dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Slovník jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

O Slovníku jazyka českého, o němž se dostalo čtenářům NŘ. poučení již v článku Ústav pro jazyk československý 6, 97, podal na slavnostním shromáždění České akademie věd a umění dne 30. ledna t. r. její generální tajemník prof. dr. K. Kadlec tuto úhrnnou zprávu: O Slovníku jazyka českého, největším vědeckém podniku III. třídy České akademie, začalo se uvažovati na podnět prof. dr. Pastrnka r. 1905. Úkolem Slovníku podle dnešních disposic je podati ve slovníkové formě zevrubný historický vývoj veškeré slovní zásoby novočeské řeči spisovné od r. 1770 až po naše časy, úkol nejen při překotném vývoji tohoto období velmi zajímavý a rozsáhlý, nýbrž i z vědeckých i praktických důvodů, o prestiži národním ani nemluvíc, svrchovaně nutný. K vědeckému řízení přípravných prací určena Lexikografická a dialektologická komise, jejímž předsedou byl až do rozloučení této komise prof. dr. Pastrnek, po rozloučení se stal předsedou komise dialektologické prof. dr. Pastrnek, lexikografické prof. dr. Zubatý; k praktickému shromažďování a zkoušení materiálu slovníkového zřízena r. 1910 kancelář Slovníku jazyka českého.

Jako při jiných slovnících, změnila i komise lexikografická několikrát metodu podle zkušeností z výsledků excerpčních čerpaných. Poslední metodou, t. zv. filtrační, kterou lze nejbezpečněji splniti požadavky na vědecký slovník kladené, pracuje kancelář slovníková od r. 1921. První excerpta došla r. 1912 a počet jich vzrostl do konce roku 1920 asi na 1 mil. 70.000; počátkem roku 1921 bylo nasazeno se zvýšením státní dotace rychlejší tempo a zásoby lístků vzrostly do konce r. 1926 o dalších 1,690.000 lístků, od nichž však třeba odečísti asi polovici lístků excerpovaných starší metodou a určených k přeexcerpování, takže skutečný odhad činí asi 2¼ milionu. Kolik však bude třeba ještě k doexcerpování literárního období 1770—1920, je těžko vyjádřiti ciferně; hlavní zásadou práce musí býti především přesnost. Jinak však materiál sám musí prokázat, že jsou přípravy skončeny. Tempo přípravných prací lze arci zrychliti, ale to závisí hlavně na činitelích mimo komisi a kancelář, na počtu externích spolupracovníků (většinou středoškolských profesorů a učitelů), na jejich výkonnosti, chuti a možnosti k práci a na jejich honorování. Tempo přípravných prací závisí tedy hlavně na finančních prostředcích kanceláře. Ale právě po stránce finanční není o Slovník jazyka českého postaráno tak, jak by dílo věnované českému jazyku zasluhovalo. Zřízení Ústavu pro jazyk československý při České akademii, jejž se ministerstvo školství uvolilo z vlastního popudu počátkem r. 1920 při České akademii zříditi a udržovati a v jehož rámci měly býti i práce lexikální i dialektologické a j. postaveny na pevný finanční základ, zůstává podnes jen nevyřízeným aktem.

*

K této obecné zprávě, přednesené na slavnostním shromáždění České akademie, připojuje kancelář Slovníku jazyka českého svou zprávu o tom, jaká byla její činnost za rok 1926, které knihy byly vyex[67]cerpovány (t. j. na lístky rozepsány) anebo podle nynější metody excerpční doexcerpovány (z pův. vydání, v chronol. postupu atd.), kolik lístků za ten rok přibylo a kteří spolupracovníci se účastnili této namáhavé sice, ale záslužné a ideální práce.[1] Spisy vyexcerpované nebo doexcerpované uvádějí se pořádkem přibližně chronologickým se zkratkou excerptorovou v závorce a se seznamem jich na konci:

