Časopis Naše řeč
en cz

Radíme a kritizujeme

MB, MK

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nauru, Nauruský, Nauřan

Od jména nedávno vzniklého tichomořského státu tvoříme přídavné jméno nauruský, podobně jako u stejného typu dvojslabičných jmen zakončených na -u, např. Baku, bakuský ap. (srov. V. Šmilauer, Tvoření přídavných jmen na -ský ze jmen zeměpisných, NŘ 39, 1956, s. 187n.). Pravidelně podle slovotvorného typu tvoříme i jméno obyvatele tohoto státu — Nauřan.

MB

Alweg

V denním tisku se toto slovo objevilo již mnohokrát v souvislosti s výstavbou nové tatranské dráhy. Podrobné vysvětlení o konstrukčních a funkčních zvláštnostech tohoto nového způsobu dopravy přenecháme odborníkům technikům, upozorňujeme však všechny uživatele slova alweg na jeho písemnou podobu, zvláště na malé počáteční písmeno a jedno l. Od původu je toto zkratkové slovo iniciálová zkratka, vytvořená ze jména švédského průmyslníka Axela Leonarda Wennera-Grena (podle Meyers Neues Lexikon I, Lipsko 1961, s. 213).

MB

Je u sebe v kanceláři

Spojení být u sebe v kanceláři se vyskytuje v běžně mluvených projevech a má význam ‚být ve své kanceláři‘. Vzniklo zřejmě zkřížením spojení být ve své kanceláři a být u sebe. Samo spojení být u sebe rovněž nehodnotíme jako spisovné, bylo asi vytvořeno analogicky podle být u mne, u tebe, u něho, u nás… se snahou o stručné vyjádření skutečnosti, že někdo je v místě (místnosti apod.), kam přísluší, kde pracuje, které mu patří (já budu ve své kanceláři budu u sebe).

MK

Propan-butan

Tímto pojmenováním se nazývá směs hořlavých plynů, která bývá též označována názvem svařovací plyn PB. Protože obě složky složeného pojmenování propan-butan jsou v poměru slučovacím, píšeme mezi nimi spojovník (viz Pravidla českého pravopisu, vydání z r. 1966).

MK

Naše řeč, ročník 51 (1968), číslo 3, s. 192

Předchozí Milan Jelínek: K jazyku novin

Následující Poznámka redakce