Časopis Naše řeč
en cz

Konference na vývěskách?

Marie Ludvíková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Při organizování vědeckých konferencí s širokou tematikou a velkým počtem účastníků působí pořadatelům nemalé problémy časový rozvrh a rozmístění přednášek. Proto se v poslední době na konferencích zavádí nový způsob předkládání původních vědeckých výsledků, a to jejich vyvěšením nebo vylepením. Celá konference je uspořádána tak, že v zasedacím sále na pódiu se shromážděným účastníkům přednášejí pouze referáty úvodní a souborné, podávající celkový obraz bádání v dané disciplíně nebo přinášející nové poznatky obecného zájmu; k nim bývají přednášející většinou pozváni. Ostatní, kratší příspěvky, přednášené obvykle v několika sekcích, které probíhají současně, a tedy navzájem kolidují, jsou při této organizaci předkládány na vývěsních tabulích, tzv. posterech. Poster [poustr] je slovo anglické, znamená ‚plakát, plakátovat, propagovat‘. Pořadatelé konference připraví dostatečný počet vývěsních tabulí na stojanech (rozměr zhruba 1 × 1,5 m) a umístí je v kongresové budově ve volných místnostech, ale i v halách, širokých chodbách, ochozech aj., podobně jako je tomu na výstavách. Vývěsní tabule jsou na určitou dobu, uvedenou v programu konference, přiděleny jednotlivým autorům. Ve stanovenou dobu označí autor vývěsku svým jménem, názvem pracoviště a titulem referátu a předvede na ní svou práci ve formě přehledů, grafů, tabulek, schémat, fotografií apod. Také je možno vyvěsit stručný a dobře čitelný text referátu, obvykle v rozsahu dvou stran strojopisu. Tuto tabuli má autor k dispozici nejméně na jeden půlden — doba se řídí počtem přihlášených re[168]ferátů. V přiděleném půldnu autor zvolí a na tabuli zveřejní 2—3 časové termíny, kdy bude u své tabule přítomen a kdy shromážděným zájemcům své výsledky osobně vyloží, v diskusi odpoví na dotazy, námitky apod.

V programu konference jsou jednotlivé příspěvky opatřeny číslem a informací o době a umístění vývěsky. Vývěsní tabule mají stát na místech s dobrým osvětlením, přímým nebo umělým, a mají mít kolem sebe dostatek volného prostoru, aby mohl diskutovat i větší počet účastníků. Po uplynutí vymezené doby uvolní autor tabuli dalšímu referentovi.

Protože i u nás se začínají pořádat vědecké konference touto formou, vzniká otázka po českém ekvivalentu anglického poster. Užívání nepřeloženého výrazu poster, popřípadě posterové sdělení apod., jak jsme se s ním setkali, je slangové. V Sovětském svazu, kde byl takový kongres nedávno uspořádán, bylo v ruštině pro poster užíváno slovo stend (z ang. stand, stojan, stánek) a referáty takto předkládané byly nazývány stendovyje doklady. Pro češtinu by bylo možno navrhnout jako ekvivalenty výrazy vývěsní tabule, vývěska, vývěskový. Říkalo by se tedy např. dnes dopoledne má vývěsku (vývěskový výklad, referát atd.) referent X a mluvilo by se o vývěskové konferenci.

Naše řeč, ročník 60 (1977), číslo 3, s. 167-168

Předchozí Slavomír Utěšený: Spadla moucha do sopoucha…

Následující Miloš Dokulil, Jaroslav Kuchař: Slovotvorná charakteristika cizích slov