Časopis Naše řeč
en cz

Divoké květy z novinářských luhů

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pro výbuchy vášně výbojnou, na konec láskou zpiatou a pokořenou povahou mužatky Šárky způsobené, je v projevové vloze pí. Horváthové složka na výsost účinná. (Nár. Pol.) Tomu leckdo nebude rozuměti. A přece třeba jen přehoditi slova do nestrojeného pořádku a hned bude věta srozumitelnější: Pro výbuchy vášně, způsobené výbojnou povahou mužatky Šárky, která posléz jest schvácena a pokořena láskou, pí. Horváthová projevuje ve svých vlohách složku na výsost účinnou. — Tato tragická smrt zavdala podnět některým lidem k rozšiřování lživých zpráv o skonání nešťastníka ještě po smrti. (Nár. Pol.) Ubohý nešťastník tento patrně umřel dvakrát. Ale chtělo se říci: Tragická smrt tato zavdala některým lidem podnět, aby rozšiřovali (nebo rozšiřovati) ještě po smrti nešťastníkově lživé zprávy o jeho skonání.

Pod nadpisem: »Falešné zprávy o stanovisku Poláků z království« čtli jsme v Národních Listech mimo jiné toto: Ve Varšavě konalo se shromáždění všech politických stran, v němž usneseny následující požadavky (lépe: v němž se usnesly o těchto požadavcích): 1. Odvolání generálního guvernéra Beselera (jest dvojsmyslné; proto lépe: aby g. g. B. byl odvolán), 2. předání (!) správy Polákům, (správně: odevzdání nebo: aby odevzdána byla), 3. aby smělo se polských legií použiti proti nepřátelům Německa (lépe: aby se smělo používati) a 4. kdyby tyto požadavky nebyly splněny, jejich vymožení činem (lépe: aby byly vymoženy). Wolfova kancelář je splnomocněna prohlásiti, že se jedná (spr. jde) o pověsti, které jsou úplně vyňaty (!) ze vzduchu (lépe: vymyšleny). — Nadpis: Zamerikanisování ruského železnictví (v Pr. L.) jest otrocký překlad slova: Veramerikanisierung. Česky by to znělo: Poameričtění nebo Zameričtění). — Zhruba nadhozený zde obraz stačí k pochopení, jak vzácným a řídkým zjevem v životě národa jest politický stav, vyjádřený samostatným a neodvislým národním státem a jak málo nadějí při posuzování možnosti docílení toho poskytuje tvrdá skutečnost (tamt.). (Obraz zde zhruba načrtnutý stačí k tomu, abychom pochopili, jak vzácným zjevem… jest politický stav, projevující se samostatným… útvarem státním a jak málo nadějí poskytuje skutečnost, uvažujeme-li o možnosti dosíci toho).

Dílem čeho je tento zákaz? (Nár. L.) (Kdo způsobil tento zákaz? Nebo čím dílem.)

Tím by se bylo účele reformy té minulo úplně (Nár. L.). (Tím by se naprosto nebylo dosáhlo účelu reformy té n. tím by se reforma ta byla minula s účelem svým.)

Gučkov náleží k jedněm z velkých aktivistů (Právo L.). G. jest z mužů velkých činů, náleží k mužům velkých činů nebo prostě: jest mužem v. č.

Bethmann Hollweg má jednu z největších částí moci v rukou svých (tamže). (B. H. má největší, nebo převelikou část moci…)

(V několikerých novinách:) V Obecním domě budou k použití k občerstvení v pausách lidová restaurace a kavárna. Seděti se bude při židlích (!!). (V Obecním domě bude možno v přestávkách se občerstviti v lidové restauraci a kavárně.) (Co znamená další věta, nerozumíme. Snad že budou židle v řadách, že se nebude seděti při stolech.)

[187]Obvodní a tovární lékař p. dr. P. nás upozorňuje, že ve Věstníku, příloze Časopisu lékařů českých ze dne 28. dubna t. r., jest na první stránce článek: Nová sazba za léky pro privátní partaje a připojuje: »Není to poprvé — již loni a předloni ty partaje strašily v listě. Zanícený článek prof. MUDr. Fr. Mareše o rodném jazyku a Naší Řeči ve »Kmeni« a skoro současně takový poklesek jazykový okatý a zbytečný v lékařském Věstníku — to opravdu zabolí.«

Nakladatel A. Hynek uveřejňuje ve všech novinách tento insert: »Český Zola. Může se právem říci, že jest jím právě vyšlý, vysoce poutavý román J. R. Hradeckýho Vant.… K dostání (!) u všech knihkupců.« Myslíme, že hůře nelze doporučovati spis českého spisovatele. Na obecné škole nesmělo by dítko napsati druhý pád Hradeckýho a dokonce už ne v té způsobě, jako jest psáno v inserátě. Což pak ten pisatel nechodil ani do české školy obecné?

K tomu už jen lze přidružiti další pokrok v českém skloňování, jejž učinila majetnice závodu s voňavkami a mýdly v Praze-VII., která si dala tuto nádhernou firmu: Karla Holýová parfumerie a potřeby ku praní.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 6, s. 186-187

Předchozí F. M.: Adresy, inserty, firmy

Následující Václav Ertl: Užívejme správně přídavných jmen přivlastňovacích!