Časopis Naše řeč
en cz

Z Jednoty Svatopluka Čecha

[Drobnosti]

(pdf)

-

Z Jednoty Svatopluka Čecha. Naléhavého úkolu, poznávati, tříbiti a ušlechťovati rodnou řeč naši a plody její, ujala se vedle Osvětového svazu také Jednota Svatopluka Čecha. Na návrh a podle osnovy člena výboru dra. J. Hrušky pořádá Jednota pro širší obecenstvo přednášky o jazyce českém. Zahájila je zdařilým večerem, na němž o účelu jejich promluvil vedle předsedy Jednoty dra. Jaromíra Boreckého prof. J. Hruška, škol. rada Jan Novák a spisovatel Ignát Herrmann. Rozvrženy jsou na dva běhy a přednáší se ve dvou odděleních. Pokročilejším v prvním běhu vykládá o dějinách a písemnictví řeči české univ. doc. dr. Otakar Hujer (na př. o tom, kterak se jazyk spisovný má k řeči obecné, k nářečím, kterak se pravopis má k řeči mluvené atd.) Druhý běh přednášek tohoto oddělení bude se týkati našeho písemnictví (dr. Borecký ukáže, jakým způsobem si sluší všímati našich děl literárních, kterak sluší čísti a rozuměti knize; výklady ty provázeny budou recitacemi sl. Nechlebové). V oddělení druhém, mluvnicko-slohovém, dvojím: pro pokročilejší a méně pokročilé (vedou je dr. Folprecht a dr. Vydra), probírají se jednotlivé zjevy jazyka našeho spíše po stránce potřeby denní. První běh potrvá do poloviny února (celkem deset přednášek), druhý běh počne se kolem 15. února a potrvá do konce dubna (rovněž deset přednášek). Předplatné na jeden běh přednáškový činí 4 K za hodinu, 8 K za dvě hodiny týdenní. Vstupné do přednášek jednotlivých 50 h, členové Jednoty a studentstvo platí polovici předplatného a snížené vstupné 30 h. — Přednášky, konané v nové škole u sv. Vojtěcha v Praze-II., těší se značnému zájmu všech vrstev našeho obecenstva.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 2, s. 63

Předchozí Zajímavé otázky

Následující Německá vydání básní staročeských