Časopis Naše řeč
en cz

Inženýrské stavby

Anna Jirsová

[Drobnosti]

(pdf)

-

V souvislosti se stavebnictvím se dnes velmi často setkáváme s přídavným jménem inženýrský v různých spojeních, např. inženýrská síť, inženýrské služby, popř. přímo v názvu Inženýrské a průmyslové stavby.

Přípona -ský, kterou je toto přídavné jméno tvořeno, vyjadřuje vztah příslušnosti v širokém smyslu, tj. rozmanité vztahy, do nichž může osoba označená základním podstatným jménem (v tomto případě inženýr) vstupovat.

Význam přídavného jména inženýrský není však v těchto spojeních na první pohled zřetelný. Přídavné jméno inženýrský je nám běžné ve významu ‚vztahující se k inženýrovi‘ (např. inženýrský titul je titul udělovaný inženýrovi, inženýrský diplom je diplom patřící inženýrovi apod.).

Ve spojeních, která jsme uvedli, jde však zřejmě o vztah poněkud jiný. Pro objasnění si vezmeme na pomoc ruštinu. Tam jsou od podstatného jména inžener odvozena dvě přídavná jména: inženerskij s významem ‚vztahující se k inženýrovi‘, v češtině také inženýrský a dále inženernyj ‚vztahující se k činnosti inženýra‘, čeština odpovídající přídavné jméno nemá. Oba tyto významy vyjadřuje tedy čeština přídavným jménem inženýrský. Ve spojeních inženýrská sít, inženýrské služby, inženýrské stavby jde právě o tento druhý význam (tj. inženýrský ‚vztahující se k činnosti inženýra‘).

Podle dokladů z lexikálního archívu Ústavu pro jazyk český se objevuje tento nový význam přídavného jména inženýrský až po roce 1945. V té době se např. dnešní stavební fakulta dělila na dvě odvětví, na pozemní stavitelství (projekty a stavby budov) a inženýrské stavitelství (stavby mostů, železnic, silnic apod.).

Technický naučný slovník (Praha 1962 až 1963) definuje inženýrské stavby jako [187]souhrnné označení pro stavby dopravní (silnice, železnice, mosty), vodohospodářské (přehrady, kanály, zdymadla), stavby speciálního charakteru (vodojemy, chladicí věže ap.). Inženýrské sítě jsou trvalá podzemní, povrchová i nadzemní zařízení pro vodohospodářské, dopravní a energetické účely. Inženýrské služby jsou projekty staveb (továren, přehrad apod.), které prodáváme zájemcům do zahraničí. Národní podnik Inženýrské a průmyslové stavby se zabývá výstavbou inženýrské sítě a velkých průmyslových podniků.

Nový význam přídavného jména inženýrský vznikl zřejmě pod vlivem ruštiny. Uvedené příklady ukazují jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby jazyka, rozšiřování významového obsahu slova. Přídavné jméno, které mělo původně jenom jeden význam, získává nový významový odstín.

Podobný významový posun, jaký vidíme u přídavného jména inženýrský, je ve slovní zásobě češtiny ojedinělý. Žádný podobný případ se nám nepodařilo zjistit. V jazyce se vytvořila situace, kdy bylo třeba označit nový vztah. V slovní zásobě nebylo pro něj vhodné pojmenování, a proto se využilo pojmenování již existujícího a rozšířila se jeho významová platnost.

Naše řeč, ročník 49 (1966), číslo 3, s. 186-187

Předchozí Anna Jirsová: Pojednávaná kniha?

Následující Antonín Tejnor: Není cent jako cent