dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Prohlášení o publikační etice

I. Povinnosti redakce

Redakce Naší řeči je zodpovědná za rozhodnutí, zda bude zaslaný příspěvek otištěn. Přihlíží přitom k politice odborné rady časopisu a řídí se právními předpisy týkajícími se ochrany osobnosti, autorského práva a plagiátorství. Redakce se může radit s dalšími recenzenty.

Rukopisy jsou posuzovány výhradně na základě jejich intelektuální hodnoty bez ohledu na autorovu rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, etnický původ, občanství nebo politické názory.

Redakce vynaloží veškeré úsilí k zachování nestrannosti recenzního řízení, aby nedošlo k odhalení identity autora rukopisu jeho recenzentům a naopak.

Dosud nepublikované materiály obsažené v rukopisu nesmí být užity nikým, kdo k němu má přístup, v jeho vlastním výzkumu bez výslovného souhlasu autora.

 

II. Povinnosti recenzentů

Pokud se recenzent necítí být kvalifikovaný pro posuzování rukopisu nebo ví, že ho nemůže posoudit bezodkladně, uvědomí redakci a do recenzního řízení nevstoupí.

Každý rukopis je považován za důvěrný dokument a nesmí být bez souhlasu autora nikomu poskytnut a s nikým diskutován.

Posudky mají být objektivní a neměly by obsahovat osobní kritiku autora. Recenzent má povinnost pro své názory jasně argumentovat.

Recenzent upozorní na relevantní publikované práce, které autor necituje. Každé již publikované tvrzení musí být doloženo příslušnou citací. Recenzent by měl redakci upozornit na jakoukoli podstatnou podobnost či překryv rukopisu s jinou publikovanou prací, kterých si je vědom.

Recenzent by neměl posuzovat rukopisy, které u nich zakládají střet zájmů, ať už na základě konkurence, spolupráce nebo jiných vztahů s autory či institucemi spjatými s rukopisem.

 

III. Povinnosti autorů

Studie založená na původním výzkumu musí obsahovat věrný popis tohoto výzkumu a věcný rozbor významu tohoto výzkumu v rámci dané výzkumné oblasti. V případě empiricky orientovaných výzkumů musí příspěvek obsahovat informace dostatečné k tomu, aby byl výzkum replikovatelný. Podvodné nebo vědomě nepřesné výroky představují neetické jednání a jsou nepřijatelné.

Autor může být požádán o poskytnutí nasbíraných dat, na nichž je založen výzkum, k posouzení redakci a měl by být připraven poskytnout k nim veřejný přístup, pokud je to možné, a měl by za všech okolností uchovávat tato data po opodstatněnou dobu po otištění.

Autor zasláním příspěvku stvrzuje, že napsal zcela původní práci. Jestliže použil práci a/nebo formulace jiných autorů, musí je řádně citovat.

Autor by neměl publikovat rukopisy popisující tentýž výzkum ve více časopisech. Předložení téhož rukopisu zároveň více než jednomu časopisu představuje neetické chování a je nepřijatelné.

Autor musí citovat publikace, které měly vliv na povahu popisované práce.

Autorství by mělo být omezeno na ty, kteří významně přispěli ke koncepci, uspořádání, provedení nebo interpretaci popisovaného výzkumu. Všichni, kteří k tomu výrazně přispěli, budou uvedeni jako spoluautoři. Odpovědný autor zajistí, že článek uvádí právě ty autory, které má, a že všichni spoluautoři viděli a schválili konečnou verzi článku a že souhlasili s jejím předložením k otištění. Redakce si vyhrazuje právo požadovat po autorech informace o podílech autorů na práci na rukopisu.

Autor uvede v rukopisu jakýkoliv finanční nebo jiný podstatný střet zájmů, jenž by mohl mít vliv na výsledky nebo interpretaci jejich výzkumu. Všechny zdroje finanční podpory projektu by měly být zveřejněny.

Jestliže autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve svém již otištěném článku, je povinen ihned uvědomit redakci a spolupracovat s redaktorem na stažení či opravě článku.

 

Naše etické prohlášení je založeno na COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.