Časopis Naše řeč
en cz

Válečný »poškozenec«

Jiří V. Klíma

[Drobnosti]

(pdf)

-

V poslední době objevuje se v denním tisku častěji slovo »válečný poškozenec« a má se jím podle souvislosti rozuměti válečný mrzák, zmrzačelý vojín, vojenský invalida. Poněvadž slovo poškozenec v tomto významu je nesprávným překladem německého »Kriegsbeschädigter«, zaváděným proti duchu našeho jazyka, nezbude snad na škodu několik slov o něm. Pokud jsem mohl zjistiti, zavedla je »Státní zemská ústředna pro království České pro péči o vrátivší se vojíny« neblahé paměti, která počala 1. března 1917 vydávati svůj věstník nazvaný (nebo jak bylo napsáno v 1. čísle »vlastní list pod názvem«) »Péče o vojíny válkou poškozené.« Vojínem válkou poškozeným nebo, jak se jinde ve stejném smysle píše, válečným poškozencem byl míněn vojín ve válce zmrzačelý. Snad, ježto při slově zmrzačelý lidé mívají na mysli především mrzáka na vnějších údech nějak znetvořeného a v rozsah těch, na něž se měla vztahovati péče invalidní, náleží i vojíni osleplí, ohluchlí i trvalými vnitřními a nervovými nemocemi postižení, zdálo se někomu, kdo neměl jazykového citu českého (v státní zemské ústředně nebylo divu), že obvyklé naše slovo mrzák nebo zmrzačelý nepostihuje celého rozsahu pojmu, který měl býti vyjádřen. A hledáno i nalezeno slovo poškozenec, jehož význam jest zcela jiný. Poškozenec jest člověk, který byl poškozen, utrpěl nějakou škodu, tedy válečný poškozenec, kdo byl poškozen na majetku, na obchodě, na zdraví a p. Nové slovo zabírá tedy více, než bylo zamýšleno, více než jen vojíny-invalidy, pro něž, ať již běží o ubožáky postižené jakoukoli chorobou nebo úrazem, stačí naše slovo mrzák nebo zmrzačelý. Vždyť našemu lidu »mrzákem« jest i na př. člověk slepý, hluchý, zničený trvalou nemocí nebo stářím atd.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 5, s. 154

Předchozí Na schodou, se schodou

Následující Jdi pryč