Časopis Naše řeč
en cz

Promovati

[Hovorna]

(pdf)

-

V NŘ. 6, 231 jsme se zmínili o tom, že místo promovovati slýcháme někdy vyslovovati (a pak i vídáme psáti) promovati. Je to tvar nesprávný, neboť tu jde o českou odvozeninu lat. slovesa promovere (= povyšovati) utvořenou z lat. základu příponou -ovati, kterou se obyčejně slovesa domácí z cizího základu tvořívají (absolvere — absolvovati, blâmer — blamovati a pod.)). Tvar promovati vzniká pohodlností mluvidel, která si zjednodušují výslovnost dvou slabik začínajících touž souhláskou -vova- tím že je nechávají splynouti v jednu. Ale zdá se, že tento tvar, vzniklý vlastně přeřeknutím, stane se normálním i tam, kde popsané obtíže mluvidel ani není. V článku »Ze studentského života v Upsale« uveřejněném v Českém světě XXII, č. 14/16 byla věta: »Nejdříve zahraje akademický hudební sbor, pak má řeč promující profesor.« Bude se tedy co nevidět asi časovati: promuji, promuješ atd. podle vzoru kupovati — kupuji. Snad se časem dočkáme i toho, že jako si pražská čeština podle vzoru »stáhnouti — stahovati« utvořila k nedokonavému slovesu blamovati (se) i tvar dokonavý blámnouti (se), přitvoří si i k slovesu promovati perefektivní tvar promnouti a že se pak učení páni, třeba i odchovanci klasických gymnasií, budou ptávati novopečených doktorů: »Kdo pak vás promnul?«

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 3, s. 95

Předchozí Předložky

Následující Šetřiti