Časopis Naše řeč
en cz

Nová pojmenování z výrobních značek

Běla Poštolková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Velmi často se dnes setkáváme s novými výrobky a s novými pojmenováními těchto výrobků. Před časem se objevila na pražských ulicích malá nákladní autíčka nazývaná multikáry. V Krkonoších se v zimě o záso[126]bování starají traktory na širokých pásech známé pod jménem rolby. Multikára a rolba jsou slova zajímavá tím, že pocházejí z výrobních značek. Obě u nás již poměrně zdomácněla.[1]

Multicar je značka výrobku východoněmecké firmy, odvozená z anglického sousloví multipurpose car, tj. mnohoúčelový vůz. Označuje malé motorové vozidlo, které lze užít k nejrůznějším účelům, např. při vnitrozávodní dopravě k přemísťování těžších předmětů, při úklidu města apod. Z této značky vzniklo obecné pojmenování multikára, řidčeji též multikar.

Je to složenina, jejíž první část multi- pochází z latinského slova multum (tj. mnoho) a je běžná v odborném vyjadřování. Druhá část složeniny v podobě -kára má v češtině dva samostatné významy. Vedle neutrálního významu ‚ruční vozík‘ existuje ještě slangový, citově negativně zabarvený význam ‚chatrné, špatné vozidlo, auto‘. Tento druhý význam vyvolává nežádoucí vedlejší asociace jak u slova multikára, tak u dalších slangových pojmenování, jako např. motokára (tj. závodní motorové vozítko) a sajdkára (tj. postranní přívěsný vozík u motocyklu). Podoba -kar nemá v češtině samostatný význam. Pochází z anglického slova car (výslovnost: kár), tj. vůz. Známe ji dobře ze spisovných slov autokar a sajdkár. Ve srovnání s nimi se název multikára jeví jako nevhodně utvořená složenina s první částí z odborné vrstvy a s druhou částí ze slangové vrstvy. Podoba multikar vznikla počeštěním značkového názvu, ale je neutrální. Nepojí se k ní žádné další významové asociace jako v případě multikára a lze ji přiřadit k zmíněným již obdobným spisovným slovům. Mohla by sloužit i jako název spisovný, pokud by se vžila nebo pokud by nebyla nahrazena dvouslovným českým názvem typu akumulátorový (plošinový aj.) vozík. Takový název zatím normalizován nebyl. V praxi se bohužel užívá nejčastěji jen slova multikára, které jako spisovný název doporučit nemůžeme.

Na rozdíl od slova multikára neoznačuje název rolba jeden výrobek. Rolba je značka různých výrobků švýcarské firmy, z nichž některé dovážíme. U nás se této značky začalo užívat v platnosti obecného pojmenování pro určitý druh pásového traktoru, pro stroje k úpravě kluziště a pro stroje k odstraňování sněhových závějí. V odborném názvosloví existují pro rolbu dva termíny: zimní dopravní prostředek se nazývá horské pásové vozidlo, stroj k úpravě kluziště a k odklízení sněhu sněhová fréza. Tyto několikaslovné odborné názvy označují funkci a oblast užití zmíněných zařízení a zařazují je na určité místo v systému ostatních vozidel a strojů. Pojmenování rolba je ve srovnání s nimi neodborné a mnohoznačné, ale jako jednoslovný název umožňuje v praxi rychlé a pružné dorozumění. V běžně mluveném jazyce může odborný název zastoupit.


[1] Lexikální archív Ústavu pro jazyk český má první doklad na slovo multikára z r. 1962, na slovo rolba z r. 1964.

Naše řeč, ročník 54 (1971), číslo 2, s. 125-126

Předchozí Alexandr Stich: Psaní názvů států a zemí

Následující Anna Jirsová, Alena Chmelová: Radíme a kritizujeme