Časopis Naše řeč
en cz

Okresní osvětový sbor

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. H.) Podle nynějších ustálených zásad pravopisných píší se názvy spolků a společností složené z několika slov tak, [93]že se první člen jména píše písmenem velkým a ostatní členy (nejsou-li samy zase vlastním jménem, na př. Praha) písmenem malým. Protože pořádek členů ve jméně spolku bývá ustálen (na př. Královská česká společnost nauk a p.), týká se psaní velkým písmenem zpravidla také určitého členu tohoto jména; změní-li se z nějakého důvodu pořádek nebo počet členů, píše se velkým písmenem ovšem zas člen první (na př. Učená společnost). Podle dnešních pravidel má se tedy psáti Osvětový sbor, Okresní osvětový sbor, Sbor osvětový atd. To je pravidlo mechanické, a proto velmi pohodlné. Psáti velkým písmenem všechny členy složeného jména je proto nevhodné, že se ve jménech takových vyskytují slova, která není možno psáti velkým písmenem, na př. spojky (Čes. akad. věd a umění) a předložky (Spolek pro povznesení obchodu a průmyslu a p.); bylo by třeba stanoviti výminky od pravidla a tím je komplikovati. Píší-li se ve zkratkách (na př. ČČH., JUDr. a p.) všechny členy velkými písmeny, má to zase své příčiny. Protože je zvykem mezi jednotlivými členy zkratky nedělati interpunkčních znamének (teček) a protože se vedle velkých písmen vyskytují ve zkratkách i písmena malá, byl by z toho leckdy velmi nečitelný útvar, kdyby se celá zkratka kromě počáteční litery psala písmeny malými (na př. Osln. m. OSlN. a p.).

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 3, s. 92-93

Předchozí Labe

Následující Osuhlý