Časopis Naše řeč
en cz

Několik informací o rozvíjení jazykové kultury ve Varšavě

Alena Polívková

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Již několikrát časopis Naše řeč uveřejnil příspěvky, které informovaly o jazykové kultuře v jiných zemích. Také o jazykové kultuře v Polsku se již několikrát psalo.[1] Protože se v Polsku klade velký důraz na význam jazykové kultury a polská veřejnost se o otázky jazykové kultury živě zajímá, chceme alespoň v krátkosti seznámit čtenáře s některými informacemi o praktické činnosti v této oblasti ve Varšavě.

V čele těch, kteří usilují o rozvoj jazykové kultury ve Varšavě a o nichž se tu chceme zmínit, jsou především pracovníci filologické fakulty Varšavské univerzity. (Kromě toho se jazykové kultuře v menší míře věnují i jinde.) V posledních letech věnují soustavnou péči praktické stránce jazykově výchovné a popularizační. Konají přednášky a semináře pro posluchače filologické fakulty; v studijním plánu posluchačů 3. ročníku polonistiky jsou zařazeny přednášky z jazykové kultury. Jde vlastně o přednášky a cvičení současné spisovné polštiny. Dále spolupracují na přípravě učebnic, normativních a populárně vědeckých jazykových příruček, uveřejňují příspěvky obecné a speciální o konkrétních otázkách jazykové praxe a jazykové správnosti (především v časopisu Poradnik językowy), odpovídají na telefonické nebo písemné dotazy týkající se jazykových otázek. Kromě této důležité, ale nikoli jediné činnosti, organizují pracovníci katedry polonistiky přednáškové akce a semináře s různorodou tematikou (např. pro umělce, herce, novináře, korektory a pracovníky nakladatelství, ale i pro širokou veřejnost). Připravují uspořádání postgraduálního kursu nazvaného Kultura mowy. Podílejí se (spolu s publicisty) na hodnocení jazykové úrovně polských novin a časopisů. Již několik let pořádá časopis Życie Warszawy soutěž Den bez chyb. V určený den potom jazykovědci hodnotí jazykovou úroveň všech novin a časopisů, které se do soutěže přihlásily. (Již několikrát získal prvenství Sztandar młodych.) Jazykovědci sami též píší jazykové sloupky a články o jazyce do některých novin a časopisů.

Obraz činnosti varšavských lingvistů by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili ještě o jedné činnosti, a to o spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky, především s Polským rozhlasem. Polský rozhlas má již řadu [95]let stálou relaci nazvanou Radiowy poradnik językowy (Rozhlasová jazyková poradna), kterou vedl prof. dr. Witold Doroszewski. Odpovídal v ní na dotazy týkající se jazykové problematiky; je to obdoba jazykových koutků vysílaných Čs. rozhlasem. Polský rozhlas však přispívá ke zvyšování jazykové kultury i jinak. Organizuje např. Týden kultury jazyka (v r. 1975 byl dvakrát). V tomto týdnu kultury jazyka byly vysílány denně 3—4 patnáctiminutové pořady určené jazykové kultuře. Vystupovali v nich varšavští jazykovědci, literáti, herci, redaktoři i jiní veřejní pracovníci. Témata se týkala aktuálních otázek všech oblastí jazyka. Na závěr těchto pořadů byly vždy živé diskuse. Pracovníci Polského rozhlasu a varšavští jazykovědní pracovníci přistupovali k těmto pořadům velmi odpovědně, protože si uvědomili, že prostředky masové komunikace mají dnes stále větší význam nejen pro informovanost, ale také pro zlepšení jazykové kultury široké veřejnosti. A byly to pořady opravdu úspěšné. Mohly by být podnětem k další práci i pro nás.


[1] Srov. D. Buttlerová a H. Satkiewiczová, Problematika jazykové kultury v pracích varšavského jazykovědného střediska, NŘ 52, 1969, s. 220n., W. Pisarek, Krakov jako středisko jazykové kultury v Polsku, NŘ 52, 1969, s. 225n., J. Štěpán, Jazyková poradna ve Varšavě, NŘ 56, 1973, s. 48n. Viz i recenze A. Jedlička — A. Tejnor, Knížka o polské jazykové kultuře, NŘ 55, 1972, s. 33n.

Naše řeč, volume 59 (1976), issue 2, pp. 94-95

Previous Antonín Tejnor: Anglicismy v odborném vyjadřování

Next Jaroslav Toman: Bulharská vysokoškolská učebnice českého jazyka