Časopis Naše řeč
en cz

Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Do jazykové poradny Ústavu pro jazyk český ČSAV přišel dotaz, jak psát iniciálovou značku pro Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, zda UVTEI, nebo ÚVTEI? Doporučili jsme užívat podobu ÚVTEI, ale protože má tento dotaz obecnější platnost, všimněme si této problematiky podrobněji.

Tzv. iniciálové značky jsou tvořeny většinou mechanicky tak, že jednomu plnovýznamovému slovu odpovídá jedno, a to první jeho písmeno, např. AMU (Akademie múzických umění), KNV (Krajský národní výbor); méně často je iniciálou vyjádřen i spojovací výraz, např. RAJ (Restaurace a jídelny). Protože jsou značky především útvary „optické“, je u nich zvlášť důležitá ustálenost. Vzhledem k tomu, že iniciálové značky vznikly z počátečních písmen slov několikaslovného názvu, je vhodné u nich zachovávat rozlišovací (diakritická) znaménka, tzn. psát čárky a háčky. Tak jsou uvedeny v seznamu zkratek a značek ve Slovníku spisovné češtiny (Praha 1978) např. značky jako ČČK (Český červený kříž), ČVUT (České vysoké učení technické), ČSÚ (Český statistický úřad), ÚRO (Ústřední rada odborů) aj. V některých případech iniciálového zkracování složených slov zachycuje značka začátky obou komponentů složeniny: např. ČSA = Československé aerolinie apod.

Zásada psát diakritická znaménka se respektuje často i ve zkratkových slovech, která vznikla nejenom z prvních písmen jednotlivých slov víceslovného pojmenování, např. Čedok (Československá dopravní kancelář), Drutěva (Družstvo tělesně vadných). U obou typů však lze najít výjimky v dodržování délky samohlásek, např. VAKUS (Výpočetní a kontrolní ústředna spojů), Kozak (Kožedělné závody, Klatovy) aj., většinou asi proto, aby nevyvolávaly některé nežádoucí asociace. (Také ř se někdy zachycuje jako r, např. Zverimex, Prema aj.).

Diakritická znaménka doporučujeme zachovávat, psát především proto, že pro vynechávání není důvod. Značka má sloužit k přesné identifikaci daného pojmenování, tj. má být co nejvíce srozumitelná.

Naše řeč, ročník 68 (1985), číslo 1, s. 54

Předchozí Petr Nejedlý: Fikator

Následující Nora Obrtelová: Windsurfing