. odvětví elektroniky využívající přímé přeměny elektr. signálu na světelný a naopak; optoelektronický příd.: o. systém; o. přenos informací; o-é spojení s návštěvníky

orazit si dok. hovor. expr. odpočinout si: po práci si potřebovala trochu (v)orazit

oregano, -a s sušené části dobromysli obecné (bot. rod Origanum) používané jako koření (např. v Itálii): vůně o-a v pizzerii; oreganový příd.

organizovaný [-ny-] příd. nově ve spoj. o. zločin, teror; o-é pašování lidí přes hranice

orchestrálka, -y ž hovor. orchestrální skladba: pustit si nějakou o-u

ořechový příd. nově ve fraz. spoj. hovor. (to je, to není) to pravý (v)ořechový takové, jak má být, to správné, nefalšované, to nejlepší

oslovit dok. (koho, co) nově ve význ. zaujmout myšlenkou a způsobem vyjádření, a tím silně na někoho, na něco zapůsobit: knížka oslovila především mladé čtenáře; politik umějící o. veřejnost; oslovovat[7] ned.

osmašedesátník, -a m (6. mn. -cích) významná osobnost KSČ (politická, kulturní aj.), kt. se angažovala v boji šedesátých let za demokratizaci života a byla za to po r. 1968 normalizačním vedením postihována: osmašedesátnický příd.: o-čtí šéfové

ostřelovač, -e m ozbrojený záškodník střílející ze skrytého místa na nechráněné objekty a nebojující osoby: útok o-ů na pohřební průvod v Sarajevu

otevřený příd. 1. nově ve význ. volně přístupný: tenisový turnaj o. pro všechny skupiny hráčů 2. nově ve spoj. publ. o-é nebe vzdušný prostor přístupný letadlům států Helsinské dohody: operace o-é nebe; dohoda o o-ém nebi

otevřít dok. nově ve spoj. o. debatu ap. zahájit, začít

otopový příd. nově ve spoj. odb. o-á křivka udávající množství plynu, které může velkoodběratel odebrat k vytápění: odběr zemního plynu a svítiplynu podle základního stupně 3 a první o-é křivky

ozónový příd. nově ve spoj. meteor. o-á díra narušený prostor vyšší ochranné vrstvy vzdušného obalu Země, jímž (škodlivě pro lidské zdraví) proniká ultrafialové záření: o-á díra nad Antarktidou


[1] Srov. i N. Obrtelová, Manažering? Management!, NŘ 75, 1992, s. 53–4.

[2] Srov. M. Jelínek, Masmédia, Lidové noviny 4. 4. 1992.

[3] Srov. též M. Novotný, Média, R 92, 22, květen 1992.

[4] Srov. J. Kraus, Moderátor, NŘ 65, 1982, s. 224.

[5] Srov. též Z. Hlavsa, Jazykový koutek, R 92, 39, září 1992.

[6] Mudžahedín je v arabštině mn. č. od mudžáhid, proto ho nedoporučujeme užívat.

[7] Srov. S. Čmejrková – F. Daneš, O slovese oslovovat, NŘ 75, 1992, s. 194–7.

Naše řeč, volume 76 (1993), issue 3, pp. 113-125

Previous Eva Macháčková: Dopadlo to tak, jak to dopadlo

Next Miloslav Sedláček: K vývoji českého pravopisu. Část 2.