Časopis Naše řeč
en cz

Nemocniční lístek

Augustin Jar. Doležal

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nevím, zda i jinde v Praze nebo i mimo Prahu, ale u nás na Spořilově jmenují lidé napořád lístek na mléko pro nemocné „nemocniční lístek“. Ten, kdo je zvyklý při mluvě trochu myslit, cítí, že je to pojmenování nesprávné. Nemocniční znamená zajisté — jak vysvětluje PSJČ III, 378 — něco, co náleží, vztahuje se k nemocnici nebo k nemocnicím, co souvisí s nemocnicí. PS dokládá tento význam citáty z Mahena (nemocniční postel), z Majerové (nemocniční vrata, nemocniční praxe) a z Vrchlického (nemocniční doktor) a připojuje (bez dokladů) spojení nemocniční vůz (= zařízený na dopravu nemocných), nemocniční loď, vlak a pod., v nichž adj. nemocniční má bezpochyby týž význam. Podobně čtu u Thomayera, autora, jenž vyniká nejen neobyčejně správným jazykem, ale jako vynikající učenec užívá jistě slov svého oboru v pravém jejich významu: Tuto nostalgii … pozorujeme nejednou u nemocničních nemocných (Z lidské biologie a jiná prosa, Sebraných spisů J. T. sv. IV, 66); … u muže, který byl ošetřován v mém nemocničním oddělení (ib. 134); jako nemocniční lékař jsem s nimi (t. j. s tuláky bez domova) v ustavičném styku (137); churavost tato (bronchitis vagantium) v čas potřeby jim (tulákům) otvírá brány nemocničné (138 — tu užil T. téhož adjektiva, ale v tvaru tvrdém, jejž PS nezaznamenává) a j.

Kde se vzalo nesprávné užití tohoto adjektiva ve spojení „nemocniční lístek“? Soudím takto: Je v našem jazyce snaha přívlastky vyjadřovati co možná přídavnými jmény určitými (= přívl. shodné) místo výrazů předložkových (= přívl. neshodné). Tak užil někdo výrazu nemocniční jako označení pro lístek (na mléko) pro nemocné, ač tento lístek s nemocnicí nijak nesouvisí; užil ho proto, že nenašel jiné, vhodnější a správnější jméno přídavné, kterým by bylo lze nahradit předložkový výraz pro nemocné (příd. jméno k slovu nemocný zní ovšem nemocenský).

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 2, s. 48

Předchozí Václav Machek: Máčka

Následující Poznámka redakce