Časopis Naše řeč
en cz

Sloh

Dš (= František Daneš)

[Short articles]

(pdf)

-

Všímáme-li si poněkud jazyka našich závodních časopisů, jasně můžeme pozorovat, že je mnohem dokonalejší po stránce mluvnické a pravopisné než po stránce slohové. Tento poznatek si můžeme ověřit i na korespondenci Jazykového koutku, a to hned dvojím způsobem. Jednak slohovou úrovní dopisů, jednak tím, že takřka výhradním thematem dotazů jsou dotazy na mluvnickou a pravopisnou správnost. Souvisí to jistě se školskou praxí, kde až do nedávna bylo vyučování slohu zanedbáváno nebo špatně chápáno.

Nejde o to, že by se snad lidé vůbec nedovedli srozumitelně vyjadřovat; nedostatky, jež tu máme na mysli, záleží v něčem jiném. Osvětlíme to příkladem. Je to poděkování, otištěné před časem v jednom závodním časo[160]pise: Děkuji všem soudruhům za milý projev solidarity a kamarádství, prokázaný v mé nemoci sbírkou, jejíž výtěžek 600 Kčs mně byl odevzdán o Štědrém dnu soudruhem Jílkem. Přeji všem soudruhům do prvního roku pětiletky mnoho zdraví a zdaru v práci. Co nám na tomto projevu vadí? Jistě to, že nedbá toho, co je jeho cílem. Jde tu přece v podstatě o vyslovení vděčnosti a radosti nad jistou událostí, jež je adresováno kruhu přátel a uveřejněno v listě, určeném omezenému okruhu čtenářů. Nebylo tedy vhodné zvolit jazykové prostředky, jakých užíváme v projevech rázu úředního, oficiálního, slohu suše zjišťujícího. Zde by bylo jistě na místě vyjádřit se s prostou srdečností: Děkuji srdečně všem soudruhům, kteří si na mne v mé nemoci vzpomněli. Byl jsem upřímně potěšen vaším milým dárkem, který mi přinesl soudruh Jílek právě o Štědrém dnu. Přesvědčilo mne to znovu o tom, že je mezi námi opravdové kamarádství a vzájemné pochopení. Přeji vám… Mohli bychom nyní podrobným srovnáním obou příkladů ukázat na poučné rozdíly ve výběru jazykových prostředků, na rozdíly slovníkové, vazebné, větoslovné a j. O to nám však v této stručné poznámce neběží. Chtěli jsme zde jen v novém osvětlení poukázat na to, jak je potřebné věnovat náležitou pozornost výchově slohové. Jde v základě o to, abychom vždy dovedli volit vhodné prostředky podle toho, o čem píšeme (nebo hovoříme), komu je náš projev určen a jaký je jeho záměr, cíl. Jinými slovy: naučit se užívat různých funkčních stylů. S hlediska kultury jazyka jsou nedostatky slohové nepoměrně větší chybou nežli na př. chybné skloňování podstat. jména popel nebo psaní slova pokryvač s dlouhým ý.

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 7-8, pp. 159-160

Previous Sr (= Karel Sochor): Sportovní rubriky

Next Red. (= Redakce): Jazykový koutek československého rozhlasu