Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on two questions: 1. On the correct way how to write "www stránky"; 2. On the status of the word "závodnička".

Dotaz

Je správný výraz www stránky (psáno malými písmeny a bez tečky), nebo se má www psát velkým písmem? A má za ním následovat tečka (nebo je to součást internetové adresy)?

Píše se slovo web s malým počátečním písmenem? A je správně přídavné jméno webový, či webovský?

 

Odpověď

WWW je iniciálová zkratka vytvořená z anglického spojení World Wide Web, v internetových adresách se píše malými písmeny. Vzhledem k tomu, že to je iniciálová zkratka, nepíšeme za ní tečku – ta se objevuje pouze v zápisu internetové adresy, nemá však funkci tečky za zkratkou.

W/web lze psát s velkým i malým počátečním písmenem. Slovo označuje název informační služby v rámci sítě Internet, původně se psalo s velkým písmenem, postupně však ztratilo ráz vlastního jména a stalo se z něj obecné označení pro dané prostředí. S malým písmenem ho píšeme vždy ve významu ‚webová stránka‘ a ve složeninách typu webdesign (i web design), webhosting (web hosting), webkamera (web kamera), webmaster atd.

Slova webový a webovský vedle sebe existují jako synonyma, podobně i wordový a wordovský či windowský, windowsoský, windowsový a slangové windowsácký. Uživatelé jazyka se v těchto případech neshodli na užívání jedné adjektivní přípony, což však neznamená, že je některá varianta nesprávná – takových přejatých slov máme mnoho. Někdy se časem začnou diferencovat, např. odborná veřejnost dává přednost podobě windowsový, jindy zůstávají vedle sebe jako rovnocenné varianty, např. wordovský a wordový. Co se týče slov webový a webovský, převažuje ve všech spojeních a významech varianta webový (577 výskytů v Českém národním korpusu oproti 246 výskytům webovský).

 

Dotaz

Nikde se mi nepodařilo dohledat, jestli se může použít místo „závodního auta“ slovo „závodnička“. Závodnička se používá u hraček nebo různých napodobenin závodního auta, ale je možné použít toto zkrácení i u normálního auta? Zpravidla vyplývá-li to z kontextu a závodní auto se již předtím v textu zmiňuje. Jak by se dalo slovo závodnička zařadit? Jako hovorový výraz?

 

Odpověď

Výraz závodnička neuvádí žádná z jazykových příruček, které má poradna k dispozici, a to ani slovníky neologismů. V databázi Českého národního korpusu je sice zaznamenáno několik málo výskytů tohoto výrazu ve smyslu „dětská hračka, model závodního auta...“, nejsme si však jisti, zda lze závodničku hodnotit jako zaužívaný výraz, tedy z významového hlediska srozumitelný většině mluvčích. Je nutné rovněž uvážit riziko záměny s homonymní zdrobnělinou závodnička = malá závodnice. Patrně ukáže až čas, zda se závodnička zařadí mezi běžně užívané výrazy, v současné době ji nelze hodnotit jako výraz spisovný, zařadili bychom ji mezi slova slangová. Na základě uvedených skutečností by bylo patrně dosti nešťastné slovem závodnička označovat rovněž závodní auta (běžné velikosti).

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 4, s. 224

Předchozí Petr Nejedlý: O hlavách bílých a hlavách zelených

Následující Petr Nejedlý: Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? (Pohled očima historika jazyka)