Časopis Naše řeč
en cz

Redakční oznámení

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Naše řeč je od r. 1949 časopisem Ústavu pro jazyk český a zůstává orgánem tohoto pracoviště i po jeho přechodu do nově zřízené Československé akademie věd. V souvislosti s tímto přechodem bylo pozměněno složení redakční rady. Vedoucím redaktorem je univ. prof. Dr Alois Jedlička, výkonným redaktorem Dr František Daneš, vědecký tajemník Ústavu; dalšími členy redakční rady jsou: univ. prof. Dr Jaromír Bělič, akademik Bohuslav Havránek ředitel Ústavu, univ. prof. Dr Václav Machek, univ. prof. Dr Vladimír Šmilauer, akademik František Trávníček a Dr František Váhala. — Členu korespondentu Františku Ryšánkovi a univ. prof. Dr Václavu Vážnému, členům vědecké rady Ústavu, jakož i Dr A. Získalovi a spisovateli Dr K. J. Benešovi, kteří redakční radu opouštějí, děkuje nová redakční rada upřímně za jejich dosavadní práci pro časopis a věří, že i nadále budou s Naší řečí těsně spolupracovat. — Druhý list Ústavu pro jazyk český, Slovo a slovesnost, stává se časopisem Československé akademie věd pro otázky jazykovědy; pečovat o něj zůstává však i nadále úkolem Ústavu.

Nastaly i některé změny administrativní. Naše řeč bude nyní vycházet v Nakladatelství Československé akademie věd v pěti dvojčíslech po 64 stranách do roka; vzhledem k rozsahu dvojčísla, rozšířenému o 24 strany, zvyšuje se cena dvojčísla na Kčs 20,—.

Nová redakční rada Naší řeči bude pokračovat v dosavadní linii časopisu a bude usilovat o to, aby Naše řeč plnila dobře úkol, který si vytkla: pečovat o kulturu našeho národního jazyka, popularisovat vědecké poznatky o češtině a o jazyce vůbec a být užitečným pomocníkem všech uživatelů našeho jazyka v době socialistického budování.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 1-2, s. 64

Předchozí rd (= Redakce): Dva nové slovníky

Následující Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Soustrastný telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí předsedy rady ministrů SSSR generalissima Stalina