dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

-

Dotaz

Píšeme ryngle, nebo ringle? Proč?

Odpověď

Slovo ryngle píšeme podle Pravidel českého pravopisu s y. Slovo je již plně začleněno do české slovní zásoby. Původně jde o zkomoleninu německého Reneklode z francouzského (prune de) reine-Claude, doslova (slíva) královny Claude. Pojmenování vzniklo na počest manželky francouzského krále Františka I. v 16. století.

Dotaz

Tento týden jsem se zúčastnila konference o e-learningu. V mnoha příspěvcích zazněl termín „vzdělavač“, který se mi nezdá být spisovný. Můžete mi poradit?

Odpověď

Termín vzdělavač spisovný není, Slovník spisovného jazyka českého (Academia, Praha 1989) uvádí pro danou profesi ustálené vzdělavatel. Novější Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia, Praha 1994) činitelské jméno ke slovesu vzdělávat nezachycuje vůbec. Slovo vzdělavač je však utvořeno v souladu s pravidly odvozování činitelských jmen příponou -(a)č, jak je zachycuje Mluvnice češtiny 1 (Academia, Praha 1986): odvozují se od sloves s kmenem končícím na samohlásku a přiřazují se k typu „muž“. Vzdělavač má poměrně solidní oporu v řadě činitelských jmen (zmíněná MČ 1 jich uvádí desítky, uveďme pro ilustraci např. zásobovač, seřizovač…), derivační typ s příponou -tel se podle mluvnice chová „obdobně“, čímž se myslí, jak způsob tvoření, tak význam. Z toho vyplývá, že bychom jej striktně neodmítali, jde o velmi blízké slovotvorné typy. Hranice slovotvorných typů nejsou vždy přesně stanoveny a zde jiné příponě nestojí nic v cestě, na překážku není ani slabá analogie s výrazy reálně neživými (např. rozváděč), neboť reálná živost vzdělavače je pragmaticky dost zřetelná. Připustili bychom slovo vzdělavač jako variantu slova na -tel, pro oficiální komunikaci by však bylo vhodnější držet se slovníkového vzdělavatele. Pro zajímavost, Český národní korpus (soubor elektronicky zapsaných českých textů s inteligentním vyhledáváním) vykazuje pouhých 25 výskytů slova vzdělavatel, což je vzhledem k velikosti korpusu (sto milionů tvarů) zanedbatelné. Příčinu lze spatřovat v tom, že v češtině užíváme spíše konkrétnější výrazy pro osobu, která předává vědomosti: učitel, profesor, školitel, lektor atd. Je tedy málo pravděpodobné, že by konkurence vzdělavatel/vzdělavač dosáhla významnějších rozměrů.

Naše řeč, volume 88 (2005), issue 2, p. 112

Previous Ivana Svobodová: Jak psát na začátku věty název eBanka

Next Ludmila Uhlířová, Ivana Svobodová, Markéta Pravdová: Současný stav a perspektivy jazykové poradny