Časopis Naše řeč
en cz

Listárna redakce

[Listárna redakce]

(pdf)

-

Panu J. Zl. v Štěp. Tážete se, je-li vazba: jíti na divadlo, na přednášku správná a je-li jaký rozdíl v tom, řekne-li se: jíti do tělocviku, do přednášek. Význam předložek není u nás ještě náležitě prozkoumán; nejvíce o tom psal posud Bartoš. Předložky nám udávají mnohdy velmi jemné rozdíly významové, jež se lépe cítí než definují. Vazba: jíti na divadlo udává cíl, k němuž činnost slovesná směřuje; jíti do divadla znamená spíše místo. V prvém případě slova divadlo jest užito místo podívané, místo divadelního představení, v druhém případě se míní budova. Nemohu proto říci: jdu na Národní divadlo, ale ovšem do Nár. divadla. Podobně jest tomu v případě druhém. Jdu na přednášku vyjadřuje účel mé cesty, jako jej vyjadřuje rčení: jdu na trávu, na pivo, na ryby; naproti tomu: jdu do přednášky udává spíše místo, k němuž má chůze směřuje, nežli směr, cíl mé cesty. Na přednášky jest tedy příslovečné určení příčinné, do přednášek příslovečné určení místní. Podobně se liší: jíti na trh a do trhu, na schůzi a do schůze.

Panu MUDr. M. P. v N. S. Starý a správný tvar je Skuteč; lidové znění Skuč vzniklo podle ostatních pádů, na př. do Skutče (zní do Skuče). Tvary béře atp. jsou správné, ale ovšem již zastaralé a není potřebí jich křísiti; béřu, béřou, což vzniklo podle béře atd., jsou chyby podobné, jako můžu, můžou (podle může).

Panu Fr. Jel. Ovšem že je zbytečno psáti o »uhelných kalamitách« a »uhelných krisích«, když máme pěkná slova česká, jako: pohroma, nesnáze, potíže, svízele. I »konflikt« Severní Ameriky s Německem by mohl z novin vymizeti a býti nahrazen slovem spor, svár, neshoda, protivenství mezi… Podobně »atentát« na ruského ministra lze nahraditi slovem útok.

Panu K. Š. v Brně. Na milé dotazy Vaše odpovíme v čísle příštím.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 3, s. 96

Předchozí »Nové lásky «

Následující Josef Král: Naše brusy I