dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Provolání Československé akademie věd k československým pracovníkům vědy

Redakce

[In Memoriam]

(pdf)

-

Ještě se nezacelila krutá rána, kterou utrpělo pokrokové lidstvo smrtí velikého Stalina, když náš pracující lid a mezinárodní dělnické hnutí bylo zasaženo bolestivou zprávou o smrti otce naší lidově demokratické vlasti, presidenta Československé republiky a předsedy Komunistické strany Československa, našeho drahého a milovaného soudruha Klementa Gottwalda.

Stojíce v hlubokém pohnutí nad rakví soudruha Klementa Gottwalda, pociťujeme, jakou nesmírnou ztrátu utrpěla naše věda. V soudruhu Gottwaldovi ztrácí československá věda průkopníka, který vědecky pronikl k zákonitostem společenského vývoje u nás a ve smyslu těchto zákonů ukázal všemu pracujícímu lidu cestu z kapitalistického útisku k výstavbě radostné a šťastné socialistické a komunistické společnosti.

Všichni českoslovenští vědečtí pracovníci si uvědomují s díkem a vděčností, že soudruh K. Gottwald zasadil naši vědeckou práci do živné půdy marxisticko-leninského světového názoru a vedl ji tak na cestu stalinské vědy sovětské. Věčně nám budou zářit moudrá slova soudruha Gottwalda: „Lidový stát potřebuje vědu a kulturu nikoliv chudší a jednostrannější než dosud, nýbrž naopak ještě bohatší, ještě košatější, ještě mnohostrannější než dosud.“

Českoslovenští vědečtí pracovníci s láskou a vděčností si připomínají, že Gottwaldova pětiletka vlila novou živou krev celému vědeckému životu. Pomoc výstavbě socialismu — to je bezpečná směrnice dalšího bouřlivého rozletu naší vědecké práce, to je životodárné spojení theorie s praxí, jemuž nás učil veliký Stalinův žák, soudruh Klement Gottwald.

V této těžké chvíli našich národů obracíme se na všechny vědecké pracovníky a československou pracující inteligenci s výzvou:

Semkněme se všichni v jednu nerozbornou hráz kolem jádra naší vlasti, kolem vlády a Komunistické strany Československa, kterou soudruh Gottwald po stalinsku vykoval v stranu marxisticko-leninského typu, v pevnou záruku vítězství socialismu u nás!

Spojujme uvědoměle ještě pevněji a nerozlučněji houževnatou, vysoce odbornou práci se skálopevným marxisticko-leninským vědeckým učením, jak nás tomu učil soudruh Gottwald!

Rozvíjejme v práci ještě důsledněji a tvořivěji výsledky a zkušenosti stalinské vědy sovětské, jak nás k tomu nabádal soudruh Gottwald!

[68]Zůstaňme věrni našemu pracujícímu lidu, věřme v jeho tvůrčí síly a dejme všechny schopnosti do boje za jeho nová vítězství podle příkladu pokrokové tradice naší vědy, jak nás k tomu vybízel soudruh Gottwald!

Vytvořme jednotný šik vědy, v němž starší vědečtí pracovníci budou ještě radostněji předávat své bohaté zkušenosti mladým a mladí se budou ještě vášnivěji učit u svých učitelů, jak to požadoval soudruh Gottwald!

Buďme si vědomi toho, že věda nemůže zdravě růst bez tvůrčí kritiky a sebekritiky, jak nás ve smyslu Stalinových zásad učil soudruh Gottwald!

Braňme v bojové pohotovosti budovatelskou práci našeho lidu i naši vědu před útoky a úklady vnitřních i zevních nepřátel; semkněme pevně své řady kolem odkazu soudruha Klementa Gottwalda a přispějme tak ze všech sil k zajištění bezpečné cesty naší úderné brigády k socialismu v táboře míru, vedeném Sovětským svazem!

———

Po nečekané ztrátě, která postihla Sovětský svaz, země lidové demokracie a celý pokrokový svět úmrtím J. V. Stalina, uvědomujeme si tím intensivněji Stalinův význam pro theorii marxismu-leninismu a pro revoluční cestu k uskutečnění socialistické společnosti. Stalinovy vynikající stati o marxismu v jazykovědě, které přinesly jasné řešení základních otázek jazykových, nás pak zavazují, abychom stále znovu promýšleli a tvůrčím způsobem rozvíjeli podněty, které se bezprostředně dotýkají i thematiky našeho časopisu.

Stejně tak jako dílo Stalinovo zůstává pro nás stálým podnětem k dalšímu propracovávání i odkaz Stalinova velkého žáka, presidenta Klementa Gottwalda. Klement Gottwald vždycky upozorňoval na významnou úlohu kulturního dědictví a pokrokových národních tradic při vytváření naší nové, socialistické kultury a vědy. Nejen česká literární věda, ale i česká jazykověda stojí tu před úkolem, jak využít těchto podnětů, zvláště poznáváním a studiem jazykového mistrovství našich klasiků.

Naše řeč přinese v příštím čísle článek akademika Fr. Trávníčka, v kterém osvětlí slavné Stalinovy stati o marxismu v jazykovědě jako nerozlučnou součást jeho celého nesmrtelného díla. Světlé památky zesnulého presidenta Klementa Gottwalda vzpomene Naše řeč rovněž v nejbližším čísle statí akademika Fr. Trávníčka o jazyce a slohu Klementa Gottwalda.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 3-4, s. 67-68

Předchozí Aleksandr N. Nesmejanov, Aleksandr V. Topčijev: Soustrastný telegram presidia akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí presidenta československé republiky Klementa Gottwalda

Následující Zdeněk Tyl: Ivan Olbracht a česká jazyková kultura