Časopis Naše řeč
en cz

K významům slova mše

Marta Koutová

[Short articles]

(pdf)

On the meanings of the Czech word mše ‘Mass’

The article deals with the meanings and the lexicographical treatment of the word mše ‘Mass’. This word is defined in general monolingual and in theological dictionaries as the main liturgical ceremony of the Roman Catholic Church. In reality, however, the word is often used in a broader sense, generally denoting any religious ceremony. In the article, I recommend using the word bohoslužba ‘service’ instead of the word mše ‘Mass’ in these cases.

Key words: lexical norm, lexicography, Mass, (church) service, semantic shift, terminological and non-terminological use of the lexeme
Klíčová slova: bohoslužba, lexikální norma, lexikografie, mše, terminologické a neterminologické užití lexému, významový posun

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
koutova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 4

Previous Hana Mžourková, Jakub Sláma, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová: Bohemistické disertace roku 2021

Next Jiří Rejzek: Selecí, či selečí?