Časopis Naše řeč
en cz

Čeština v lékařském písemnictví

Jaroslav Přikryl

[Reviews and reports]

(pdf)

-

(Ostatek)

Podobně je sloveso podávati Šteflovi zběžnou náhražkou za výrazy konkretnější: 74 Proto se podává (natriová sůl kyseliny fenylethylbarbiturové) tam, kde chceme podati roztok (Proto [233]ji předpisujeme tam, kde chceme dáti lék rozpuštěný). 80 Podávají se v množství třikrát denně 10 kapek (Užívá se jich třikrát denně po 10 k.). 77 Evipan nepodáváme při excessech krevního tlaku a používáme ho tam, jde-li o krátký chirurgický zákrok (tato temná věta připouští dvojí výklad: Při vysokém krevním tlaku upotřebíme evipanu nejvýš pro krátký chirurgický zákrok, nebo: Evipan nedáváme u vys. krev. t. vůbec a u normálního jen pro krátký ch. z.). 98 Kafr se totiž podává buď hluboko podkožně nebo intramuskulárně (k. se t. vstřikuje buď pod kůži, nebo hluboko do svalu). 106 Tento účin se promptně vyvine po podání (kyanovodíku), takže smrt následuje téměř okamžitě (se rychle vyvine hned po požití). 109 Podává se (amylnitrit) při záchvatu anginy pectoris, a to tím způsobem, že pacient při záchvatu bolestí rozmáčkne ampulku v kapesníku, načež vdechne vůni amylnitritu. (Při záchvatu bolesti ze srdeční anginy nemocný rozmáčkne v kapesníku fiólku s amylnitritem a vdechuje výpary — o vůni tu nejde). 130 Vápenaté soli v akutních případech podáváme parenterálně, t. j. svalově nebo žilně, v případech chronických stačí aplikace perorální (Váp. soli v prudkých případech vstřikujeme v roztoku do svalu nebo do žíly; ve vleklých případech stačí užívání).

V těchto příkladech narážíme na výrazy perorální a parenterální. Prášky, kapky, nálevy a roztoky (medicíny) nemocní užívají, radíme jim, aby je užívali, dáváme jim je užívati (polykati); to je ta perorální aplikace, Šteflovo neúnavné podávání, dávání per os. Klystýry nebo klysmata a čípky se dávají nebo vpravují. Oční kapky se vkapávají, mazání se natírá nebo vtírá, mast se maže nebo přikládá. Novější doba přidala vstřikování kožní, podkožní, do svalu a žíly. To jsou rozličné způsoby parenterálního užití léčiv. Českého souhrnného a stručného názvu nemáme. Úsloví „cestou ústní“ a „mimoústní“ čili „mimo rouru zažívací“ se hodí jen někdy, na př. 119: účinkují téměř selektivně na střevo, i když jsou podány parenterálně (i když byly do těla vpraveny cestou mimostřevní). — Bez slohové pružnosti a pohotovosti snadno se upadá do jednotvárné ztrnulosti takových „perorálních aplikací“. Uznávám však, že někdy je velmi nesnadné hladké vyřešení rovnováhy mezi přiléhavým výrazem a dobrou stavbou věty. Nejsem na př. spokojen s vlastní úpravou „první dva léky lze užívati i vstřikovati do svalu, tento však jen užívati“ (u Štefla 129: První dva, t. j. léky, lze podávati perorálně i svalově, poslední pouze perorálně). Nesnáz je v tom, že užívá nemocný, ale vstřikuje lékař, takže skrytý podmět se tu střídá. Vyrovnání je možné jen s rozšířením: lze i dávati užívati i vstřikovati, nebo dávati k užívání.

[234]Slovu ordinace Š. dává nevhodné významové odstíny: 126 zastavíme jejich ordinaci (kardiotonik) a předpíšeme nějaké sedativum (kardiotonika byla předepsána už dříve, nyní zastavíme jejich užívání a předepíšeme nějaký utišující lék); 126 léčíme ordinací živočišného uhlí a sedativy (radíme užívati živoč. uhlí a uklidňující léky) a j.

Lékařům běžné sloveso předpisovati Š. zaplétá ve zmatečné spojení: 130 Předpisujeme buď oficinální Tinkturu Scillae v množství třikrát denně 10—20 kapek nebo některý ze speciálních preparátů. Nutno rozeznávati: předpisujeme tinkturu, t. j. píšeme jí na recept jisté množství, a radíme, aby z ní nemocný užíval třikrát denně 10 kapek. V uvedené větě je obé smíšeno; rozuzlená by zněla: Předpisujeme buď ofic. Tinctura Scillae (bere se jí třikrát denně po 10 až 20 kapkách), nebo některý ze spec. preparátů. — Slovesům významu trpného dává autor význam aktivní: 82 éter nejprve ochrne brzdivá ústředí mozková (ether ochromí); 117 v domácnostech se jich (pektinů) užívá k tuhnutí zavařenin a marmelád (ke zhušťování, k zahušťování).

