Časopis Naše řeč
en cz

Český komitét slavistů na nové funkční období ustaven

-pčks-

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Na základě návrhu předsedy Rady pro zahraniční styky AV ČR prof. dr. Jiřího Niederle, DrSc., Akademická rada AV ČR na svém zasedání dne 10. února 2004 vyslovila souhlas s ustavením Českého komitétu slavistů na další funkční období, tj. do doby konání příštího Mezinárodního sjezdu slavistů, který se sejde v roce 2008 v Makedonii.

Ustavení nového Českého komitétu slavistů (ČKS) předcházela řada kroků, jejichž smyslem především bylo zajistit v procesu formování tohoto orgánu co nejširší účast české a moravské slavistické obce. Proto bylo již v loňském roce z iniciativy Rady pro zahraniční styky svoláno na 12. prosince 2003 do Prahy reprezentativní shromáždění delegátů slavistických a bohemistických pracovišť českých i moravských vysokých škol a vědeckých ústavů, jehož posláním bylo ze svého středu navrhnout a tajnou volbou zvolit nový komitét. Všichni zvolení byli pak písemně informováni o svém zvolení a touž formou vyzváni, aby se rovněž písemně vyjádřili, zda výsledek volby přijímají a jsou ochotni v komitétu pracovat. Seznam těch, kteří odpověděli kladně, byl pak předložen k výše uvedenému projednání Akademické radě AV ČR. Akademie věd působí jako gestor činnosti orgánů a komitétu podobného typu, jako je komitét slavistů, a přispívá finančně na jejich činnost.

Nově ustavený Český komitét slavistů se sešel na svém prvním zasedání dne 22. března 2004 a zvolil své předsednictvo. Předsedou se stal Jan Kořenský, místopředsedou Pavel Janoušek a vědeckým tajemníkem Václav Čermák. Členy komitétu jsou: I. Bogoczová, S. Čmejrková, M. Giger, H. Gladková, T. Glanc, I. Janyšková, P. Poslední, K. Ribarov, J. Rychlík. Čestnými členy ČKS jsou Zdeněk Mathauser a Slavomír Wollman.

Komitét slavistů se hodlá ve svém funkčním období soustředit především na toto působení:

1. Iniciovat a organizovat činnost ve všech oblastech slavistiky kontinuálně po celé období, a to nejen v kontextu mezinárodním, ale i domácím. Pro tento účel zajišťuje přehled o účasti českých a moravských slavistů v mezinárodních komisích působících při Mezinárodním komitétu slavistů. Bude v této souvislosti usilovat o oživení aktivity mezinárodních komisí, odpovídajících komisí národních, a to zejména v tom směru, aby se také tyto komise prezentovaly v přípravě kulatých stolů a tematických bloků na budoucím sjezdu. V těchto souvislostech počítá i s tematicky konkrétně zaměřenými pracovními setkáními podobného typu a organizační struktury, jako bylo v roce 2003 setkání volební.

2. Zaměřit se na včasnou a účinnou přípravu naší účasti na sjezdu v roce 2008, včetně zabezpečení reprezentativního sborníku příspěvků.

3. Plně podporovat po všech stránkách kandidaturu Brna, popř. dalších moravských slavistických center na pořádání sjezdu slavistů v roce 2013.

Vedení Českého komitétu slavistů uvítá všechny podněty, náměty a doporučení týkající se jeho budoucí činnosti. Pokud jde o tradiční poštovní spojení, je jeho sídlem Slovanský ústav AV ČR, Valentinská 1, Praha 1, 110 00. Na elektronický kontakt jsou připraveny adresy: cermakva@slu.cas.cz a korensky@ujc.cas.cz.

Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 3, s. 154

Předchozí Alena Jaklová: Nový slovník českých slangů

Následující Milada Hirschová: Jubileum Miroslava Komárka