Časopis Naše řeč
en cz

Odjehlit

Hana Prouzová

[Drobnosti]

(pdf)

-

V minulých dnech se na nás obrátila skupina pracovníků z oboru zpracování kovu s problémem vhodného pojmenování jisté pracovní činnosti. Jde o proces, při němž se odstraňují ostré zbytky materiálu, tzv. jehly na hraně opracovaného výrobku. Tuto činnost pojmenovávají s jistými rozpaky výrazem odjehlit, někdy též ojehlit. Podívejme se tedy, zda a do jaké míry jsou uvedené výrazy vhodné.

Po léta se pro výše popsanou činnost užívalo slangového výrazu „odgrotovat“; pochází z německého abgraten, odvozeného od substantiva der Grat (odborný termín v oboru hutnictví, slévárenství), tj. česky ostřina, otřep, jehla. Jak dokazují některé technické slovníky, hledaly se už dříve různé náhrady za tento slangový výraz, např. odsekat švy (na odlitku), srazit ostří, sejmout hranu, popř. sehranit. Tyto výrazy se pravděpodobně příliš nevžily; dokladem toho je i zmíněný dotaz.

Sloveso odjehlit náleží podle způsobu tvoření k tzv. slovesům denominativním, tj. [222]slovesům odvozeným od podstatných jmen. Je tvořeno pomocí předpony od-, která vyjadřuje mimo jiné odstraňování, zbavování toho, co je pojmenováno základem prostého slovesa, tedy v našem případě jde o odstraňování jehly. Obdobně jsou tvořena např. slovesa odblanit (zbavit blány), odvodnit (zbavit vody), odvzdušnit (zbavit vzduchu). V běžně mluveném jazyce nejsou slovesa tohoto typu příliš rozšířena, naopak se jich ale hojně využívá ve vyjadřování odborném, srov. např. odvápnit, oduhličit (v hutnictví), odvětvit (v zahradnictví a lesnictví).

Pokud jde o sloveso ojehlit, je odvozeno předponou o- od podstatného jména jehla; takto tvořená slovesa mají však naopak význam ‚opatřit něčím‘, srov. opentlit, orámovat, okroužkovat, oplechovat apod. Sloveso ojehlit nelze ovšem chápat ani jako obdobu sloves opilovat, ofrézovat, jak se tazatelé domnívají. Tato slovesa se vztahují k substantivům jakožto názvům pracovních nástrojů, s jejichž pomocí se příslušná činnost vykonává (pila — pilovat, fréza — frézovat); v našem případě však není jehla pracovní nástroj, ale něco, co se s pomocí nástroje opracovává, odstraňuje.

Závěrem lze říci, že z navrhovaných výrazů pojmenovává odbornou činnost spočívající v odstraňování jehlovitých zbytků materiálu výstižně a správně jen sloveso odjehlit. Toto sloveso se nestane patrně součástí běžně mluveného jazyka, tam pro podobnou činnost vystačíme asi s výrazy jako opilovat, obrousit aj., ale jako odborné pojmenování může dobře plnit svou funkci.

Naše řeč, ročník 60 (1977), číslo 4, s. 221-222

Předchozí Antonín Tejnor: Kónizace, kónifikace

Následující Vlasta Červená: Sporožiro, sporožirový