Časopis Naše řeč
en cz

Brownfield

Ludmila Uhlířová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Brownfield je další z angličtiny přicházející substantivum, s nímž se začínáme setkávat v českých textech v několika posledních letech. Při svém užití si často ponechává výrazný gramatický rys cizosti, totiž plurálový tvar -s (např. zařazení Buďánky mezi brownfields; řešení problematiky brownfields v České republice), a možná právě z tohoto důvodu budeme váhat, zda ho považovat za slovo, které se již (tj. v r. 2004) začlenilo do české neologické slovní zásoby, anebo nikoli. V textech zůstává buď nesklonné (bariéry týkající se našich brownfields, projekty na revitalizaci brownfields), nebo se skloňuje podle tvrdého mužského vzoru (počítáme s využitím brownfieldů[1]). V poloze syntaktického adjektiva nepřijímá dosud český sufix: zorganizování středoevropské brownfields konference, výběr brownfield projektů, lobbovat za to, aby obce přispívaly k majetkové konsolidaci svých brownfields území, umožnění vzniku Brownfields pojišťovacích produktů). Pro vysvětlení jeho opakovaného vstupování do českých textů elektronických i tištěných se nabízejí hned dvě ruku v ruce jdoucí okolnosti. Zaprvé je to sám obsah slova – brownfield pojmenovává pojem společensky vysoce aktuální v globálním měřítku, a zadruhé se zatím nedaří nalézt pro něj jednoslovný český ekvivalent. Druhý svazek českého neologického slovníku[2] uvádí – jako vůbec první lexikografický pramen – dvojslovné heslo hnědé pole, tedy doslovný překlad do češtiny.

Slovem brownfield se označuje lokalita, zpravidla uvnitř města nebo alespoň navazující na osídlenou zónu, v minulosti využívaná k průmyslovým nebo komerčním účelům, která však už svoji původní funkci ztratila a chátrá. Nejčastěji jsou to staré opuštěné tovární objekty, haly, plochy a pozemky, které jsou zdevastované, znečištěné a představují ekologickou zátěž (též skládky průmyslových odpadů, chemické skládky, skládky tuhých komunálních odpadů a zeminy); patří sem i bývalá zařízení železnice, přístavy, opuštěné vojenské základny, areály dolů (poddolovaná území) a hutí, odkaliště, [267]lokality čerpacích stanic pohonných hmot aj.; píše se také o tzv. rezidenčním brownfieldu neboli o zdevastovaném areálu původně obytných, ale již k bydlení neužívaných domů.

Se slovem se setkáváme v textech pojednávajících o projektech na obnovu a opětné využití takových míst k různým účelům. Jsou to texty odborné s tematikou stavební, ekologickou, ekonomickou, dále texty administrativní a administrativně-právní (v různých zemích včetně České republiky jsou k dispozici soupisy, seznamy či registry takových lokalit) i různé texty pojednávající o předpokládaných způsobech budoucího využití příslušných území ke sportu, rekreaci, jako nákupních či společenských středisek a podle toho ovšem i s možnostmi financování či např. vytvoření nových pracovních příležitostí. Z těchto textů pak slovo proniká – zdá se však, že jen velmi zvolna – také do informačních žánrů publicistických. Má zřetelný status výrazu profesního.

Doslovný český překlad, hnědé pole, tedy opozitum k zelené louce (srov. stavět na zelené louce) či zelenému poli (greenfield), je sémanticky nedostatečně průhledné a tudíž málo výstižné. Proto se objevuje jen zřídka a nadto někteří autoři píšící o daném tématu se k takovému překladu vyslovují s výhradami[3]. Většinou dávají přednost několikaslovným, někdy i dlouhým a komplikovaným výrazům opisným, které jsou výkladem anglického termínu, postihují jen některý z jeho významových rysů a podle příslušného konkrétního významového rysu jsou kontextově vázané; za českým výrazem, at už doslovným či opisným, bývá v závorce na vysvětlenou uveden i výraz anglický nebo se v textu český výraz s anglickým střídá. Opisů máme po ruce celou řadu: opuštěné // bývalé // nevyužité // pochybně využívané // zastaralé průmyslové objekty (plochy, areály, zóny, území, lokality), (z)devastované // zpustošené průmyslové plochy, průmyslově znečištěné plochy, industriální objekty, průmyslové dědictví, průmyslem znečištěné pozemky, chátrající průmyslové kapacity, staré areály, plochy využívané v minulosti, pozemky, na kterých byla skončena původní výrobní nebo jiná činnost, ekologicky poškozené lokality, silně znečištěné pozemky, pozemky se starou zátěží, pozemky postižené ekologickou zátěží, ekonomicky podvyužitá (z angl. underused) území, zanedbané pozemky aj. Dominující substantivum bývá častěji v plurálu než v singuláru. V souvislosti s obnovou a dalším využitím brownfieldů se pak píše o revitalizaci, (znovu)využití, regeneraci, rekultivaci, asanaci, konverzi, transformaci, rehabilitaci, přestavbě, vrácení k produktivnímu využívání, opětném využívání, integraci do městského organismu, novém funkčním využití, alternativním využití, developmentu (podle anglického redevelopment), obrazně řečeno o tom, že zastaralá výrobní území „musejí přijít o svou ‘hnědou’ minulost“ (A. Nový, d. cit. v pozn. 2). Doložené české ekvivalenty nejsou nikterak seřazeny ani podle četností výskytů v textech, ani podle hypotetické úspěšnosti při eventuálním budoucím prosazování v češtině. Jsou pouze prozatímní odpovědí tazatelům jazykové poradny na otázku, co všechno brownfield znamená, resp. jak se s tímto slovem v českých textech aktuálně zachází: Jak ukázáno, existuje sice velký počet víceslovných českých pojmenování, vůči anglickému termínu hyponymních, která vytvářejí poměrně bohatou a otev[268]řenou řadu výrazů s částečně se překrývajícím či podobným obsahem, ale výstižné české pojmenování na stejné úrovni obecnosti chybí; slovní spojení hnědé pole se jako všeobecně přijatelné neprosazuje[4]. Z lingvistického hlediska je pozoruhodná rychlost, s níž se slovo brownfield začalo v češtině objevovat. Ještě v Českém národním korpusu (syn2000)[5] není zachycen žádný doklad.


[1] Žádné doklady reduplikace plurálových morfémů *brownfieldsy (typ chipsy), nejsou v textech zaznamenány.

[2] Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2, Academia, Praha 2004.

[3] Např. A. Nový komentuje název svého článku „Zelená a hnědá pole“ takto: „Úmyslně toporný překlad anglických termínů ‘greenfields’ a ‘brownfields’…“. Srov. A. Nový, Zelená a hnědá pole. Urbanismus a územní rozvoj V, 2002, č. 4, s. 2–4. – Nevýstižnost doslovného překladu je zřejmá též např. z formulace „pojem ‘brownfields’, který byl převzat z angličtiny, by se dal přeložit jako ‘hnědá pole’. Označuje však staré průmyslové areály…“; takto viz http://www.kr-moravskoslezsky.cz/rr_brco.

[4] Jednoslovný, ale slangový výraz hnědáky, doložený v mluveném projevu (o plochách starého nevyužitého nádraží), je ojedinělý.

[5] http://ucnk.ff.cuni.cz/cnc.

Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 5, s. 266-268

Předchozí Josef Šimandl: Máti žije

Následující Jana Obrovská: O volbě dubletních tvarů slova paměť