Časopis Naše řeč
en cz

Školicí, nebo školební středisko?

Eva Macháčková

[Short articles]

(pdf)

-

V inzerátě Hledáme organizaci s volnou stavební kapacitou pro rekonstrukci školebního a rekreačního střediska jsme se setkali s poněkud nezvyklým adjektivem školební. Ve slovnících toto slovo uvedeno není; existuje však celá řada podobně utvořených slov jako stavební, cvičební, plavební, učební, léčebný, prosebný. Všechna tato přídavná jména se vztahují k dějovým podstatným jménům utvořeným od sloves příponou -ba: léčit léčba, plavit plavba, prosit — prosba, orat orba. Podstatná jména na -ba vyjadřují buď děj (tavba, služba, orba), nebo výsledek děje: stavba, hradba, popř. místo: chodba. K řadě těchto substantiv můžeme utvořit adjektiva, avšak ne vždy stejným způsobem. Všechna jsou utvořena vsunutím vkladné samohlásky -e-: některá příponou -ný (hanebný, hrozebný, toužebný), jiná příponou -ní (honební, volební, těžební, dlažební a např. odborný termín hasební). Adjektiva mohou mít proti substantivům význam posunutý; tak je tomu např. u slova malebný. K některým substantivům se mohou vztahovat adjektiva na -ní i -ný; někdy se významem téměř nerozlišují (skladebný skladební), jindy došlo k významovému rozlišení (služební služebný). To platí ovšem o adjektivech na -ní a -ný vůbec.

Adjektiva těchto typů se mohou vyskytovat i tehdy, jestliže se substantiv, k nimž se vztahují, téměř neužívá. Tak např. potřebujeme adjektiva cvičební, učební, zkušební, i když jsou substantiva cvičba, zkušba, učba zastaralá. Nemohly by tedy proti v inzerátě užitém adjektivu školební být námitky, kdybychom takovéto slovo potřebovali. Nemuselo by vadit, že substantivum školba snad ani neexistuje. Pro označení místa, kde se školí, kde probíhá školení, máme však již vhodné adjektivum školicí; slovo školební tedy nepotřebujeme. V inzerátě tedy mělo být napsáno: Hledáme organizaci pro rekonstrukci školicího střediska.

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 3, p. 164

Previous Milada Nedvědová: Staročeské adjektivum plachý

Next Naděžda Fuková: Jak psát Hvězdné Městečko?