Časopis Naše řeč
en cz

Frýdlant

[Answers]

(pdf)

-

(B. H.). První slabika tohoto jména ukazuje, že jeho psaní je přizpůsobeno českému pravopisu, a není tedy závady, proč by se nemohlo psáti na konci t; píšeme obdobně také Štrasburk, Norimberk, Šternberk a pod. — Osa ve významu náprava vozu jest slovo správné a staré; vůz o dvou osách může tedy býti jmenován bez námitky »dvouosý« (ovšem nikoli dvouossý, neboť koncovka je -ý jako v dvoulistý, dvouletý, dvoustopý a pod.). — Od »vypočísti« je příčestí trpné vypočtený, nikoli vypočtěný (jako vedený, pletený a pod.).

— Jde-li o vyplnění vozu, je lépe užíti předložky na než »pro«; tedy na př. byly povoleny potřebné vozy na dalších 6 vagonů drátu, pod. vozy na dobytek, na dříví a pod. Předložka pro označuje spíše toho, v čí prospěch je něco určeno, kdo něčeho užívá, komu se něčeho dostává a pod.; tedy vozy pro firmu X, pro nekuřáky, pro rychlíky a pod.

— Místo »ministerium« se říká s českou koncovkou ministerstvo, nikoli »ministerství«; »ministerství« by znamenalo stav, hodnost, podobně jako »kněžství, bratrství, učitelství« a pod. — Odbaviti, odbavovati ve významu expedieren je slovo novější, přejaté nejspíše od spisovatelů slovenských a rozšířené v češtině teprve v posledních desítiletích. Není to sice slovo chybně tvořené, ale stačilo by snad i v úřední terminologii železniční obyčejnější »vypraviti, odeslati«. — Zacházeti (k němuž byl dříve i tvar dokonavý »zajíti«) má ve významu »s někým nakládati« vazbu předložkovou, zacházeti s někým nebo s něčím, nikoli pouhý instrumentál. — Předajník na označení knihy, kterou se odevzdává služba a potřebné záznamy, je slovo zajisté ne[312]správné, jako už sloveso »předati« v tomto významě samo; správnější označení by bylo »kniha, seznam, rejstřík odevzdací, kniha odevzdávek« a pod. Jest ovšem pravda, že se jedno slovo snáze ujímá, ale nemáme-li takového slova a nedá-li se snadno utvořiti, je lépe se do něho nenutiti, jako se nenutíme do jednoslovných náhrad za výrazy nákladní vlak, osobní vlak a p.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 10, pp. 311-312

Previous »Červencová polovice«

Next Kaliště