dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Pokusný

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. V.) je slovo novějšího původu, odvozené ze slova pokus, a znamená buď činnost (na př. vědeckou), která se snaží dobrati cíle opětovanými pokusy, anebo předmět, na němž se tyto pokusy dějí. Proto mluvíme na př. o pokusném hospodářství, t. j. takovém, které zkouší různé způsoby hospodaření, na př. pěstování užitkových rostlin, dobytka a p. s tím úmyslem, aby tímto způsobem našlo způsob nejvhodnější a nejúspěšnější. Anebo mluvíme o pokusných králících (ve smyslu původním i přeneseném), jichž se užívá k tomu, aby se na nich nějaká metoda (léčebná) vyzkoušela, osvědčí-li se čili nic. Pokusná krádež by tedy podle významu slova pokusný, jak se v dnešním jazyce ustálil, mohla znamenati leda činnost, která záleží v tom, že někdo dělá jeden pokus krádeže za druhým s tím úmyslem, aby našel způsob, jak se nejlépe krade. Ale o takovéto experimentální »studium« krádeže zajisté v onom právnickém spise nešlo. Původce výrazu »pokusná krádež« nebyl si asi vědom skutečného významu slova pokusný a užil ho ve smyslu »pokus krádeže, pokus ukrásti něco«.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 6, s. 190

Předchozí Podmínka

Následující Prosba