Časopis Naše řeč
en cz

Havarie

[Short articles]

(pdf)

-

Píše nám p. ředitel pojišťovny Fénix Karel Málek: „Bylo by záslužné slovo havarie z českého jazyka vykořeniti. Francouzsky se říká avarie, anglicky average, etymologický základ je v arabském slově avár. Jenom němčina si utvořila výraz Haverei, patrně podle námořnické hantýrky, a tento německý termín byl pak otcem české havarie. Psal jsem o tom před nějakým časem již v „Pojistném obzoru“ po dohovoru s prof. dr. K. Hermannem-Otavským, tvůrcem úřední pojistné terminologie. V odborné literatuře jsme zavedli tvar avarie, ale páni žurnalisté mají jednou svou havarii a zdá se, že od ní neupustí.“

Pan řed. Málek tu naráží na častý problém našeho slovníku: je-li možné, aspoň v odborné mluvě, nahraditi vžité slovo nesprávné výrazem novým, pokládaným po stránce jazykové nebo věcné za lepší. Praktický úspěch může mít taková snaha jen tam, kde za ní stojí instituce nadaná dosta[239]tečnou autoritou, na př. v názvosloví vojenském, v normalisovaném názvosloví Československé společnosti normalisační, Československého svazu elektrotechnického, v úředním názvosloví místopisném atd. Ale i v oborech, které se takto podrobují autoritě svého ústředí, pozoruje se často, že reforma výrazu bývá uskutečněna právě jen v odborné literatuře, kdežto všední, živá jazyková praxe hovorová (t. zv. odborný slang ve familiární podobě) drží se výrazu starého. Tato jazyková konservativnost má kořeny v tradičním usu, a ten lze překonávati patrně zase jen jinou tradicí. Není to tedy zjev nikterak ojedinělý, že se slovo havarie stále ještě drží, třebas je část odborné terminologie už opravila ve znění avarie. I když necháme stranou otázku původu tohoto slova (někdy se totiž i francouzské slovo avarie a italské avaria vykládá právě opačně z něm. haferei) a přijmeme názor, že znění avarie je lepší i pro češtinu, sotva budeme moci doufati, že by se pro ně rozhodla také obecná praxe jazyková a nahradila jím útvar až dosud běžný. Tím méně v to můžeme doufat, že i Příruční slovník jaz. českého má jen znění havarie (a podobně je tomu ovšem i v slovníku Vášově-Trávníčkově). Přes to však tento námět p. řed. Málka, abychom se ve znění slova havarie přizpůsobili jazykům západoevropským, předkládáme příslušným odborníkům k úvaze.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 8, pp. 238-239

Previous „Dnes před sto lety“

Next Mikter