Časopis Naše řeč
en cz

Bibliografie olomouckých slavistů

Milena Tylová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Na filozofické fakultě olomoucké univerzity vyšla před nedávnem Bibliografie publikační činnosti pracovníků katedry bohemistiky a slavistiky filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za léta 1976—1980 (sestavila Alena Štěrbová a kol., Olomouc 1983, 55 s.). Navazuje na obdobnou publikaci shrnující publikační činnost katedry za předcházející šestiletí.[1]

Je to vlastně soubor personálních bibliografií, který vznikl na základě individuálních soupisů jednotlivých autorů. Obsahuje záznamy o publikovaných pracích z oboru lingvistiky a literární vědy i původní práce beletristické; zachycuje též přednáškovou činnost členů katedry v rozhlase a v televizi.

Bibliografie je uspořádána abecedně podle jmen autorů. V tomto svazku upustili zpracovatelé od rozlišování jednotlivých druhů prací do samostatných oddílů a řadili záznamy chronologicky, v rámci jednoho roku pak abe[162]cedně podle prvního slova názvu. Takové uspořádání ukazuje lépe postup prací na úkolech jednotlivých autorů.

Publikace podává výstižný obraz o činnosti katedry v uplynulém pětiletí: v oblasti jazykovědy se tu pěstovalo studium slovanských jazyků jako celku i některých jazyků jednotlivých, zejména však češtiny; autoři (M. Komárek, E. Lotko, B. Téma aj.) se zabývali jazykem doby současné i starším obdobím češtiny, jejím vývojem, mluvnickou stavbou, nářečním členěním, studiem vlastních jmen i teorií a metodikou jazykového vyučování. V oblasti literární vědy věnovali (J. Dvořák, E. Petrů, J. Skalička aj.) vedle literárních děl pozornost i dílům dramatickým a filmovým. Aktivně se podíleli i při pořádání některých pravidelných kulturních akcí (např. Academia film Olomouc a krajský seminář Film a škola).

Bibliografie je dobrou vizitkou práce olomouckých bohemistů a slavistů; svědčí o tom, že vydávání takovýchto publikací je účelné a užitečné jak pro jejich uživatele, tak pro vydávající instituci.


[1] L. Sedláčková — A. Štěrbová a kol., Bibliografie publikační činnosti pracovníků katedry bohemistiky a slavistiky filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za léta 1970—1975, Olomouc 1976, 42 s.

Naše řeč, ročník 68 (1985), číslo 3, s. 161-162

Předchozí František Štícha: Nad novou populárně naučnou knížkou o jazyce

Následující Ludmila Švestková: Radvanec