1812 Palkovič, Týdenník (Hj.); 1813, 1819 Polák, Vznešenost přírody, dopl. (Pch.); 1818 Chmela, Bájky I, Linda, Záře nad pohanstvem (Pt.); 1819 Hanka, Gessnerovy idylly, dopl. (Pch.); 1819 V. R. Kramerius, Beňovský, Oba lístky. Dům na silnici (Pch.); Šafařík, Spisy drobné z let 1821—1864, Slovanský národopis 1842, Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů 1851, Památky hlaholského písemnictví 1853 (Zí.); 1826 Chmelenský, Dráteník, 1826 Macháček, Ženichové, 1826 Štěpánek, Divadlo XI, XII dopl., 1826 Tomsa, Klaurenovy Povídky I, 1826-7 Šír, Výbor ze spisovatelů řeckých I, II (J. St.); 1830 Štěpánek, Divadlo XIV, 1830 Tomsa, Klaurenovy Povídky IX, X, 1830 Tyl, Statný Beneda, 1830 Marie Antonie, Keř rozmarinový, 1830 Vetešník, Alžběta, 1831 Zahradník, Krátký katechismus (Moš.); Langer, Selanky 1830 dopl., Bohdanecký rukopis 1831, Básně a drob. próza z l. 1829—1844 (V. Něm.); 1831—1833 Čelakovský, Sv. Augustina O městě božím III—V (Sto.); 1832 Rádl, Uvedení ku snadnému zpaměti počítání; 1832 Franta-Tomíček, Samo, 1833 Krok (Rej.); 1833 Jindy a nyní I, II (Kr.); Mácha, Máj 1836 a jiné básně dopl., Křivoklad (dopl.), Cikáni a ost. próza (Zí.); 1836 Květy (Ruth.); 1838 Chmelenský, Kytka, 1838 Tomsa, Körner, Mikuláš Zrinský, 1838 Macháček, Šillerova Panna Orleánská, 1838 J. z Hvězdy, Známosti z průjezdu (Ře.); Sabina, Básně 1841 dopl., Vesničané 1847, Napoleon Bonaparte 1848, Básně, úvahy atd. do 1848 (Hr.); 1842 Paleček V—VII, 1842 Tyl, Kníže ďábel, 1842 Tomek, Krátký všeobecný dějepis (Hj.); 1843 Paleček VIII—XII, 1843 Zap, Zrcadlo života ve vých. Evropě, 1843 Vocel, Poslední Orebita, 1843 Tomek, Děje země české, 1843 Štěpánek, Belisar, Kord (Mk.); 1844 Furch, Básně II, 1844 Paleček XIII—XV, 1844 Vacek-Kamenický, Sv. Václav, 1844 Štúr, Ozvěna Tatry (Hz.); 1845 Klácel, Ferina lišák a Jahůdky ze slov. lesů, 1845 Ehrenberger, Ostruha krále Jana, 1845 J. M. Hurban, Svatoplukovci, 1845 Paleček XVI, 1845 Zap, Pomněnky na Prahu, 1845 Šembera, Vys. Mýto, 1845 Tomek, Děje mocn. rakouského, 1845 Rozbor stč. literatury (Hol.); 1847 J. J. Kolár, Monika; J. V. Frič, Kochan Ratiborský; 1847 Doucha, Shakespeare, Romeo a Julie, 1847 Picek, Písně, 1847 Mikovec, Tycho Brahe, 1847 Paleček XIX (Zaj.); Havlíček, Spisy politické: Nár. noviny 1848 až 1850 (Hof.); 1851 Erben, Bartošova Kronika: úvod, 1851 Staněk, Básně, 1851 Filípek, Turek na mostě Pražském, 1851 Mikovec, Záhuba rodu Pře[68]myslovského, 1851 Hanka, Dalimilova Chronika: úvod, 1851 Doucha, Kniha dítek, 1851 Palacký, Guizot, Dějiny vzdělanosti (Kaň.); 1854 Rieger, Irving, Život Mohamedův, 1854 Doucha, Dárek upřímnosti a Obrazy věku mladistvého, 1854 Nebeský, Několik slov o lit. historii, 1854, Zap, Hlavní chrám týnský, 1854 Erben, Úvod k Harantovu Putování; 1854 Rittersberg, Kock, Trojlístek a Voják a kněžna, 1854 ČČM, 1854 Vinařický, Plavba z Týna do Prahy, 1854 Herloš, Venecián (Ča.); 1857 Dunovský, Karbaník a jeho rodina, 1854 Možný, Hoffmann, Hoch pašerův, 1854 Tomsa, Hoffmann, Železná hlava a Řecký princ Alexius (Pav.); 1858 Doucha, Shakespeare, Koriolanus (Pá.); Hálek, Z Amorova denníku 1859, První láska 1859, Muzikant 1859, Samička 1860, Muz. Liduška 1861, Komediant 1861 (Vl.); 1862 Pfleger, Ztracený život (Led.), 1862 Zelený, Macaulay, Dějiny anglické (Pol.); 1874 Goll, Básně, 1875 Dörfl, Na Křivoklátě (Sou.); Čech, Nová sbírka verš. prací 1880; Václav z Michalovic 1882, Petrklíče 1883, Hanuman 1884, Slavie 1884, Dagmar 1885, Pravda a j. básně 1886, Jitřní písně 1887, Nové písně 1888, Kratochvilná historie 1890, Zpěvník Jana Buriana 1894, Písně otroka 1895, Modlitby k Neznámému 1896, O čarovném pavouku 1896, Sníh 1900, Václav Živsa 1901, Sekáči 1904, zčásti dopl. (Mý.); 1887 a 1890, J. Jakubec, Povídky z kraje ve verších (Sou.); Vrchlický, Povídky ironické 1886, Barevné střepy 1887, Nové barevné střepy 1892, O knihách a lidech 1899, Devět kapitol o románu fr. 1900, Rozpravy literární I, II, 1906, Loutky 1908 (Mš.); Vrchlický, Hořká jádra 1889, Hlasy v poušti 1890; Nové sonety sam. 1891, Brevíř mod. člověka 1892, Život a smrt 1892, Potulky král. Mab 1893, Bodláčí z Parnassu 1893, Moje sonata 1893, Kytky aster 1894, Nové zl. epopeje 1894, E morta II, 1894, Okna v bouři 1894, Kniha sudiček 1895, Než zmlknu docela 1895, Písně poutníka 1895, Posl. sonety samotáře 1896, zčásti dopl. (Sou.); Vrchlický, Midasovy uši 1890, Smír Tantalův 1891, Smrt Hippodamie 1891, Trojí políbení 1892, Pietro Aretino 1892, Láska a smrt 1894, Svědek 1894 (Fá); Kronbauer, Z posledních stanic 1890, Ze světa 1894, Na pranýři 1899, Sjezd a j. 1899, Bez matek 1899, Ze dna spol. 1899, Síla hroudy 1901, Děti v jeskyních 1902, Z praž. katakomb 1903, Pět polopanen 1904, Záhadné příběhy 1904 (Du.); Jirásek, Mezi proudy, I—III, 1891; Vojnarka 1891; Kolébka 1892, Drobné povídky z 1892, Staré pověsti české 1894 (Zí.); Klášterský, Písně z práce 1891, Tmavé růže 1898, Sonety tiché pohody 1900, Sny a toulky 1905, Z českých žalmů 1911, České ballady 1912, Ze zápisníku mrtvého 1917, Zaváto 1918, Na českém jihu 1920, Dojmy a nálady 1920, zčásti dopl. (Hl.); Holý, Památník 1897, Padavky 1897, Vašíček Nejlů I, II, 1899, 1901, Satiry 1903, Elegie 1903, Panenčiny knížky 1904, Adamovské lesy 1905, Mračna 1908, Černé moře 1912, Skalné pláně 1919, zčásti dopl. (Sk.).

