Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question of interpretation of a prison regulation.

Dotaz:

Obracím se na Vás s prosbou o správný výklad níže uvedeného předpisu. Ve vězení jsme jako odsouzení nuceni dodržovat nařízení mj. o ústrojové kázni, a sice:

„Od ranní do večerní početní prověrky je odsouzený v cele nebo KM* ustrojen:

• vězeňská bunda (dle uvážení odsouzeného)

• vězeňské tričko

• vězeňské kalhoty

• vězeňské boty nebo pantofle.

Pozn.: v případě umístění v KM po večerní sčítací prověrce z důvodu sledování televize (platí shora uvedená ústrojová kázeň).“

* Zkratkou „KM“ je zde míněna tzv. kulturní místnost.

Moje otázka zní: jak správně porozumět tomuto nařízení ve vztahu k přítomnosti v KM po sčítací prověrce? Jeden z příslušníků Vězeňské služby ČR z tohoto nařízení vyvozuje, že po večerní sčítací prověrce mohu být v KM výhradně za účelem sledování televize, a proto musím dodržovat uvedenou „ústrojovou kázeň“. Já však tvrdím, že ze současné formulace nařízení vyplývá jen to, že dodržování „ústrojové kázně“ je závazné pro toho, kdo je v KM po večerní sčítací prověrce za účelem sledování televize, ale pokud je v této době v KM někdo za jiným účelem, nařízení se na něj nevztahuje, takovou situaci neupravuje, tudíž „ustrojenost“ je na vlastním uvážení odsouzeného.

 

Odpověď:

Úvodem poznamenejme, že klíčová věta nařízení uvedená jako „Pozn.:“ v té podobě, jak ji citujete, vykazuje poněkud neobratná vyjádření a především zvláštní členění, které znesnadňuje její interpretaci. V kontextu celého úryvku chápeme „umístění v KM“ jako situaci, kdy se osoba nachází v KM. Závorky naznačují, že část v nich uvedená je do výpovědi volně vložena, popřípadě není součástí vlastního projevu. V takovém případě by však první část nebyla větou, protože by postrádala sloveso v určitém tvaru a – nutno dodat – také smysl, proto předpokládáme, že závorky jsou ve větě chybou nebo neobratností, a budeme ji posuzovat, jako by v ní nebyly.

Celá první část věty „v případě umístění v KM po večerní sčítací prověrce z důvodu sledování televize“ určuje podmínku, za jaké situace „platí shora uvedená ústrojová kázeň“. Příslovečné určení účelu „z důvodu sledování televize“ se syntakticky může vztahovat (i) k výrazu „umístění“, (ii) k výrazu „prověrka“ nebo (iii) k výrazu „platí“. Při interpretaci textu samozřejmě nelze postupovat čistě formálně, nedílnou součástí takového procesu je běžně zapojování znalostí světa. Proto lze variantu (ii), že by šlo o prověrku (konanou) z důvodu sledování televize, celkem spolehlivě vyloučit. Z varianty (i) vyplývá, že ústrojová kázeň platí v případě, že je osoba v KM z důvodu (za účelem) sledování televize; varianta (iii) počítá s tím, že osoba sleduje televizi, a proto platí ústrojová kázeň.

Obě uvedené interpretace (i) a (iii) víceméně odpovídají druhému z výkladů, které uvádíte. Pro první výklad nenacházíme v textu oporu – žádné jazykové prostředky nevyjadřují, že by osoby směly být v KM (po večerní sčítací prověrce) výhradně za účelem sledování televize, ale na druhou stranu ani explicitně neříkají, že by tam mohly být za účelem jiným. Jako podpůrný argument pro druhý výklad může sloužit i to, že se v textu jedná o nařízení o ústrojové kázni, nikoliv o využívání KM nebo o sledování televize.

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 4, s. 224

Předchozí Věra Dvořáčková: Nostalgie po dobách nedávno minulých

Následující Markéta Pravdová, Jan Chromý, Ondřej Dufek: Naše řeč stoletá a co dál?