Jiné příklady významové nepřesnosti: 74 (luminal) vytlačil brom, dříve jedině při epilepsii užívaný (brom, který se dříve užíval při padoucnici samojediný). 80 V domácnostech se používá několika kapek Ti. Valerianae na místo, kam se má naučit kočka chodit na malou stranu (V dom. se nakapává několik kozlíkových kapek na místo, kam se má k. naučit choditi na m. str.). 92 s oblibou jej (kofein) pojídají studenti před rigorosními zkouškami (požívají, užívají ho). 84 doporučují preventivní podkožní dávku na příklad skopolaminu v kombinaci s morfinem. (d. z opatrnosti vstříknouti pod kůži na př. skopolamin s morfinem). 86 V přítomné době ustupuje význam chloroformu částečně do pozadí na útraty éteru (ve prospěch etheru). 106 methylenová modř, doporučovaná ve formě intravenosní injekce (doporučovaná ke vstřikování do žíly). 89 dochází snadno k asfyktickým projevům (projevy nejsou asfyktické; lépe: k známkám dušení). 90 alkaloid, obsažený přirozeně v několika druzích rostlin (v přírodě). 90 hojně pražená káva se mele na hrubo (silně pražená). 90 zrna mají barvu bílé hnědé kávy (světlehnědé). 96 Tento recept jest velmi dobře osvědčeným prostředkem při asthenických pacientech, u nichž pocit únavy zapuzuje takřka okamžitě (Tento lék se velmi dobře osvědčuje u nemocných ochablých, těm pocit únavy zapuzuje takřka okamžitě). 118 Jde-li o pacienta otylého, necháme jej užívati tuto huspeninu vždy před jídlem (Je-li nemocný otylý, dáme mu užívati).119 Komonicová nať jest ke zmíněnému receptu přidána proto… (do směsi, do čaje). 125 liší se (kardiotonika) ve svém účinku [235]podstatně jak kvantitou, tak i dobou latence (latence, t. j. období utajenosti účinku léku, má jen různou délku, nikoli dobu; o kvantitě u ní nemůžeme vůbec mluviti). 126 i po zastavené medikaci pozorujeme jeho účin (náprstníku) po několik dnů (pozorujeme jeho účin ještě několik dní, když se přestane užívati). 99 tytéž zásady platí pro humanní therapii (pro léčení lidí — na rozdíl od léčení králíků). 106 zbavuje buňky molekulárně rozptýleného železa, čímž buňky nejsou schopny přijímati kyslík (železa mol. rozpt., a proto…). 110 látky, účinkující otupujícím způsobem na hladký sval (l. ochromující činnost hladkých svalů). 111 V takových stavech, které lékař zjistí snadno tím, že pacient trpí příznaky zvýšené činnosti srdeční (podle toho, že nemocný jeví příznaky zv. č. s.). 113 Protože oxytocin dráždí také kontrakce hladkých svalů střevních, podává se někdy v injekcích nebo čípcích při chronické obstipaci (dráždí také hladké svalstvo střevní ke stahům, někdy se vstřikuje nebo dává v čípcích při vleklé zácpě). 116 vznikne šumivý nápoj, uvolňující kysličník uhličitý (nápoj šumící uvolněným kysličníkem uhličitým). 117 na špičku kulatého nože (stolního nože). 112 při zvlhnutí (list) rovněž ztrácí účinnost z uvedených důvodů (příčin). 85 smrt může nastati z pěti různých důvodů (příčin). 130 Podrobnosti kvantity jejich účinku (velikosti j. ú.)

