Časopis Naše řeč
en cz

Vlastní jména zvířat

[Short articles]

(pdf)

-

(J. K.) Mají se psát jména jako Sultán, Straka, Ryzka a pod. velkým písmenem či nikoli? V Pravidlech čes. pravopisu (§ 1) jsou takováto jména uvedena mezi jmény vlastními a mají se podle toho psáti písmenem velkým, avšak v mluvnicích Gebaurových, zpracovaných Ertlem a Trávníčkem, není o nich zmínky. Tato okolnost vzbudila v jednom z našich čtenářů pochybnosti, jak třeba vlastní jména zvířat psát, zvláště když ještě i v učitelském kursu slyšel, že prý není důvodu, aby se psala velkým písmenem. Domníváme se, že obecné pravidlo, podle něhož se v češtině jména vlastní, ať označují předměty živé či neživé, píší písmenem velkým, zahrnuje v sobě i jména zvířat; aspoň marně se ohlížíme po nějakém důvodu, pro který by bylo třeba jména zvířat z onoho pravidla vyloučit. Je ovšem třeba při jménech zvířat rozlišovat názvy obecné, které označují celý druh zvířat, na př. straka (t. j. kterákoli strakatá kráva), ryzka (t. j. kterékoli ryšavé dobytče), a jména vlastní, t. j. názvy označující určité jednotlivé zvíře, na př. Sultán, Pozor, Javor (jméno koně), Straka (t. j. určitá kráva, která dostala jméno podle své barvy), Ryzka (t. j. určitá ryzka), Bělouš (t. j. určitý bělouš, na př. závodní kůň toho jména) atd. Při jménech, která mohou býti obecná i vlastní (straka, ryzka, bělouš a j.), záleží tedy na pojetí osoby, která takového jména užívá. Tak je třeba také rozumět předpisu Pravidel, který jsme nahoře citovali. Okolnost, že jej mluvnice Gebaurova-Ertlova a Gebaurova-Trávníčkova výslovně neuvádějí, není v této otázce rozhodující neboť obě ty učebnice podávají toliko stručný přehled pravopisných zásad a pomíjejí méně významné jednotlivosti.

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 2, p. 64

Previous Karel Titz: Slečna

Next Karel Erban: O frázi a frázistech