Časopis Naše řeč
en cz

Světlušky

J. F.

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dr. Václav Moravec: Světlušky. Novelly. Nákladem zemědělského knihkupectví A. Neuberta v Praze 1917. Stran 96, za 1.60 K.

Jsou to novely, vnitřně málo cenné, námětů otřelých, slohu chudého. Nedostatky jejich snaží se spisovatel nahraditi prostředím, přenášeje děj druhdy do krajin, jimiž cestoval. Ale ani tehdy nedospívá výš, než všední příručka cestovní.

Zpráva o jazyku, jímž novely jsou psány, pro mnohé a hrubé chyby a vady snad by ani nepatřila do tohoto časopisu. Přece však je nezbytno poukázati ke knížce vyšlé v nakladatelství, jež zásobuje knihami venkov, který by si zasluhoval jak věcně, tak formálně lepší literatury, než jest tato.

Ze spousty chyb a nedostatků, jimiž se kniha hemží, vyjímáme aspoň tyto. Tvaroslovné a pravopisné: svižný m. švižný (17), Nadě 3. pád m. Nadi (17), od něj m. od něho (18), uzší m. užší (19), kajicně m. kajícně (24), opozděný m. opožděný (25), vyčistěný m. vyčištěný (77), popřaný m. popřáný (27), v Tirynsu m. v Tiryntě (30), sousedi m. sousedé (38), o odpovědích m. odpovědech (39), mizicí m. mizející (39), u všech třech m. tří (40), rolničky zazvonili (51), dostihami koňskými m. dostihy (87), opomene m. opomine (87), obraceli se zádami m. zády (91), vlnobytí m. vlnobití (91), vysýlajíc m. vysílajíc (94), chmůra m. chmura (96), ho (při neživ.) místo jej (velmi často), oběd, jež připravovala m. jejž (15), vkročil na ní m. na ni (19), odsud začíná pro ní tajemná část m. začíná se pro ni (20), krásou její očí a nádherou její vlasů m. jejích očí a jejích vlasů (20), aby jí zlíbal m. ji (20), dívka, o níž šlo m. o niž (26).

Omyly ve skladbě a ve fraseologii: Ke všem nám m. k nám ke všem (5), co jí to stálo m. ji (17), teď je nejdůležitějším klid m. nejdůležitější (88), byl příliš smělým m. smělý (90), až jí v těle příjemně zamrazilo m. ji zamrazilo (19), jejž poskytoval m. jehož (22), rychlík zastavil m. se zastavil (39), ohlášky, výlety se odbyly m. se vykonaly (5, 68), aniž by si uvědomoval m. aniž si uvědomoval (92), o svém vkusu žen m. o svém vkusu v ženách (32).

Germanismy: přirozeně m. ovšem (1), za žádnou cenu m. nikterak (6), jednalo-li se o práci nutnou m. šlo-li, běželo-li (9), předati poště m. odevzdati (10, 62), týž si zapamatuje zase jeho oddanost m. on si zapamatuje, (týž z něm. derselbe) (10), když týž znal anglicky m. když (on) uměl anglicky (89 i jinde); nachá[53]zela se hospůdka m. stála, byla (11.), patrně to musí býti někdo z Vídně m. patrně to jest (13), musili býti hodně hladoví m. byli asi hladovi (39), ohled m. zřetel (6), a nechala se ním poprvé políbiti m. dala se jím po prvé políbiti (18), následovně m. takto (26), nenabídnuv mnichům nejmenšího m. docela nic (39), čekal na mé usnutí, m. až usnu (53), lupiči se v bytu nalézají m. jsou v bytě (55), hovory nebyly k zastavení m. nemohly se zastaviti (89).

Z těchto ukázek je viděti, že spisovateli chybí základní znalost jazyka mateřského. Tím méně jest možno vypočítávati chyby, kterých se dopouští pro nedostatek citu jazykového a z nepřesnosti ve vyjadřování. Uvedeme jen ještě tyto věci: zodpovědnost m. odpovědnost (15), od prvního se setkání m. od prvního setkání (23), jakoby nebylo pravdou m. pravda (32), jakoby okolí pro něj nestávalo m. nebylo (39), druhdy se zde užívá ve významu kdysi m. časem; musil každý říci při jejím spatření m. spatřiv ji (79); čekal s odevzdáním se osudu m. čekal, odevzdav se osudu (89), k vůli zotavení m. na zotavenou (21), ku svým rozpakům m. k svým (38), ku další práci m. k další (87), ku založení sbírky m. k založení (45) atd.

Jak vidíme, knížka drobná, pouze o 96 stránkách, ale chybami těžká. Jsou-li si spisovatel i nakladatel vědomi, jak se prohřešují, vydávajíce knihy obsahu tak prázdného a jazyka tak vadného?

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 2, s. 52-53

Předchozí Václav Ertl: „Obhajoba“

Následující B.: Sebrání básní a zpěvů