Časopis Naše řeč
en cz

Kučinská, nebo Kučínská?

Naďa Svozilová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ve zprávách našeho tisku o mezinárodních sportovních událostech se objevují četná cizí jména. Někdy tu nacházíme chyby při přepisu těchto jmen z jejich původní podoby do češtiny. Tak jsme např. nedávno mohli číst v jednom článku deníku Práce hned dvě chybně psaná jména sovětských gymnastek: Kučinská a Zinajda. Jde patrně o omyl stejného charakteru: o přílišnou snahu po přiblížení ruských jmen českým zvyklostem. Podoba Kučinská připomíná česká jména, např. Jičínská, Kolínská, Budínská apod., podoba Zinaida působí nečesky svým hláskovým složením. I když se v češtině projevují dosti silné počešťovací tendence (jejich výrazem je v našem případě česká přípona -ská na místě ruské přípony -skaja ve jméně Kučinská), nejdou u vlastních jmen většinou tak daleko, aby úplně měnily cizí jméno na jméno jakoby české; tak by tomu bylo s podobou Kučinská. Je třeba ovšem říci, že i v češtině existují původní jména s -i-: Levinská, Koldinská apod.

Také s přepisem Zinajda nemůžeme souhlasit, už proto, že ruská výslovnost jména Zinaida má přizvukované slabičné -i-, takže český přepis Zinajda vede k nežádoucímu zkrácení tohoto jména o jednu slabiku. Hlásková úprava není zdůvodnitelná ani tím, že spojení -ai- není pro češtinu obvyklé; v jiných jménech je píšeme bez výhrad, např. ve jménech Aida, Raisa apod.

Zajímavé je, že autor uvedené sportovní zprávy, který na jedné straně přespříliš počešťuje cizí jména, na druhé straně neužil již existující a platné počeštěné podoby pro ruské jméno Natalija, tj. Natálie. Uvádí toto jméno v podobě počeštěné jen napůl: Natalie místo Natálie.

A do třetice: v témž článku je chyba nejen v křestním jméně (Zinaida), ale i v příjmení sovětské gymnastky Družininové: vyskytuje se tu znění Družininovová. Zde již nejde o chybu v přepisu, ale o nesprávné přechylování. Čeština přechyluje příponou -ová z mužské podoby; ta v našem případě zní Družinin (odtud v ruštině ženská podoba Družinina), a nikoliv Družininov (pak by v ruštině musel být ženský tvar Družininova a v češtině by bylo náležitě Družininovová).

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 5, s. 309

Předchozí Miloslav Sedláček: Jarní práce v jahodárně

Následující Ladislav Janský: Maří Magdaléna