Časopis Naše řeč
en cz

Organisace okruhová a republiková

lj (= Ladislav Janský)

[Drobnosti]

(pdf)

-

V překladech nových stanov Komunistické strany Sovětského svazu jsme se setkali s dvěma termíny, které působily překladatelům jisté obtíže.

Prvním z nich je název organisace, jejíž působnost je omezena na jistý okruh, na př. národnostní okruh. Rusky se taková organisace na[187]zývá okružnaja a při prvním překladu návrhu nových stanov KSSS bylo tu i v češtině užito přídavného jména okružní, tedy okružní organisace. K volbě tohoto výrazu vedl asi především příklad ruštiny a patrně též úvaha, která si připomněla stejně tvořená česká přídavná jména od podstatných jmen stejného významového prostředí, jako na př. okresní, obvodní, újezdní.

Všimneme-li si však tohoto přídavného jména blíže, shledáme, že se jeho užití pro tento význam nehodí. Přídavné jméno okružní je odvozeno od podstatného jména okruh, ale jeho užívání omezilo je na vztah k těm významům slova okruh, které vyjadřují kruhový útvar, kruhovou čáru, uzavřenou dráhu, v níž se něco pohybuje, a nikoli k těm, které vyjadřují plochu, území. Je tedy význam slova okružní příliš spjat s pohybem nebo s rozložením po okruhu, po obvodu. Nacházíme jej proto na př. ve spojeních přídavného jména okružní se substantivy jako hradby, alej, cesta, jízda, lístek, telegram. Název okružní organisace bychom tedy nejspíše chápali jako označení pro organisaci pojízdnou, pohybující se po určité okružní linii. Tak tomu však není.

Nedoporučujeme-li jeden název, je ovšem třeba, abychom za něj doporučili vhodnou náhradu. Považujeme za ni přídavné jméno okruhový, utvořené od slova okruh náležitě příponou -ový. Přídavné jméno okruhový vyjadřuje také vztah k okruhu, ale není v něm obsažena ona složka pohybová. Hodilo by se tedy jeho užití právě v našem případě, a tedy organisaci, jejíž práce se týká na př. národnostního okruhu, budeme nazývat okruhovou.

Podobné stanovisko zaujmeme, chceme-li najít správné označení pro organisaci, jejíž působnost je vymezena hranicemi jedné svazové republiky. Zde by bylo velmi obtížné utvořit přídavné jméno příponou -ní podle typu okresní, místní, obvodní, újezdní, a proto také zde užijeme široce vztahové přípony -ový. Pro organisaci, jejíž působnost je zaměřena na určitou svazovou republiku, budeme užívat názvu republiková organisace.

Není však vhodný název republikánská organisace, který jsme v tomto významu čtli. Přídavné jméno republikánský pociťujeme jednoznačně jako odvozené od podstatného jména republikán. Tímto podstatným jménem byli a jsou v buržoasním politickém životě označováni stoupenci republiky jako formy státního zřízení proti stoupencům monarchie; je tedy republikánský opakem slov monarchistický nebo royalistický. Stranická organisace určená pro jednu svazovou republiku se netýká republiky jakožto formy státního zřízení, nýbrž jakožto územní jednotky — nehledě už ani k tomu, že v období nástupu ke komunismu je odmítavý postoj k monarchii příliš samozřejmý a není o něm vůbec třeba hovořit.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 5-6, s. 186-187

Předchozí Dr Adolf Kellner

Následující kvh (= Kvido Hodura): Kvinde