Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answer of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the question of the acronym UMPRUM and two variants of one verse from the Bible.

Dotaz:

Je možné používat akronym UMPRUM jako oficiální zkratku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze? Nebo je její zkratkou pouze VŠUP a akronym umprum je příliš všeobecný a nemůže tak být považován za oficiální zkratku, která funguje na všech odborných materiálech školy?

 

Odpověď:

Podle našeho názoru není vhodné považovat umprum, UMPRUM atp. za oficiální zkratku výše zmíněné instituce. Výraz umprum může být obecným označením jakékoli střední/vysoké uměleckoprůmyslové školy (i jinde než v Praze) a také dalších institucí spojených s uměleckým průmyslem. V současných textech se tento výraz užívá nerozlišeně: nejčastěji jak pro označení Vysoké školy uměleckoprůmyslové, tak například i Uměleckoprůmyslového muzea. Za oficiální doporučujeme považovat i nadále zkratku VŠUP; většina vysokých škol má zkratku tvořenou počátečními písmeny svého názvu.

Nad rámec dotazu uvádíme, že výraz umprum nehodnotíme jako oficiální zkratku, doporučujeme ho proto psát malými písmeny a užívat pouze např. jakožto zkratku určitého druhu školy (stejně tak bychom psali umprumka – ani jedno z těchto pojmenování však není zcela spisovné). V úzu je ovšem velmi časté psaní se všemi písmeny velkými: UMPRUM (výraz se tedy chová, jako by to byla iniciálová zkratka – zřejmě vlivem toho, že názvy vysokých škol se obvykle zkracují svými iniciálami).

 

Dotaz:

Prosím laskavě o vyjádření, zda jsou tyto věty významově totožné. Jedná se o verš v bibli.

Nebe a země pomine, ale slova má nikoli nepominou.

Nebe a země pomine, ale má slova nepominou.

 

Odpověď:

Věty (1) Nebe a země pomine, ale slova má nikoli nepominou a (2) Nebe a země pomine, ale má slova nepominou mají stejný význam. Různá vydání bible se v této větě (Matouš 24, 35) významově neliší. Příslovce nikoli totiž může mít podle Staročeského slovníku u záporného přísudku také význam ‚v žádném případě, vůbec; [v zákaze] za žádných okolností, nikdy; [o odmítání] za žádnou cenu, zanic; [u kondicionálu] jistě nikdy, určitě‘. Proto se můžeme setkat i s formulací … má slova nikoli nepominou.

Naše řeč, volume 95 (2012), issue 5, p. 272

Previous Martin Beneš: Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice

Next Markéta Pravdová: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření