Časopis Naše řeč
en cz

Knihy a časopisy zaslané redakci

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Běžná čísla časopisů: Acta onomastica, Čeština doma a ve světě, Slovo a slovesnost.

Academia, nakladatelství AV ČR
Jan Balhar a kol., Český jazykový atlas 3, Praha 1999

Masarykova univerzita
Propria v systému mluvnickém a slovotvorném, Brno 1999

Nakladatelství Trizonia
Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Konverzace v češtině při rodinných a přátelských oslavách, Praha 1999

Nakladatelství Leda
Světla Čmejrková, František Daneš, Jindra Světlá, Jak napsat odborný text, Praha 1999

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře (Sborník z mezinárodní konference), Ústí nad Labem 1999

Masarykova univerzita
Jan Balhar, Stanislava Kloferová, Jarmila Vojtová (ed.), U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají, Brno 1999

ACTA ONOMASTICA

Vydavatel: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Vedoucí redaktorka: Libuše Olivová-Nezbedová
Výkonný redaktor: Milan Harvalík

Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) je jediným onomastickým časopisem v České republice, je vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou. Původně vycházelo pět čísel ročně, v současné době vychází pouze jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Má rozsáhlou síť domácích přispěvatelů, publikují v něm i pracovníci nejazykovědných vědních oborů z České republiky, přispívají do něj i zahraniční onomastikové. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.

Adresa redakce: Ústav pro jazyk český AV ČR, úsek onomastiky, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon: 02/232 01 37, 02/232 00 72
ISSN 1211-4413

Distribuce: MYRIS TRADE, s. r. o., P. O. Box 2, 142 00 Praha 4
Cena: 80,– Kč

Naše řeč, ročník 83 (2000), číslo 1, s. 56

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Josef Šimandl: Morfologická problematika v jazykové poradně (1. část)