Časopis Naše řeč
en cz

»Má dáti« — »dal«

Richard Jiřík

[Short articles]

(pdf)

-

Česká odborná terminologie obchodnická a účtovací není doposud ustálena; mám zatím na zřeteli toliko hořejší rčení, pokud mají vztah k zapisování do knih obchodních. V učebnicích našich čteme takřka všude při výkladě dvojité methody účtovací: má dáti na účet… a dal účtu, někdy i: dal v účet… — Vazby tyto nejsou správné; neboť první z nich: má dáti na účet… jest toliko nevhodným překladem z německého: an das Conto…, kdežto druhá nevystihuje zase jasně vzájemného vztahu účtovacího. Mám za to, že správně má býti stylisováno: má dáti účtu… a dal účtem… (instrum. prostředkový). Pokusím se vysvětliti lépe příkladem. Bylo koupeno zboží na úvěr od J. Nováka; dlužníkem jest účet zboží (dostal koupené zboží), tedy: účet zboží má dáti účtu J. Nováka, kterýžto jest věřitelem neboli vlastně zprostředkovatelem toho obchodního případu, tedy: účet J. Nováka dal účtem zboží.

Ostatně správnost této stylisace potvrzuje způsob účtování cizozemského, kteréžto jest mnohem starší než naše; tak příkladem [88]účtuje se po anglicku: má dáti (Debitor): to the account (účtu) a dal (Creditor): by the account (účtem), a po francouzsku: má dáti: a compte caisse (účtu pokladnímu), dal: par le compte capital (účtem základním); také při účtování italském, kteréžto jest vlastně kolébkou účtování dvojitého, se praví: má dáti. a conto a dal: per conto.

Jest si věru přáti, aby tato oprava — zdánlivě nepatrná — se ujala všeobecně, neboť mohu tvrditi ze své dlouholeté zkušenosti vyučovací, že žactvo chápe nesnadno tuto základní zásadu dopiky, není-li přesně a správně po česku vyjádřena a vystižena.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 3, pp. 87-88

Previous Košice, Košic; Bratislava, v Bratislavě

Next František Novotný: Máte čas?