Časopis Naše řeč
en cz

Soustrastný telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí předsedy rady ministrů SSSR generalissima Stalina

Zdeněk Nejedlý, František Šorm

[In Memoriam]

(pdf)

-

Presidium Československé akademie věd jménem všech československých vědeckých pracovníků v hlubokém smutku přijalo zprávu o úmrtí milovaného vůdce všeho pokrokového lidstva, geniálního budovatele socialismu a komunismu J. V. Stalina.

Celou československou vědeckou obec postihla tato nesmírná bolestná ztráta právě tak jako vědu sovětskou a pokrokovou vědu na celém světě. Sklánějíce se v hlubokém smutku nad úmrtím koryfeje revoluční vědy, uvědomujeme si, čím vším nám je Stalinovo vědecké dílo. J. V. Stalin rozvinul tvůrčím způsobem vědecké dědictví klasiků marxismu-leninismu K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina a učil nás hlubokým vědeckým výkladem života svět nejen vykládat, nýbrž i revolučně přetvářet v šťastnou společnost pracujících.

Vědecké dílo J. V. Stalina je pro československou vědu nevyčerpatelnou studnicí posily a poučení, spolehlivým ukazatelem cesty vpřed všem vědním oborům. Stalinovy geniální vědecké spisy jsou nesmírně cenným pomocníkem v budování naší lidově demokratické vlasti, v boji za naši národní svobodu.

Uvědomujeme si, že to bylo právě vědecké dílo Stalinovo, jež vědecky zdůvodnilo právo našich národů na nezávislost a samostatnost. Nikdy nezapomeneme, že vědecké práce Stalinovy o vybudování socialismu a komunismu v SSSR se staly učebnicí pro budovatele socialismu v lidově demokratickém Československu.

V poslední době pak právě na Stalinově vědeckém díle o otázkách jazykovědy a o politické ekonomii socialismu v SSSR se učíme ještě dokonaleji pronikat k objasnění zákonitosti vývoje přírody i společnosti a tak ještě účinněji pomáhat našemu pracujícímu lidu v jeho úsilí o vybudování socialismu.

[66]Vážení soudruzi, přijměte od nás ujištěni hluboké, nejsrdečnější účasti nad ztrátou milovaného osvoboditele naší vlasti, drahého učitele vědeckých pracovníků, nezapomenutelného J. V. Stalina.

Zároveň však přijměte i náš slib, že českoslovenští vědečtí pracovníci ještě usilovněji a vášnivěji se budou učit z díla J. V. Stalina, že i naše československá věda po vzoru stalinské vědy sovětské bude věrnou pomocnicí naší dělnické třídě, Komunistické straně Československa a věrnému žáku Stalinovu, presidentu Československé republiky soudruhu Klementu Gottwaldovi ve vlasteneckém boji za výstavbu socialismu a zabezpečení mírového rozvoje naší vlasti.

President Čs. akademie věd Zdeněk Nejedlý

Hlavní tajemník Čs. akademie věd František Šorm

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 3-4, s. 65-66

Předchozí Redakční oznámení

Následující Aleksandr N. Nesmejanov, Aleksandr V. Topčijev: Soustrastný telegram presidia akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí presidenta československé republiky Klementa Gottwalda