Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the request for interpretation of a potentially ambiguous passage from an act.

Dotaz:

Prosím o jazykový výklad části zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Sporná část (v textu kurzívou) se nachází v § 11a odst. 3 tohoto zákona:

„V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.“

V praxi se objevují dvě rozporné intepretace vyznačené části, a to:

a) výklad, že zákazník může bez sankce smlouvu vypovědět od prvního dne uzavření smlouvy do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu;

b) výklad, že zákazník může bez sankce smlouvu vypovědět od prvního dne zahájení dodávky elektřiny nebo plynu do patnáctého dne po tomto zahájení.

 

Odpověď:

Nejprve je třeba upozornit, že v textu je nadbytečně užita interpunkční čárka před spojením ve lhůtě – ta může mít vliv na porozumění textu zákona, vzhledem ke znění celého výseku však tento vliv nepovažujeme za určující.

Tak, jak je věta syntakticky utvořena a lexikálně obsazena, rozvíjí spojení do patnáctého dne větný člen ve lhůtě a je na něm závislé jakožto přívlastek neshodný: v jaké lhůtě. Za touto nominální frází následuje spojení po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Vzhledem k jeho pozici ve větě a lexikálnímu obsazení nominální části do patnáctého dne je základní výklad, že spojení po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu tuto nominální frázi rozvíjí, a že tudíž větněčlensky funguje rovněž jako přívlastek neshodný: do jakého patnáctého dne.

V textu zákona je explicitně uveden hraniční moment, do nějž je zákazník oprávněn vypovědět smlouvu bez sankce. Tento nejzazší moment je určen právě spojením do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Informace o počátečním momentu lhůty, během níž je možno vypovědět smlouvu bez sankce, ovšem v textu jednoznačně obsažena není. V takovém případě nelze počáteční moment pouze na základě textu zákona stanovit. Na základě obecných znalostí fungování světa (včetně světa právního) se lze domnívat, že tento moment nastává v okamžiku vzniku dané smlouvy, což by hovořilo pro výklad uvedený výše pod písmenem a). Interpretaci uvedenou pod písmenem b) ovšem nelze na základě jazykového výkladu vyloučit. Pro tento výklad by mohla hovořit hypotéza, že není-li počáteční bod explicitně uveden, může za tento moment jistá část mluvčích považovat právě zahájení dodávky elektřiny nebo plynu, mj. s ohledem na to, že slovo zahájení samo o sobě lexikálně vyjadřuje význam počátku.

V úvahu mohou přicházet i výklady další, ty jsou však velmi nepravděpodobné a zde je necháváme stranou. Po zvážení všech jmenovaných aspektů a možných strategií čtení každopádně konstatujeme, že z jazykového hlediska není výklad úryvku jednoznačný.

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2, s. 112

Předchozí Petr Nejedlý: Sluníčkář

Následující Markéta Pravdová, Jan Chromý, Ondřej Dufek: Narozeninové dárky Naší řeči