Časopis Naše řeč
en cz

Anglické výrazy v českém publicistickém stylu

Diana Svobodová

[Články]

(pdf)

-

V posledních letech jsme často svědky toho, že se v českém publicistickém stylu objevuje velké množství slov, která mají svůj původ v angličtině. Jedná se o výrazy užívané především v oblasti ekonomiky, sportu, výpočetní techniky, filmového průmyslu, módy, populární hudby apod. U většiny z nich dochází k větší či menší formální pravopisné a morfologické adaptaci, jiné si naopak zachovávají původní formu a pravopis a zůstávají nesklonné.

V našem příspěvku se zabýváme anglickými výpůjčkami, které se objevují v českém tisku v původní podobě se zachováním anglického pravopisu. Z hlediska slovních druhů se jedná nejčastěji o substantiva (např. hobby, hippies, boom) a adjektiva ve funkci atributů, vyskytujících se vzhledem k řídícímu substantivu v prepozici (funky perličky, crazy komedie) i v postpozici (v kategorii pop rock, s náladou West). V některých případech nacházíme původní anglické výrazy v souslovích citátového charakteru (dance party, express service, public relations) nebo jako jeden z komponentů hybridních složenin (Kinobox, coververze, technobomba).

Jako výchozí materiál byla použita excerpta ze dvanácti výtisků českých novin a časopisů (Mladá fronta dnes, Blesk, Blesk magazín, Bravo a Pop Life) z listopadu 1994. Výběr uvedených titulů byl veden snahou pokusit se diferencovat výskyt a použití anglických výrazů v denním tisku, zábavných časopisech a magazínech určených především pro mladé čtenáře a orientovaných na moderní hudbu, film a příbuzné druhy umění. Takto bylo získáno přibližně 3500 excerpt, která byla pak rozdělena do několika skupin podle přibližné doby jejich přejetí a stupně přizpůsobení českému jazyku.

Anglické výrazy užité v původním tvaru se vyskytují ve všech typech výše uvedených tiskovin, v největší míře však v hudebních časopisech. Některé z nich jsou užívány velmi často a jsou pro čtenáře snadno srozumitelné. Díky svému zakončení nebývají začleňovány k českým deklinačním typům a zůstávají nesklonné, pravidelně jsou však přiřazovány k některému ze tří rodů, jako např. výrazy interview (N), derby (N), hobby (N), techno (N), reggae (N), boom (M), show (F, včetně složenin typu talkshow, sexshow nebo liveshow) a story (F, stejně tak i ve složeninách fotostory či foto-love-story). V některých případech je přiřazení k příslušnému rodu zřejmě motivováno rodem českého ekvivalentu [100]daného výrazu. Tak např. music (i ve spojeních typu pop music, techno music, dance music atd.) je rodu ženského stejně jako v češtině hudba, případně muzika, podobně je tomu i u výrazů star – hvězda, story – povídka a dalších.[1]

U některých anglicismů zřejmě zatím nedošlo ke sjednocení jejich přiřazování k rodům, neboť kupř. výraz image se v excerpovaném materiálu objevil celkem 15×, z toho 9× jako femininum, 4× jako neutrum a dvakrát nebylo možno v daném kontextu rod jednoznačně specifikovat.[2] Stejný problém nastává také u výrazu country, který byl použit jednou jako femininum a čtyřikrát jako neutrum.

Určité potíže mohou čtenářům působit anglické výrazy, které mimo to, že zůstaly nesklonné, budí pozornost svou nezvyklostí a mnohdy i brání porozumění textu. Překlad některých z nich není někdy snadný ani pro odborníka, zvláště v případech, kdy neexistuje adekvátní český ekvivalent daného výrazu. Jako příklad lze uvést poker face (v překladu kamenný nebo ledový obličej, příp. člověk s kamenným obličejem), cash & carry (volně přeloženo jako způsob prodeje, kde zákazník platí hotovými penězi a dopravu zboží si zajistí sám na své náklady), homeless (v angličtině existuje jako substantivum, tj. v překladu bezdomovec, i jako adjektivum – pak by překlad zněl nemající domov, bez domova), promotion (v českém kontextu nejčastěji ve významu propagace, reklama), pool (výraz mající mnoho významů, v excerpovaném materiálu označuje druh kulečníkové hry), belt and braces (doslova „pásek a šle“ ve smyslu dvojí zabezpečení), puzzle (hádanka, rébus, hlavolam) atd. V hudebních časopisech se dokonce setkáváme s termíny grunge, acid house nebo doo wop, které běžně užívané slovníky vůbec neuvádějí.[3]

Na inzertních stranách excerpovaných výtisků se často objevují také anglické reklamní nápisy a hesla, např. Grundig made for you a my magie diary (reklama na záznamník značky Casio), nebo jsou – zřejmě ve snaze zvýšit atraktivnost nabízeného zboží nebo služeb – uvedeny anglicky některé základní údaje o inzerentovi, byť se jedná o českou firmu (např. označení Phone, Main office, Branch office).