Větnou stavbu má Š. velmi osobitou. Mnohdy větu zauzlí tak, že si ji musíme docela přestavěti, aby nám vynikl pravý a přesný smysl: 80 Přes to, že v obou případech sedativní účinek byl objektivně zjištěn, jest relativně nepatrný a oba léky se v tomto smyslu v therapii příliš neujaly. (V obou případech byl uklidňující účinek věcně zjištěn, ale protože je poměrně malý, léky se příliš neujaly). 79 (bromural,) což jest alfabromisovalerylkarbamin čili kombinace sedativního účinku bromu, Valeriany a močoviny (což je a. a spojuje uklidňující účin bromu, kozlíku a močoviny). 80 kyselina valerová a isovalerová, obsažená jinak také v kočičí moči, po které páchnou (snad kočičí moč páchne oněmi kyselinami, ale nikoli kyseliny močí!). 82 Tento dilatační účinek na cevy je vlastní všem těkajícím látkám, ač není známo proč (ale jeho příčina není známa). 88 Běžných uhlovodíků se dosud k narkose neužívá, jediný acetylen z nich jest v obchodě, a to jenom ojediněle (Z běžných uhlovodíků se k narkose užívá dosud jediné acetylenu, a to jenom ojediněle. Ojedinělý výskyt acetylenu v obchodu Š. jistě nemínil.) 96 Jeho účinku na ledviny se využívá jak při povzbuzení sekrece moče při exsudátech a oedemech, tak při některých formách nefros (jak při výpotcích a otocích, aby se povzbudilo vyměšování moči, tak při n. tvarech n.). 104 Vyvolává (benzedrin) [236]tedy kontrakce cev, a to účinkem na nervové zakončení, které snad převládá účinek přímý na svaly (smysl jen hádám: který snad překonává přímý účinek na svaly). 108 V uvedeném receptu se z albumintannatu alkalickou střevní šťavou uvolňuje tannin, který sráží povrch střevní sliznice (Z albuminotanátu v uvedených prášcích se zásaditou střevní šťávou uvolňuje tannin, který způsobuje svraštění povrchu střevní sliznice — sražení by byla zlá pohroma!). 109 Jakmile se amylnitrit vydechne ven, krevní tlak opět stoupne se všemi průvodními zjevy choroby (Jakmile se a. vydýchá, krevní tlak opět stoupne a všechny p. z. ch. se vrátí). 117 (preparát) jest velmi dobrým dětským projimadlem, předpisovaným ve velikosti asi jednoho lískového ořechu denně, nebo denně jednu lžičku syrupu z many připraveného, Sirupus Mannae (je velmi dobré dětské projimadlo; užívá se denně kousek many asi jako lískový ořech veliký nebo lžička syrupu z many [Sirupus Mannae]). 112 Látky podobně účinkující jsou ještě obsaženy v naší rostlině pastuší tobolce, kde však nejsou obsaženy přímo, nýbrž v houbě Cystopus candidus, jež tam cizopasí (vlastně nikoli v samé bylině, nýbrž v houbě, jež na ní cizopasí). 112 Z výtažků thymu účinkuje patrně hlavně cholin, který je tam obsažen (Výtažky brzlíku účinkují patrně hlavně obsaženým tam cholinem). 114 Z jiných těžkých kovů pozorujeme podobné účinky u olova, kdy při otravě také dochází ke smrštění střevních hladkých svalů (podobně účinkuje olovo; také při otravě olovem se smršťují hl. sv. střevní). 119 Sennové listy jsou hlavní součástí Species laxantes, jinak můžeme předepsati ve formě jiného čaje, na příklad: (S. laxantes; jiný čaj s nimi předepíšeme na př. takto:). 121 ve větších dávkách (jalapy) dostavuje se podráždění ledvin (po větších d. se dostavuje p. l.). 123 Kardiotonické glykosidy jsou dále obsaženy v africkém stromu Strophantus gratus. Zde jsou obsaženy v semenech (jsou obsaženy také v semenech afrického stromu…). 123 Ze středomořských rostlin jsou podobné látky obsaženy v listech oleandru (obsahují podobné látky listy oleandru). 125 Nebyl by tedy účinek kardiotonik přímý, nýbrž dál by se s ohledem na tento názor prostřednictvím iontu vápníku samého (Podle toho názoru není účinek k. přímý, nýbrž zprostředkovaný iontem vápníku). 128 Titrace digitalisových preparátů se provádí buď na žabách, při čemž jednou žabí jednotkou jest ona dávka, která zabije sto gramů žáby, dále na kočkách, při čemž jednou jednotkou jest smrtná dávka na kilogram živé váhy zvířete (neleknete-li se žáby theoreticky stogramové, rozpleteme toto klubko: náprstníkové přípravky se titrují buď na žabách, nebo na kočkách; žabí, event. kočičí jednotce odpovídá [237]ono množství přípravku, které usmrtí stogramovou žábu, event. kočku kilogram těžkou).

Tento neúplný výčet jazykových pochybení a nedostatků z necelé pětiny Šteflovy knihy nesmí se státi měřítkem pro celé naše lékařské písemnictví. Neuspokojivá stránka jazyková v této knize zaráží tím více, že látka není odborně suchopárná a nesvírá spisovatele pouty přílišného odbornictví. Lékařům je velmi vítáno, že autor farmakologickou látku spojuje s návodem k léčení hlavně vnitřních nemocí a tím výtečně vyhovuje denní potřebě praktického lékaře. Myslím, že ubývající náklad brzy bude nutkati k novému vydání, a tu by měl Š. svou knihu společně s češtinářem větu za větou důkladně přepracovat, aby nové vydání již nebylo neutěšeným pathologickým museem lékařské češtiny.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 8, pp. 232-237

Previous František Cuřín: K Novákovům nebo k Novákům?

Next Bš.: Nevhodné názvy v chemii