Časopis Naše řeč
en cz

Sierra

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. D.) Váš dotaz je svědectvím, že i v přepisování slov a jmen cizích je třeba přihlížeti k povaze jazyka a že se zásadě psáti jména cizí nezměněným pravopisem původním vzepře leckdy jazyk sám anebo ustálené jiné zásady pravopisné, Jméno Korint na př. není při nejlepší vůli možno psáti pravopisem původním Korinth, neboť 6. p. v Korinthě zarážel by každé oko české skupinou -hě, v našem jazyce nemožnou, a proto v písmě nevídanou. Tak je tomu i ve jméně Sierra. Podle zásady psáti jména cizí pravopisem původním píšeme je ovšem se zdvojeným r. Půjde-li o 6. p., [254]nebude živá řeč ovšem na rozpacích, neboť zdvojené souhlásky vyslovujeme i v slovech cizích jednoduše; ale potíž bude v pravopise: v Sierře čí v Sieřře? Žádný z obou způsobů nehoví ustáleným poměrům našeho pravopisu. Není tedy jiného východiště než porušiti zásadu o psaní jmen cizích a psáti aspoň lokál tak, jako kdyby v 1. pádě bylo r jedno: v Sieře. — Že v příd. jméně utvořeném z vlast. jména Larissa nebudeme psáti tři s nýbrž jen jedno (lariský), k tomu vedou již Pravidla, podle nichž píšeme jedno s i v slovech jako ruský (z rus-ký), veský, tisky (z Tisy) a p.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 8, s. 253-254

Předchozí Sázava

Následující Svůj