Časopis Naše řeč
en cz

Zvyšují pozornost vzhledu obalů

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nelze říci, že bychom tomuto novinovému titulku vůbec nerozuměli; přesto nám však na něm hned při prvním přečtení něco vadí. Zřejmě je to dativní vazba (s 3. pádem): pozornost něčemu. (Stranou necháváme tu okolnost, že podoba vzhledu obalů je zároveň i podobou 2. pádu; ale ten tu zřejmě nepřipadá v úvahu.) Vzpomeneme-li si však na spojení věnovat pozornost něčemu, řekneme si patrně, že naše původní rozpaky nebyly opodstatněné. Ale ve skutečnosti tomu tak není.

Rozebíráme-li podrobněji konstrukci věnují pozornost vzhledu obalů, zjišťujeme, že její vazebné schéma je věnoval něco nebo někoho (4. p.) někomu nebo něčemu (3. p.), a že tedy 3. pád někomu (něčemu) je řízen slovesem věnovat, nikoli snad podst. jménem pozornost. Je to zřejmé i z toho, že vazba s 3. pádem zůstává zachována i při změně podst. jména: věnovat zájem (čas, veškeré úsilí) něčemu. Z toho ovšem plyne i to, že zaměníme-li sloveso věnovat slovesem jiným, s jinou vazbou, 3. pád možný není (např. upřít pozornost na něco); a sem patří i náš případ: zvýšit něco (nikoli však *zvýšit něco něčemu).

Zjišťujeme tedy, že ve spojení věnují pozornost vzhledu obalů je tvar 3. pádu u výrazu vzhled obalů dán vazbou slovesa věnovat, nikoli snad vazbou podst jména pozornost. Zbývá ovšem odpovědět na otázku, podle čeho se má tedy řídit pád výrazu vzhled obalů ve spojení se slovesem zvyšovat (pozornost). Jestliže v prvém případě, při slovese věnovat, musíme pokládat výraz vzhledu obalů za druhý předmět (vedle prvního předmětu pozornost), v tomto druhém případě musíme tento výraz hodnotit jako vazebný přívlastek u substantiva pozornost. Přichází tu v úvahu vazba s předložkou k, shodně s vazbou adjektiva pozorný (k), od něhož je toto podst. jméno odvozeno. Zdá se však, že ani tato vazba nepůsobí docela obvykle. Zřejmě proto, že příd. jm. pozorný má vazbu s předl. k tehdy, je-li ho užito ve významu „ochotný, projevující zájem o někoho, všímavý“, kdežto v naší větě má podstatné jméno pozornost význam trochu jiný („uvědomělé soustředění na něco, zvýšený zájem o nějakou důležitou věc“) a je ho užito ve vztahu nikoli k osobě.

Závěrem bychom tedy mohli říci, že uvedený novinový titulek je nevhodně stylizován a že pouhou změnou vazby si tu mnoho nepomůžeme. Nejlepší by bylo asi znění Věnují zvýšenou pozornost vzhledu obalů, které zachovává ustálené spojení věnovat pozornost něčemu a ono „zvýšení“ vyjadřuje nikoli slovesem, nýbrž přídavným jménem, anebo ještě stručněji (jde o novinový titulek!): Zvýšená pozornost vzhledu obalů.

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 5, s. 302

Předchozí Vladimír Mejstřík: Z 33. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

Následující Dš: Proti sebevraždám uspávacími prostředky