Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za první období roku 1928 (od 1. ledna do konce června) byly pro Slovník rozepsány na lístky tyto knihy a spisy: z r. 1770 Zmeškal, Škola Jobova; Články všeobecného zemského sněmovního snešení z 28. září 1769 a 4. října 1770; Nebeský budíček duše křesťanské budící; Krátké uvedení ku všeob. příběhům starých i nových časů; Svatý Jan Nep. v ouřadu pobožného kněze, horlivého kazatele a věrného zpovědlníka; Selisko, Kniha pro dítky; 1771 Tonsoris, Sana Consilia medica, Zdravá radda lékařská; Sv. Jan Nep., ohněm lásky boží a bližního svého hořící; 1772 Muška, Osm svatých dní ku pomoci a správě na cestě boží; M. Albrechta Lékařství koňská; Zlobický, Vedení k pravému babímu umění; Duchovní kuchařka, kteráž jistému poustevníku skrze anjela představena byla atd.; Konrád, Sláva kostela sv. Matěje na Šárce; Neporušený jazyk sv. Jana Nep. jakožto nástroj jeho sv. zásluh; 1773 Semian, Čas bolestného umučení Ježíše Krista (dopl.); Kroniky dvě o Joviánovi, císaři řím., a o Alexandrovi a Ludvíkovi; Wiegand, Hospodářská ruční knížka; Slavné vítězství sv. Jana Nep. nad světem; Odpověď ze sv. Písma na otázku: Kde stojí písané?; Dvě nové písně o milostivém vysvobození národu českého z velikého potlačení; Sv. Jan Nep. jakožto věrný svědek; 1774 Nové sebrání některých písní starých a nových písní a veršíčků; Litanie a písně chvály církví bratrských; Heilmann, Chvalořeč o svatým a vítězným mučedlníku Páně Jiří (Zí.); 1813 Štěpánek, Břetislav I. (Pch.); 1814. Šafařík, Tatranská múza; Hýbl, Život Mohameda (dopl.); Hýbl-Pabst, [190]Nejnovější kronika a věrná poselkyně, díl III.; Španělská rekyně aneb Příhody Leonóry z Valesky (dopl.); Fryčaj, Veleslavné vítězství u města Lipska; Prvotiny pěkných umění; Palkovič, Týdenník 1. a 2. pol.; Palkovič, Smlouva pokoje (Hol.); 1820 Marek, Logika nebo Umnice a 1844 Základní filosofie (dopl., Šim.); 1822 Dobroslav, dílu III. sv. 1—3; Krok, dílu III. sv. 1; Lafontaine-Hübner, Nalezení ostrova Madéry (dopl.); Hübner, Lehkomyslnost klestí cestu k neštěstí (Vot.); 1826, 1827 Pražské noviny a Rozličnosti Pražských novin (Hof.); 1834—1847 Rubeš, Spisy prózou (mimo Pana aman.) [An.]; 1836 Časopis Českého museum, 10; Šembera, Historie pánů z Bozkovic; Klácel, Lyrické básně; Chmelenský, Kytka; Vinařický, Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic věk a spisy vybrané (dopl.); Bernardin de St. Pierre-Ondrák, Pavel a Virginie; G. Sand, Leone Leoni; Pichlerová-Pospíšil, Kvintin Messis (Stj.); Bern. de St. Pierre-Pichler, Chýše indická; Manzoni-Ondrák, Zasnoubenci I; Vlčkovský, Homérova Iliada; Marryat-Malý, Tři lodi; Klácel, Mostek (Hj.); 1848 Zap, Průvodce po Praze; Tomíček, Kavkaz; Malý, Napoleon Bonaparte 1, 2 (Rej.); 1851 J. J. Kolár, Žižkova smrt; Mikovec, Lumír 1; Herloš-Pichl, Poslední Táborita 1, 2 (Kaň.); 1858 Tomek, Přír. kniha dějepisu rakouského; Klicpera, Král Jan Slepý 1—3; Klicpera, Tajný pověrec (Sto.); 1874 Hálek, Pod dutým stromem, Pod pustým kopcem, »Študent« Kvoch, Husar (E. St.); 1878 Jirásek, Povídky z hor (Kab.); Zeyer: 1880 Vyšehrad; 1883 Griselda (dopl.); 1884 Poesie; 1886 Čechův příchod (dopl.); Kronika o sv. Brandanu (Ča.); 1883 Šmilovský, Za ranních červánků (Trn.); Sv. Čech: 1884 Kandidát nesmrtelnosti (dopl.), Několik obrázků moravských, Několik drobných povídek, Kresby z cest; 1885 Upomínky z Východu; 1887 Humoresky, satiry a drobné črty, Různé črty; 1888 Několik povídek a různých črt, Pravý výlet pana Broučka do měsíce; 1889 Nový epochální výlet pana Broučka do XV. stol.; 1891 Pestré cesty po Čechách; 1895 Rozličná prosa (Mý.); Šlejhar: 1889 Kuře melancholik; 1894 Florián Bílek, Dojmy z přírody a společnosti; 1895 Co život opomíjí, Oba; 1898 Zátiší; 1899 V zášeří krbu (Sm.); J. Kvapil: 1890 Relikvie, Básníkův denník, Nad zříceninou Karlova mostu; 1891 Tichá láska; 1894 Liber aureus; 1895 Přítmí; 1896 Memento, Bludička, Oddanost; 1897 Princezna Pampeliška; 1899 Trosky chrámu; 1901 Rusalka; 1903 Oblaka; 1904 Andante; 1906 Sirotek; 1907 Básně (Smr.); Mrštík (Al. i V.): 1894 Maryša; 1897 Bavlnkovy ženy; 1902 Babetta, Verunka a drob. povídky (Har.); Kronbauer: 1904 Ze života naší bohémy; 1905 Dvanáct hodin v pancéřové síni; 1906 Sedmá velmoc, Dana a jiné pov., Duellanti; 1911 Snoubenci umělecké lóže; 1919 Osiřelo dítě (Kol.); 1902 Herrmann, Ztřeštěné historky, Na různé adresy (St); 1916 Čapek-Chod, Turbina (Moš.).

