Časopis Naše řeč
en cz

Shlédnouti, zhlédnouti, vzhlédnouti

[Answers]

(pdf)

-

(S. H.) Shlédnouti, shlížeti podle významu předložky s znamená 1. pohlédnouti, pohlížeti s hůry dolů (až by popatřil a shlédl Hospodin s nebe, Kral. Pláč Jer. 3, 50), 2. vše, něco úplně prohlédnouti (muži přišli sem, aby shlédli zemi Joz. 2, 2). Zhlédnouti = uviděti (utekl, jak mne zhlédl); zhlížeti se v zrcadle, v někom jako v zrcadle; těhotná žena se zhlédne na nějaké šeredě (v nářečích zhlížeti, zhlídati má rozl. významy, jako pohlížeti, zvl. hněvivě, urputně a p.). Vzhlédnouti, vzhlížeti, vzhlédati = pohlédnouti, pohlížeti vzhůru nebo na někoho, na něco (Ježíš vzhlédl v nebe Luk. 9, 16; i vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho 1. Mojž. 4, 4; učedlníci vzhlédli na sebe vespolek Jan 13, 22).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, p. 31

Previous Přezdívati

Next Veřejny