Časopis Naše řeč
en cz

Obratem pošty

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. P.) je výraz, který snad vznikl vlivem německého »postwendend«, ale není to výraz, který by se příčil našemu způsobu vy[313]jadřování, jak jsme ukázali již 3, 216. Stejně dobře by se ovšem mohlo žádati za odpověď »nejbližší poštou«, jako se říkávalo dříve. — Vzíti na vědomí je rčení správné (NŘ. 5, 95). — Naloditi, vyloditi jsou výrazy utvořené podle něm. einschiffen, ausschiffen; chceme-li se vyjadřovati po svém, říkáme »naložiti na loď, vyložiti, složiti s lodi« a p. Vždyť se v jiných případech, na př. při překladě něm. »einwaggonieren, auswaggonieren« snad ani jinak vyjádřiti nedovedeme.— »Uznati něčí účet« není výraz nesprávný; sloveso uznati neznamená ovšem v podstatě nic víc než poznati (uznávám, že jsem chybil = poznávám, znám se k tomu), ale častým spojováním s výrazy »za pravdu, za právo, za správné« a p. nabylo sloveso uznati významu toho, který slušel původně těmto výrazům úplným. »Uznati něčí účet« znamená pak nyní tolik co uznati jej správným. — Proclení je výraz, který vznikl z potřeby podle staršího vyclení, ale není nesprávný (NŘ. 6, 90). — Odbavení je slovo nové a zbytečné, pohodlná a mechanická náhrada za něm. Abfertigung. V mnohých případech lze užíti za ně slovesa vypraviti. Také Kadlcova a Hellerova Terminologie úřední překládá něm. Zollabfertigung slovy »celní vypravení«. — Proč někteří profesoři češtiny pokládají výraz »zboží došlo« za nesprávný, je těžko se dohadovati. Snad proto, že nemá nohy. Ale s takovou logikou bychom v jazyce daleko »nedošli«.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 10, s. 312-313

Předchozí Hrůzlivý

Následující Odkoniti, skyčařiti a j.