Časopis Naše řeč
en cz

Propan-butan, nebo LPG?

Markéta Pravdová

[Short articles]

(pdf)

-

Nejednotnost názvů pro zkapalněnou směs propanu a butanu, jež se používá jako palivo a topivo, nás vede k zamyšlení, které pojmenování je pro tuto směs nejvhodnější.[1] Většina názvů vychází z jejího chemického složení: propan-butan, uhlovodíkový plyn, zkapalněný topný plyn, zkapalněný ropný plyn nebo zkratka LPG. Vedle těchto označení se objevuje i výraz autoplyn, z něhož je patrné, kde se této směsi používá. Ke každému z těchto názvů se pokusíme podat stručný komentář.

Propan-butan se používá jak ve významu topné látky v lahvích a vařičích, tak pro označení pohonné látky v automobilech. Toto označení je zachyceno v Doplňcích Slovníku spisovného jazyka českého[2], jde tedy o výraz užívaný v českém jazyce více než třicet let. Propan-butan a propanbutanový uvádí také Akademický [111]slovník cizích slov[3]. V Českém národním korpusu[4] je zaznamenáno 326 výskytů tohoto slova (včetně slov odvozených), a to v podobách propan-butan (248×), propanbutan (66×) i propan butan (12×). Nejstarší doklad slova propan-butan v ČNK pochází z roku 1978.[5] Přestože z chemického hlediska tento název není zcela přesný, protože vyjadřuje pouze obsah hlavních složek plynu a pomíjí ostatní ingredience, jeho užívání v obchodním styku a praxi je zcela běžné.

Podstatu směsi lépe charakterizuje víceslovný chemicko-technologický termín zkapalněný ropný plyn, který je doslovným překladem anglického termínu Liquefied Petroleum Gas (zkratka LPG).[6] Pro oficiální účely (např. jako název obchodní komodity) je název zkapalněný ropný plyn zřejmě nejvhodnější. Z věcného hlediska nelze nic namítnout ani proti dalším existujícím variantám: zkapalněný uhlovodíkový plyn a zkapalněný topný plyn[7]. To, že by se tyto víceslovné názvy v běžné mluvě používaly celé, je však velmi nepravděpodobné, protože jsou to výrazy značně dlouhé.

Zkratka LPG je v českém jazyce poměrně známá, přestože ji v lingvistických příručkách nenalezneme. Ani Akademický slovník cizích slov, připravovaný od 80. let a vydaný prvně v roce 1995, ji neuvádí. V českém prostředí se tato zkratka začala více objevovat asi před deseti lety v souvislosti s dovozem zahraničních aut, která byla uzpůsobena na spalování plynu. Postupem času se zvětšoval počet vozů jezdících na LPG a rozšiřovaly se i možnosti přestavby vozů na plyn. S nápisy LPG se lze nyní setkat u mnoha čerpacích stanic.

Nejstarší výskyt zkratky LPG (s významem zkapalněného ropného plynu) v Českém národním korpusu pochází z roku 1996.[8] ČNK uvádí 438 dokladů LPG (437× ve významu zkapalněný ropný plyn, 1× ve významu jiném[9]). Vzhledem k tomu, že 389 dokladů pochází z jediného zdroje, a to z Plynárenské příručky[10], nelze na základě srovnání počtu výskytů LPG versus propan-butan v ČNK usuzovat, že by se LPG používalo častěji než propan-butan. Spíše naopak – zatímco ČNK uvádí výskyt LPG pouze z 13 zdrojů, název propan-butan (propanbutan či propan butan) je v ČNK doložen celkem ze 118 různých zdrojů.

Která varianta se prosadí v úzu, ukáže teprve jazyková praxe. Lidovým názvům autoplyn (tvořen podobně jako např. autoatlas, autosedačka, autolak, autoškola apod.) či pouhému plyn (auto na plyn, jezdit na plyn) konkuruje vedle propan-butanu iniciálová zkratka LPG [el pé gé]. Již zavedená česká výslovnost zkratky LPG bude zřejmě nadále převažovat nad výslovností anglickou [el pí dží]. Domníváme se, že uživatelé jazyka sami časem rozhodnou, jaký název budou v běžné mluvě preferovat, byť by vedle sebe existovalo i více výrazů. Žádný z výše uvedených názvů však nelze hodnotit jako zcela nesprávný či nepřijatelný.


[1] Za odbornou konzultaci velice děkujeme Ing. Jaroslavu Kahovcovi, CSc., z Ústavu makromolekularní chemie AV ČR.

[2] Slovník spisovného jazyka českého, Doplňky a opravy, Praha 1971.

[3] Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 1997, 2000.

[4] ČNK, syn 2000.

[5] R. Měšťan, Opravujeme a upravujeme chalupu, SNTL, Praha 1978.

[6] Zkapalněný ropný plyn se používá již přes devadesát let. Poprvé ho vyrobil v roce 1904 Hermann Blau v Ausburgu termickým štěpením olejů za nepřítomnosti vzduchu. V roce 1910 byl v rafineriích v USA získán zkapalněný ropný plyn zkapalněním plynů, které se vypařovaly ve skladovacích nádržích benzinu.

[7] Slovník zkratek, Encyklopedický dům, Praha 1994; Všeobecná encyklopedie, Diderot, Praha 2002.

[8] Lidové noviny, 1996, č. 291, s. 10.

[9] V německém jazyce označovalo LPG v dřívějších dobách též jednotné zemědělské družstvo (die Landwirtschaftliche Produktiongenossenschaft). V tomto významu se zkratka LPG dnes již téměř nevyskytuje (jediný doklad v ČNK pochází z r. 1995), a proto se domníváme, že by její používání pro označení zkapalněného ropného plynu nemělo být matoucí.

[10] Kol. autorů, Plynárenská příručka, GAS, a. s., 1997.

Naše řeč, volume 86 (2003), issue 2, pp. 110-111

Previous Ludmila Uhlířová: Galuska

Next Z dopisů jazykové poradně