K excerpování těchto spisů přispěli pp. V. Čapek (Ča.), ředitel cukrovaru v. v. v Čelakovicích 18.597 lístky; † V. Dudek (Du.), řed. měšť. školy v Kolíně, 1150 l.; A. Fuchsová (Fá.), prof. v Orlové ve Slezsku, 1894 l.; Př. Hájek (Hj.), prof. gymn. v Kralupech, 7322 l.; A. Hlaváček (Hl.), st. úředník na Smíchově, [69]806 l.; J. Hofman (Hof.), prof. gymn. v Praze, 8830 l.; JUDr. J. Holejšovský (Hol.), min. tajemník v Praze, 10.150 l.; J. Honza (Hz.), prof. v. v. v Praze, 13.105 l.; dr. J. Hrůša (Hr.), prof. gymn. v Praze, 10.935 l.; M. Pokorná-Kaňková (Kaň.), prof. v Praze, 6200 l.; J. Krejčí (Kr.), prof. v. v. v Praze, 12.420 l.; dr. M. Ledvina (Led.), prof. reálky v Sušici, 13.230 l.; V. Marek (Mk.), prof. v. v. v Praze, 14.024 l.; F. Maštera (Mš.), asist. drah v. v. v Třebíči, 3544 l.; dr. V. Mostecký (Mý.), prof. gymn. v Jindř. Hradci, 8.261 l.; V. Mošová (Moš.), odb. uč. v Brně, 17.268 l.; V. Němec (V. Něm.), prof. v Praze, 6746 l.; J. Pavlík (Pav.), prof. v. v. v Praze, 2095 l.; dr. J. Pavlíková-Mašková (Pá.) v Praze, 3200 l.; F. Pich (Pch.), gymn. řed. v. v. na Smíchově, 9204 l.; F. Poledne (Pol.), prof. gymn. v Náchodě, 4463 l.; R. Ptáčník (Pt.), prof. reálky v Nymburce, 3310 l.; V. Rejman (Rej.), řed. škol v. v. v Železnici, 844 l.; B. Řezáč (Ře.), prof. gymn. v N. Bydžově 6080 l.; † F. Ruth, gymn. řed. v. v. v Praze, 9190 l.; Vl. Skalička (Sk.), stud. v Praze, 1184 l.; J. Soukup (Sou.), zást. přednosty zem. rady v Praze, 12.277 l.; J. Starý (J. St.), odb. uč. v Petřkovicích na Hlučínsku, 4785 l.; F. Stocký (Sto.), taj. Akad. domu v Praze, 7199 l.; F. Vlasák (Vl.), pošt. insp. v. v. v Praze, 8010 l.; J. Zajíček (Zaj.), prof. gymn. v Brandýse n. L., 10.162 l.; dr. A. Získal (Zí.), prof. gymn. v Praze, 42.832 l.

Úhrnem přibylo za rok 1926 lístků 279.317.


[1] Kancelář Slovníku bude v kratších intervalech (asi čtvrtletních) podávati zprávy o své činnosti, aby čtenáři Naší řeči mohli sledovati postup slovníkové práce a aby účast spolupracovníků nezůstávala skryta veřejnosti v nezasloužené anonymitě.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 3, pp. 66-69

Previous Václav Flajšhans: České Kladsko

Next Filmové titulky