Nesklonné anglicismy nacházíme velice často také v pozici atributů substantiv českých, někdy i anglických, více či méně adaptovaných. Z podobných spojení můžeme uvést např. Pen klub, pop kultura, country hitparáda, jeans móda, sci-fi [101]literatura, disco oděv,[4] techno hudba, fleece bundy (tj. bundy z ovčí vlny), open-air koncert (koncert konaný venku, pod širým nebem), dance festival (festival taneční hudby), hippie dvojka (duo hudebníků vyznávajících styl „hippie“), newage kompozice (volně přeloženo jako hudební nahrávky inspirované hnutím „new age“, orientujícím se na spirituální a mystické myšlenky) či ski disk (rotační kotouč určený k zeštíhlení pasu a boků, pohyby na něm připomínají pohyby při sjezdu na lyžích).

Další skupinou výrazů obsahujících nesklonný anglický tvar jsou složeniny s prvním komponentem tvořeným slovem super, jejichž druhým komponentem je buď slovo anglické, pak se jedná o původní anglická kompozita typu superman, nebo se zde častěji vyskytuje slovo české a vznikají hybridní složeniny jako např. supermuž, supertřída apod.

V excerpovaném materiálu jsme se setkali s celkem 20 složeninami obsahujícími super; superbomba, supercena, superexkluzivní, superhvězda, superkrátká, superman, supermodelka, supermoderní, supermozek, supermuž, superpočítač, supersportovní, supertechnika, supertřída, superžhavý, super měsíc, super program, super role, super sleva, super soutěž. Lze ovšem připustit, že v některých případech se může jednat také o vliv němčiny či jiného jazyka. Jako všechna podobná kompozita vyskytují se i tato ve třech grafických podobách, tedy supercena, super cena i super-cena, správná je ovšem pouze podoba první, tj. psaná dohromady.

Dalšími kompozity hybridního typu s nesklonným anglickým tvarem jsou pak např. oblíbená fitcentra, výše zmíněný český televizní pořad Kinobox, hudební výraz techno-soubor a další.

Nelze opomenout ani výrazy s populárním a v současné době často užívaným prefixem ex- ve smyslu „bývalý“ ve slovech s cizím nebo domácím základem jako exbeatle, exmanžel, exmanželka (psáno i ex-manželka), ex-jugoslávští nebo exreprezentant.

Kompozita a prefixálně tvořená slova tohoto typu slouží v publicistickém stylu i v běžném užívání převážně ke kondenzaci textu. Jejich přemíra vyvolává ovšem dojem těžkopádnosti a nevynalézavosti textu, a to dokonce i u inzerátů a reklamních sloganů, kde je jejich užití motivováno snahou upoutat pozornost a zdůraznit některé vlastnosti a výhody propagovaného výrobku nebo služby.

Ke zhuštění textu mají pravděpodobně sloužit i anglické zkratky, z nichž nejčastěji užívanými jsou SW (software), PC (personal computer), HC (Hockey Club), OK (all correct, na základě pravopisné podoby „orl korekt“), P.O.Box (Post Office Box), F.C. (Fan Club nebo Football Club), CMT (Country Music [102]Television), MC (musicasette), CD (compact disc), DJ’s (disc jokeys, tj. diskžokejové).

Původní nesklonné anglické výrazy, složeniny a zkratky se v českém publicistickém stylu objevují skutečně velmi často, v našem materiálu tvoří přibližně 16 % z celkového počtu analyzovaných anglických výpůjček.

Otázkou zůstává, zda nahrazení českého slova anglicismem nebrání plnému porozumění textu a zda je tento způsob opravdu tou nejvýhodnější cestou ve snaze „oživit“ text či vyhnout se opakování některých stejných slov, případně synonym. Rozhodně bychom neměli volit anglický výraz jen proto, že je momentálně „v módě“ nebo budí dojem „světovosti“. Nejsme puristy a nezamítáme anglické slovo, protože je cizí, měli bychom však vždy brát v úvahu, zda je v příslušném textu srozumitelné a funkční.


[1] Viz také J. Rejzek, K formální adaptaci anglicismů, NŘ 76, 1993, s. 26–30.

[2] Pravidla českého pravopisu (Pansofia, Praha 1993) i práce Z. Sochové a B. Poštolkové Co v slovnících nenajdete (Portál, Praha 1994) však uvádějí u slova image možnost spisovného užití jako maskulina a feminina.

[3] Příklady zmíněných slovníků: K. Hais – B. Hodek, Velký anglicko-český slovník, Academia, Praha 1991–93. Collins Cobuild English Language Dictionary, London 1992, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, OUP, Oxford 1991.

[4] V tomto případě s původním pravopisem, na rozdíl od častější podoby disko – viz také I. Bozděchová, Diskosloženiny, NŘ 76, 1993, s. 103–104.

Naše řeč, ročník 79 (1996), číslo 2, s. 99-102

Předchozí Pavel Flegl: K vývoji české charakterologické terminologie

Následující Daniela Cypriánová: O lingvistické terminologii ve dvou ročnících Naší řeči