Časopis Naše řeč
en cz

Odtížení

[Hovorna]

(pdf)

-

Nově utvořené nečeské slovo odbřemenění, které vzniklo otrockým překladem něm. slova Entlastung a před nímž bylo v »N. Ř.« již několikrát — dosud bohužel marně — varováno, má blížence ve slově o něco starším: »odtížení«, které je překladem téhož něm. slova Entlastung a jehož se užívá se zálibou v obchodních dopisech. Některé naše slovníky překládají něm. Entlastung v tomto smyslu (a ve smyslu franc. décharge, angl. discharge, it. scarico) slovem »vyvazení« (list vyvazovací). Slova vyvaditi se užívalo v našem právním životě starším velice často; říkalo se: slib svůj [30]vyvaditi (= splniti), závady a dluhy vyvaditi (= splatiti), statek vyvaditi (z dluhů vyprostiti), na vyvazení zápisu; zaplatiti a zápis svůj ctně a řádně vyvaditi, rukojemství vyvaditi; zápis, list vyvazený atp. Etymologicky souvisí slovo vyvaditi se slovem vada (= nedostatek, překážka), závada, zavaditi oč (stč. zavaditi statek = zastaviti, zadlužiti), zavazovati někde (= překážeti) atp. Bylo by ovšem na odbornících, aby se o vhodnosti slova »vyvazení« ve smyslu výše uvedeném vyslovili.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 29-30

Předchozí Aby ses

Následující Stolypin — paní Stolypinová

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1