K excerpování těchto spisů přispěli pp.: A. Anderlová (An.), prof. v Brně, 15.980 l.; V. Čapek (Ča.), ředitel cukrovaru v. v. v Čelákovicích, 10.341 l.; Př. Hájek (Hj.), prof. gymn. v Kralupech, 16.960 l.; J. Hofman (Hof.), prof. gymn. v Praze, 10.857 l.; JUDr. J. Holejšovský (Hol.), min. tajemník v Praze, [191]10.444 l.; Fr. Kabeláč (Kab.), katecheta v Slaném, 2.553 l.; M. Kaňková (Kaň.), prof. v Praze, 3.650 l.; J. Kolařík (Kol.), ředitel měsť. šk. v Polešovicích, 4.014 l.; K. Krejčová-Harnachová (Har.), prof. v Pardubicích, 7.688 l., dr. V. Mostecký (Mý.), prof. gymn. v Jindř. Hradci, 8.995 l.; V. Mošová (Moš.), odb. uč. v Brně, 19.845 l.; F. Pich (Pch.), gymn. řed. v. v. na Smíchově, 1.452 l.; V. Rejman (Rej.), řed. škol v. v. v Železnici, 6.734 l.; R. Smolíková (Sm.), učit. řečí v Praze, 3.037 l.; B. Smrhová (Smr.), učit. řečí na Kr. Vinohradech, 1.045 l.; Ed. Starý (E. St.), profesor reálky v Praze, 4.076 l.; F. Stocký (Sto.), taj. Akadem. domu v Praze, 8.342 l.; F. Stojan (Stj.), prof. učit. ústavu v. v. v Opavě, 11.492 l.; dr. Fr. Šimek (Šim.), prof. gymn. v Žižkově, 5.011 l.; J. Šťuřík (Šť.), učitel v Polešovicích, 9.308 l.; Fr. Trnka (Trn.), prof. reálky v Ml. Boleslavi, 13.332 l.; J. Votruba (Vot.), ředitel gymn. v Prostějově, 11.960 l.; dr. Al. Získal (Zí.), prof. reálky v Praze, 25.402 l. Úhrnem přibylo od 1. ledna do 30. června 1928 lístků 212.248.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 8, s. 189-191

Předchozí František Oberpfalcer: Die Ortsnamen des Kuhländchens

Následující Kravaře